Home

Achtergrond

Limburg: boeren moeten hun verantwoordelijkheid nemen

Meer samenwerking tussen bedrijven in de agroketen, dat is waar de Provincie Limburg de komende jaren het accent op wil leggen. Dat staat in de notitie ‘Limburg agro voor de wereld van morgen’.

Volgens de provincie is deze notitie (pdf, 1,88 MB) het Limburgse antwoord op mondiale ontwikkelingen en regionale opgaven.

Naar eigen zeggen gaat Limburg voor een duurzame ontwikkeling van boer, tuinder én de keten. Een ontwikkeling die bijdraagt aan de grote opgaven zoals het voedselvraagstuk en de klimaatopgave, maar ook onze omgevingskwaliteit. “Het doel blijft om gezond en verantwoord te produceren met inzet van kennis en kracht in de keten en het onderwijs”, zegt gedeputeerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor landbouw en natuurbeleid. “Alleen door die verbindingen te leggen ontstaat een gezond maatschappelijk draagvlak. Cruciaal is dat partijen in de hele keten, van productie tot en met afzet, samen verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van hun sector en omgeving.”

In de notitie ‘Limburg agro, voor de wereld van morgen’ zijn vier accenten benoemd:

1. Versterken van samenwerking en cross-overs

De provincie wil ondernemers die serieus inzetten op innovatie, samenwerking in de keten en het benutten van cross-overs, zorgen voor beweging en ontwikkeling zo breed mogelijk ondersteunen.

2. Sturen op een ecologisch en maatschappelijk duurzame productie

De land- en tuinbouwsector heeft alleen bestaansrecht als deze zich in alle opzichten duurzaam ontwikkelt, stelt Limburg. “Vanuit maatschappelijk en ecologisch oogpunt gaan we – samen met onze partners – daarom zorgen dat we onze emissiedoelen gaan halen”, aldus Mackus.

3. Bijdragen aan de klimaat- en energietransitie

Daan Prevoo is gedeputeerde voor Energie en Klimaat: “Ons klimaat verandert sneller dan ons lief is. Dat stelt ons voor opgaven die we alleen het hoofd kunnen bieden als iedereen meedoet. De Limburgse agrosector vervult daarbij wat mij betreft een voortrekkersrol. Bijvoorbeeld bij het vervangen van oude asbestdaken door zonnepanelen. Zo kan de Limburgse agrariër niet alleen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar omgeving, maar ook aan de opgaven in het Klimaat- en energieakkoord dat in het regeerakkoord 2017-2021 is aangekondigd.”

4. Inzet op economisch duurzame en innovatieve verdienmodellen

Om de concurrentie op de wereldmarkt het hoofd te kunnen bieden, is verdere modernisering van zowel agrarische bedrijven als de ketens waarin zij opereren noodzakelijk, aldus de provincie. Daarbij gaat het niet alleen om een lage kostprijs, hoge kwaliteit, een duurzaam product en risicospreiding over de hele keten, maar ook om voortdurende aandacht voor omgeving, landschap en streekidentiteit.

Limburg ziet de agrarische sector als een belangrijke pijler onder de provinciale én nationale economie. In 2016 droeg de sector zo’n € 2,6 miljard bij aan de Limburgse economie. Ruim 46.000 mensen zijn in de sector aan het werk, waarvan ruim 16.000 in de primaire sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.