Home

Achtergrond 2 reacties

Jaco Geurts: nu afspraken nakomen

Na een periode in de oppositie, zit het CDA nu weer in het kabinet. Kamerlid Jaco Geurts waarschuwt de boer om gemaakte afspraken na te komen.

Kamerlid Jaco Geurts (CDA) ging de afgelopen kabinetsperiode vanuit de oppositie de strijd aan met het beleid van het kabinet Rutte 2. Nu is zijn partij medeverantwoordelijk voor het beleid. Met een nieuw ministerie van landbouw en een uitgebreide landbouwparagraaf in het regeerakkoord, is er weer meer aandacht voor het landbouwbeleid.

De informatie heeft lang geduurd. Hoe ging dat in de praktijk?

“De informatiegesprekken werden namens CDA gevoerd door Sybrand Buma en Pieter Heerma. Binnen de fractie was een groep Kamerleden die meedacht over verschillende onderwerpen. Voor sommige onderwerpen, zoals landbouw werden ook zijtafels ingesteld om tot akkoord te komen. Dan gaat het om argumenten waarmee je ook andere partijen mee kan krijgen in jouw standpunten.”

Kunt u een voorbeeld geven?

“Je ziet varkensboeren die het financieel moeilijk hebben en je ziet een regio in Noord-Brabant waar overbelaste gebieden zijn. Om die problemen op te lossen, staat er in het regeerakkoord dat er een warme sanering komt van de varkenshouderij, waar ook € 200 miljoen voor is vrijgemaakt.”

Jaco Geurts hoopt met het huidige kabinet de positie van de boer in de voedselketen te versterken door de mededingingsregels aan te passen. "Het vorige kabinet heeft daar weinig aan gedaan." - Foto: Roel Dijkstra
Jaco Geurts hoopt met het huidige kabinet de positie van de boer in de voedselketen te versterken door de mededingingsregels aan te passen. "Het vorige kabinet heeft daar weinig aan gedaan." - Foto: Roel Dijkstra

Hoe gaat die regeling eruitzien?

“Dat is aan de minister.”

Worden er ook varkensrechten uit de markt genomen?

“De discussie in de media gaat vooral over het verplaatsen van rechten tussen de verschillende compartimenten. Dat kan niet volgens de mestwet, dus dat gaat niet gebeuren.”

Hoe wordt gezorgd dat de regeling ook gaat werken in de gebieden waar de problemen het grootst zijn?

“De Meststoffenwet biedt daarvoor mogelijkheden”

Verschillende maatregelen in verschillende compartimenten zorgt wel voor een ongelijk speelveld.

“Dat hou je altijd.”

Sommige regeringspartijen wilden weidegang verplichten.

“Ja. Er was ons veel aangelegen om dat niet in wetgeving om te zetten. Maar de sector moet er wel voor zorgen dat de eigen doelstelling van 80% weidegang in 2020 wordt gehaald. De tijd is voorbij dat de sector ermee wegkomt als de zelf gestelde doelen niet worden gehaald. Alles wat wordt afgesproken, moet worden gehaald. Dat geldt niet alleen voor de sector, maar ook voor de overheid. Als de overheid zegt ‘we gaan de sector helpen’, dan moet dat ook gebeuren. We hebben de afgelopen decennia veel met convenanten gewerkt. Ik schat in dat het meer gaat richting contracten. Dat is dwingender. In convenanten staan inspanningsverplichtingen, in contracten staan resultaatsverplichtingen.”

Hoe kunnen afspraken worden gemaakt met de sector? De melkveehouderij zou immers ook niet boven het fosfaatplafond komen.

“Zo’n situatie willen we in deze regeringsperiode niet meer hebben. Er zijn mogelijkheden via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) om ondernemers hier aan te houden. Het kabinet gaat inventariseren met de diverse sectoren in welke situaties AVV’s nodig zijn. De afgelopen periode -met alle onzekerheid voor de melkveehouders- hoop ik niet nog eens mee te maken.”

U klinkt streng.

“De sector moet zich realiseren dat als ze zeggen iets te gaan doen, dat ze het ook voor elkaar moeten krijgen. Niet dat het om allerlei redenen alsnog niet lukt om dan naar de overheid te gaan kijken. Dan krijg je onduidelijkheid en onzekerheid, met alle sores van dien. Dat willen we zeker gaan voorkomen. Kijk bijvoorbeeld naar de klimaatdoelstellingen. Daarin moet je geen afspraken maken die je niet kunt waarmaken.”

‘Wetgeving moet je maken met de mensen om wie het gaat’

Is het dan niet veel makkelijker om gewoon striktere wetgeving te maken?

