Home

Achtergrond 5 reacties

Schouten gaat verduurzaming faciliteren

Landbouwminister wil naar duurzame landbouw met respect voor mens, dier, natuur en milieu. Belemmeringen gaan aan de kant en boeren worden betaald voor hun inspanningen.

Boeren moeten meer dan nu krachten bundelen en meer gaan samenwerken in de keten om ervoor te zorgen dat extra duurzaamheidsinspanningen ook resulteren in hogere prijzen. Dat is een van de speerpunten in het beleid van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bij de behandeling van de landbouwbegroting lichtte ze een tipje van de sluier op van haar plannen voor de komende jaren.

Boeren betaald voor duurzaamheid

Schouten wil boeren aanmoedigen om zelf met initiatieven te komen om duurzamer te gaan produceren. Om bij deze initiatieven niet tegen de mededingingsregels aan te lopen, zoals gebeurde bij De Kip van Morgen, stuurt Schouten in 2018 het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ naar de Kamer. Deze wet moet ervoor zorgen dat boeren betaald worden voor duurzaamheidsinitiatieven die ze nemen en dat initiatieven zoals ‘De kip van morgen’ niet stranden vanwege mededingingseisen.

Schouten wil boeren aanmoedigen om zelf met initiatieven te komen om duurzamer te produceren. Om bij deze initiatieven niet tegen de mededingingsregels aan te lopen, zoals gebeurde bij De Kip van Morgen, komt de landbouwminister met een wetsvoorstel. - Foto: Bert Jansen
Schouten wil boeren aanmoedigen om zelf met initiatieven te komen om duurzamer te produceren. Om bij deze initiatieven niet tegen de mededingingsregels aan te lopen, zoals gebeurde bij De Kip van Morgen, komt de landbouwminister met een wetsvoorstel. - Foto: Bert Jansen

Daarnaast gaat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toezien dat boeren ook echt hogere prijzen krijgen voor producten waaraan afnemers hogere duurzaamheidseisen stellen. Ook moet de ACM oneerlijke handelspraktijken of verstoorde marktmacht gaan aanpakken.

De maatregelen moeten ertoe leiden dat boeren die zich extra inspannen voor maatschappelijke doelen, hier ook een goede en eerlijke boterham mee kunnen verdienen. “Dat ze een goede boterham kunnen verdienen blijft natuurlijk in de eerste plaats ook hun eigen verantwoordelijkheid”, zegt Schouten. Met haar aanpak wil ze het probleem van gebrek aan marktmacht en te lage prijzen voor de primaire producent oplossen.

Boeren en natuur kunnen niet zonder elkaar

Schouten wil als minister de kloof tussen boeren en natuur opheffen. ”Natuur en boeren worden vaak tegenover elkaar gezet. Maar mijn overtuiging is dat een boer niet zonder natuur kan, en de natuur kan ook niet zonder de boer.” Schouten benadrukt dat iedereen belang heeft bij een sterke agrarische sector, veilig en betrouwbaar voedsel, een rijke natuur en een vitaal platteland. Iedereen, zowel de overheid, als de sector, als de consument heeft daar zijn verantwoordelijkheid in.

Schouten is dan ook enthousiast over de verklaring van Driebergen, waarin wetenschap, landbouw en natuur hebben besloten samen op te trekken in de strijd tegen de afnemende biodiversiteit.

Sanering varkenshouderij

Details over haar plannen voor de warme sanering van de varkenshouderij in veedichte gebieden en de extra ondersteuning van € 75 miljoen voor jonge boeren, kon Schouten nog niet geven. Ze is op beide dossiers in gesprek met betrokken partijen om tot doelgerichte en werkbare plannen te komen.

‘Varkens die via sanering weggaan uit veedichte gebieden, mogen niet elders alsnog gehouden worden’

Doelstelling van de sanering van de varkenshouderij is het aanpakken van risico’s voor de volksgezondheid en de leefomgeving in veedichte gebieden. Schouten benadrukte dat het niet de bedoeling is dat varkens die via de sanering weggaan uit de veedichte gebieden elders alsnog gehouden gaan worden. Ze verwacht in het voorjaar 2018 haar plan te kunnen presenteren.

Maatregelen om te voorkomen dat de geitenhouderij de ruimte inneemt of om deze sector nationaal te begrenzen, wil Schouten niet nemen.

Voedselverspilling tegengaan

Nederland speelt met haar landbouwkennis een belangrijke rol in de uitdagingen op het gebied van wereldvoedselvoorziening, maar ook in Nederland zelf is winst te behalen door verspilling tegen te gaan. “Bij de Voedselbank is vaak een tekort aan verse groente en fruit, terwijl we veel voedsel verspillen. Die tegenstelling wil ik terugdringen”, zegt Schouten. “Ik ga me inzetten voor veilig, duurzaam, gezond en lekker voedsel voor iedereen, op een duurzame manier geproduceerd. Duurzaamheid betekent simpelweg dat het op zo’n manier wordt gemaakt, dat we de bronnen waaruit geput wordt niet uitputten.”

Belemmeringen kringlooplandbouw wegnemen

De landbouwminister wil een landbouw die produceert met behoud van concurrentiekracht en met respect voor mens, dier, natuur en milieu. “De landbouw staat voor de grote uitdaging om bij te dragen aan de omschakeling naar kringlooplandbouw en een circulaire economie, waarbij duurzame producten van hoge kwaliteit worden geleverd en er op duurzame wijze gebruikgemaakt wordt van energie en grondstoffen”, aldus Schouten. Volksgezondheid, ecologie, bodem en dierenwelzijn moet integraal onderdeel zijn van deze omschakeling.

