Home

Achtergrond

Gecombineerde Opgave gaat van start

Vanaf 1 maart kunnen boeren beginnen met de Gecombineerde Opgave 2017. Indienen kan tot en met 15 mei 2017.

Vanaf 1 maart kunnen boeren beginnen met het invullen en indienen van de Gecombineerde Opgave inclusief Landbouwtelling. De opgave kan ook dit jaar alleen digitaal ingevuld worden. Indienen kan tot en met 15 mei 2017.

1 april blijft wel de peildatum voor de veestapel, 15 mei is de feitelijke peildatum voor de grond. Bij wijzigingen in grond of vee is volledig invullen en indienen nog niet voor 1 april mogelijk.

De uitbetaling van de nog lopende SNL-A-subsidies kan pas na 1 april aangevraagd worden.

Percelen zijn hele jaar bij te werken

Niet alle bedrijven zullen daarom nu al de opgave volledig in kunnen vullen, omdat er nog het een en ander kan veranderen. De percelen kunnen het hele jaar wel bijgewerkt worden via ‘Mijn percelen’ op de website van RVO.nl. RVO adviseert om zoveel mogelijk gegevens zo snel mogelijk al in te vullen. Dat voorkomt capaciteitsproblemen in de laatste weken voor de sluitingsdatum.

Wijzigingen 2017

De opgave 2017 is op meerdere punten gewijzigd en verbeterd volgens RVO. Belangrijke wijzigingen zijn:

  • Dieraantallen voor rundvee worden vooraf ingevuld volgens gegevens uit de I&R. Per UBN-nummer is een indeling volgens productiedoel: melkvee, vleesvee, witvlees, rosévlees en gemengd/overig. In de laatste categorie moet de indiener de dieren verdelen over de diercategorieën;
  • voor stallen kan een naam vermeld worden. Per stal moet de indiener het gemiddelde aantal dieren in 2016 opgeven, bij rundvee staan de dieraantallen uit I&R weergegeven;
  • PAL- en Pw-waarden voor de fosfaatdifferentiatie staan vooringevuld op basis van 2016 als het perceel gelijk is gebleven;
  • vragen over mestbehandeling en –verwerking zijn uitgebreid met vragen over de manieren waarop dat gebeurt;
  • nieuw zijn dit jaar vragen over rechtstreekse levering van producten aan de consument en het lidmaatschap van producentenorganisatie in de groente- en fruitsector;
  • in 2017 vervallen vragen over onder meer de dagelijkse leiding en bedrijfsopvolging, beregening en toediening van dierlijke mest;
  • een deel van controles die in vorige jaren achteraf gebeurden, zijn nu op genomen in de opgave zelf. Op die manier is meteen duidelijk of aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Het is dan nog mogelijk om de opgave aan te passen of wel te voldoen aan de voorwaarde;
  • ondertekenen van de Gecombineerde Opgave kan dit jaar ook met E-herkenning als een aanvrager ook op die manier inlogt. Voor andere regelingen is dat nog niet mogelijk en zijn nog de zogenoemde TAN-codes nodig.

Percelen makkelijker aanpassen

De perceelsregistratie en de opgegeven grond per 15 mei is een belangrijke basis voor het uitbetalen van de betalingsrechten en voor het mestbeleid. RVO heeft meerdere aanpassingen doorgevoerd die het opgeven en wijzigen van percelen makkelijker moeten maken. Zo is in ‘Mijn percelen’ meteen te zien wat de oppervlakte is van stukken die over de grens in zijn getekend. Ook de oppervlakte van ruimte om toe te voegen wordt weergegeven. Als dergelijke stukken worden afgeknipt of toegevoegd, is meteen de nieuwe oppervlakte zichtbaar.

Vergroeningseisen, Akkerbouwstrokenpakket en Veldleeuwerik

Aandachtspunt blijven ook de vergroeningseisen. In de pakketten Akkerbouwstrokenpakket en Veldleeuwerik mag bij een stikstofbindend gewas en bij vanggewassen niet 2 jaar achter elkaar op dezelfde plek ingezaaid worden.

RVO adviseert om vanggewassen voor groene braak zo ruim mogelijk op te geven.

Overdracht betalingsrechten tijdig melden

Het overdragen van betalingsrechten moet uiterlijk op 15 mei zijn gemeld. Dit jaar loopt de kortingsperiode voor het indienen van de opgave tot en met 9 juni.

Of registreer je om te kunnen reageren.