“Tja ... Wetgeving moet je maken met de mensen om wie het gaat. Je kunt hele mooie wetgeving maken, maar als niemand zich eraan houdt, heb je nog een probleem.”

U waarschuwt de sector om bij de klimaatdoelen geen afspraken te maken die de sector niet kan nakomen. Hoe kunnen ze dat doen?

“Je moet kijken welke technieken er zijn en die nog ontwikkeld moeten worden om bepaalde doelen te halen. Kijk naar het energieakkoord, daar heeft de land- en tuinbouw als enige sector de doelstelling gehaald. Ook op het gebied van klimaat kan er heel veel, er zijn veel technische innovaties die bijdragen. Denk aan het flexibel peilbeheer in het Veenweidegebied. De kennis die we hebben moeten we beter bij elkaar brengen. Ik denk dat er veel kan, maar de creativiteit zal wel naar boven moeten worden gehaald.”

De CO 2 -uitstoot in het Veenweidegebied blijkt zo groot te zijn, dat het bijna niet te compenseren is. Moeten we de landbouw nog wel houden in deze gebieden?

“Zoals we het altijd gedaan hebben in Nederland, kunnen we het niet altijd blijven doen. We moeten deze dingen benoemen. De Nederlandse landbouw is zo innovatief, dat we ook wel weer oplossingen vinden om productie in deze gebieden mogelijk te houden. We moeten de voedselvoorziening wel op peil houden, zeker gezien de groei van de wereldbevolking. Er worden in Nederland veel technieken ontwikkeld, die ook internationaal worden benut.”

‘Als je een goed plan hebt, is daar geld voor. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven’

De unieke positie van het groene onderwijs en wetenschap bij het landbouwministerie gaat bij dit kabinet verloren, nu het onder het ministerie van onderwijs komt te vallen.

“In het regeerakkoord staat voedsel en water niet voor niets genoemd als topsector. Daarmee is er budget voor deze topsectoren. Ook bij het ministerie van onderwijs is budget voor toegepast onderzoek, dus ook voor landbouw. Als je een goed plan hebt, is daar geld voor. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.”

In het regeerakkoord staat ook dat de mededingingsregels voor de agrosector worden aangepast. Daar is al jaren een meerderheid voor, maar het is niet gelukt om het te regelen. Waarom gaat het nu wel lukken?

“We hebben niet stilgezeten. Kijk naar het plan van Veerman over de positie van de boer in Europa. We hebben de positie van de boer echt op een hoger plan gezet. Ook Eurocommissaris Hogan zegt dat de positie van de boer moet verbeteren in het belang van behoud van voedselproductie. Het vorige kabinet heeft er weinig aan gedaan, dat gaan we nu beter doen.”

Hoe hard heeft u moeten vechten voor een ministerie van landbouw?

“Het ging ons in eerste instantie om een minister. Daar heb ik binnen de fractie niet hard voor hoeven vechten. Bij de portefeuilleverdeling, aan het einde van de informatie, kreeg ChristenUnie landbouw en is er een ministerie bij gekomen.”

‘De fout die in 2010 is gemaakt is nu teruggedraaid’

Bent u blij met het ministerie?

“Ik ben er trots op. De fout die in 2010 is gemaakt is nu teruggedraaid. Het is een waardering voor de sector. Landbouw is een belangrijke pijler van de economie. Het gaat over voedselvoorziening, een basiselement van ons leven.”

Is het niet jammer dat de minister niet van CDA-huize is?

“Nee, echt niet. Het regeerakkoord is leidend. Dat moet worden uitgevoerd. Er staan veel uitgangspunten in die ook in ons verkiezingsprogramma stonden.”

‘We hebben een andere toonhoogte, maar het muziekstuk is hetzelfde’

U bent van oppositie naar coalitie gegaan. Is dat anders?

“Ik ben wie ik ben en ik blijf wie ik ben. In debatten mag je elkaar uitdagen en van mening verschillen. Maar ik vind dat je daarna wel samen een borrel moet kunnen drinken. Zeker met vier partijen in de regering moet je alles dat je in je hebt inzetten om tot een gezamenlijk gedragen standpunt te komen. Daar mag je elkaar op bevragen in het debat. In het verleden pleegde je interrupties bij de VVD, dat zal nu wat minder worden omdat je samen het beleid hebt neergezet. We hebben misschien een andere toonhoogte, maar het muziekstuk is nu hetzelfde.”

Mede-auteur: Mariska Vermaas

Laatste reacties

  • koestal

    Wie fraudeert ,wordt gesaneerd ,dat moet het motto zijn !

  • puinhoop

    O, wat zijn we braaf! En wat weten we het goed voor een ander.

Of registreer je om te kunnen reageren.