Om de duurzaamheidsslag te stimuleren volgt de minister het voorstel van D66 om een green deal te sluiten tussen overheid en bedrijfsleven om belemmeringen voor de omslag naar kringlooplandbouw weg te nemen.

Landbouwakkoord komt er niet

Het voorstel van PvdA om een nationaal landbouwakkoord op te stellen, zoals het energie-akkoord, ziet Schouten niet zitten. “Ik steek de bestaande energie liever in het uitwerken van de plannen die er al liggen, dan dat we eerst nieuwe plannen gaan maken”, aldus de minister.

‘Maatregelen om te vergroenen moeten effectiever zijn dan het huidige vergroeningsbeleid’

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet verbetering realiseren in de vergroening. Schouten wil in de aanloop naar het nieuwe GLB inzetten op een landbouwbeleid dat doelgericht en effectief bijdraagt op gebied van klimaat, natuur, milieu, biodiversiteit en landschap. Maatregelen om te vergroenen moeten effectiever zijn dan het huidige vergroeningsbeleid, vindt Schouten.

Zorg voor boeren

CDA-er Jaco Geurts vroeg de minister om extra aandacht voor de psychosociale gevolgen van overheidsbeleid voor boeren. De huidige hulpverlening is hier volgens hem onvoldoende op ingericht. “GGD’s zijn niet ingericht op hulp aan boeren, omdat ze niet bekend zijn met de situatie op boerenerven”, zegt Geurts.

Er moet aandacht komen voor de psychosociale gevolgen van overheidsbeleid voor boeren. - Foto: Jan Willem Schouten
Er moet aandacht komen voor de psychosociale gevolgen van overheidsbeleid voor boeren. - Foto: Jan Willem Schouten

De Minister zegde toe om te kijken waarom deze specifieke zorg niet beschikbaar is voor boeren en of het mogelijk is om de meer gespecialiseerde zorg beschikbaar te krijgen. Ook zegt de minister in reactie op vragen van Carla Dik-Faber (CU) toe dat ze zal kijken hoe het voor innovatieve boeren makkelijker kan worden gemaakt om gebruik te kunnen maken van het Topsectorenbeleid.

Geen moties PvdD

Traditioneel komt de Partij voor de Dieren bij de landbouwbegroting met een reeks aan moties. Deze keer had de partij er niet één. “Dat komt omdat de minister nog nieuw is en we gunnen haar nog wat bezinningstijd. Er zijn structurele veranderingen nodig in de landbouw en daar moet je even over kunnen nadenken”, zegt Esther Ouwehand. Ze wil naar een beleid dat gericht is op de consumptie van minder dierlijke eiwitten, waarbij een krimp van de veestapel onontkoombaar is. Ook wil ze dat de morele intuïtie, van hoe we denken hoe we met dieren om moeten gaan, meer wordt verankerd in het beleid.

Laatste reacties

 • jeannettedekker1

  Ik heb het stuk 5 keer gelezen,en nog steeds een nare smaak in de mond. Het moet dus nog veiliger ook moet het tig keer duurzamer??? Ook moeten we nog beter met onze dieren omgaan,ze spreekt ons aan op onze morele intuïtie ???? Ze gaat nog meer als voorheen bepalen wat we op onze gronden gaan verbouwen,en daarbij opletten dat we onze bronnen niet uitputten. En daarbij gaan we meer verdienen.???? Wat ik zeg een nare smaak in de mond.

 • veelust

  Heb het stuk ook een paar keer gelezen en is inderdaad allemaal te mooi om waar te wezen en mis toch wel wat realiteit.we willen dit en we willen dat maar gaat eerst maar eens bij de consument vertellen dat het voedsel heel veel duurder gaat worden en dan weet ik niet of ze nog zo hard staan te springen. We komen in het stuk ook heel veel het woord duurzaam tegen, ik weet nog steeds niet wat hier mee bedoelt wordt maar misschien kan minister Schouten daar eerst eens een definitie van geven dan weten we waar we over praten.Enige tijd geleden hadden we het over die duurzame kip van morgen maar naar ik hoor is dat al weer aan het verdwijnen dus ook niet echt duurzaam.Dan hebben we het woord biodiversiteit, misschien dat ook maar eens wat duidelijkere defenitie van geven. Elk jaar verdwijnt er 8000 hectare landbouw grond in Nederland aan wegen, huizen, industrie etc, dus elk jaar 8000 hectare minder biodiversiteit, misschien iets om mee te nemen.Ja en verder, misschien is het enigste in dit verhaal waar ik het meest in mee kan gaan is de inbreng van de partij voor de dieren( ook voor het eerst). En dat is , de minister is nog nieuw en gun haar nog wat tijd.

 • Bolder01

  Alle maal gelul in de ruimte.. ALS WIJ ONS BUNDELLEN. EN WE DOEN DAT KRIJNGEN WE N.M.A. op ons dak dan valt dat onder. Kartel vorming Dus. Nu eerst dat. Probleem oplossen..

 • polsbroek

  Als wij duurzaam worden. dus duurder. dan gaat A H en aldi het wel uit het buitenland halen.

 • schapendoes

  Wees eens constructief. Het gaat om ons aller wereld. Ga gewoon samenwerken met allerlei organisaties en andere boeren om de wereld te verbetern. Polsbroek: klanten van AH, Jumbo etc. die duurzame producten willen kopen (en dat zijn er steeds meer omdat ze tegen de bio-industrie zijn en de vogels weer terug willen), kijken ook naar waar het vandaan komt. Het liefst van een boer uit de buurt. Dus ga fatsoenlijk produceren. Advies: eis van de RABO, die zoveel verdient heeft aan de boeren, dat ze schulden kwijtschelden en renteloze leningen geven aan alle agrariërs, die hun verantwoordelijkheid nemen en hun bedrijf omvormen. De RABO wil immers haar image verbeteren

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.