Home

Achtergrond 12 reacties

100% biologisch is vooral theoretische exercitie

Theoretisch kan het, maar praktisch is het ondoenbaar: de hele wereld in 2050 voeden met biologische producten. Dat is de conclusie van onderzoek door het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw (FIBL), gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

Het Onderzoek is uitgevoerd door Zwitserse, Britse, Duitse, Italiaanse en Oostenrijkse wetenschappers. De Wereldvoedselorganisatie FAO heeft er ook aan meegewerkt. Bij de berekeningen zijn de onderzoekers uitgegaan van een bevolkingsgroei tot 9 miljard in 2050.

Uitsluitend biologische landbouw gaat volgens de modellen ten koste van (tropische) bossen

Omschakeling naar 100% biologische productie in een landbouwsysteem dat genoeg voedsel met voldoende voedingswaarde levert is niet uitvoerbaar en zou leiden tot een groter landgebruik, aldus Adrian Müller, hoofdauteur en onderzoeker aan het FIBL. Het extra grondgebruik voor uitsluitend biologische landbouw zou afhankelijk van het gekozen scenario 16 tot 33% groter zijn dan het wereldwijde areaal nu. Dat gaat volgens de modellen ten koste van (tropische) bossen. Landgebruik en ontbossing zou bij 100% biologische teelt fors hoger zijn dan bij niet-biologische landbouw.

Het scenario van Müller

Müller gaat er in de berekeningen van uit dat dierhouderij voor voedselproductie alleen plaatsheeft in gebieden waar uitsluitend gras kan groeien en waar geen gewassen voor humane consumptie kunnen worden geteeld. Bovendien wordt op die gronden geen veevoer geteeld.

In het scenario van Müller zou de veestapel drastisch moeten afnemen. Dat gaat in tegen de trend van toenemende vraag naar dierlijke eiwitten in opkomende economieën in Azië en Afrika.

Müller heeft bij zijn berekeningen bovendien ingecalculeerd dat de huidige voedselverliezen in de keten of door oogstverliezen drastisch worden gereduceerd. Het is mogelijk om genoeg voedsel te produceren met alleen biologische landbouw voor de groeiende wereldbevolking. Maar dat lukt alleen als er grote arealen eiwitgewassen worden geteeld, er veel minder voer voor vee wordt gebruikt en de voedselverspilling afneemt.

‘Als een van de doelstellingen niet voldoende wordt doorgevoerd, zal het produceren van genoeg voedsel onmogelijk blijken’

Al die doelstellingen tezamen: een hogere opbrengst van de biologische gewassen, vergroting van het biologisch areaal, vermindering van de voedselverspilling, vermindering van de veestapel en de vermindering van de consumptie van dierlijke producten leveren een praktisch ondoenlijke taak op. Want als een van die doelstellingen niet voldoende wordt doorgevoerd, zal het onmogelijk blijken, aldus Müller.

Aanpassingen in gangbare landbouw

De FAO stuurt dan ook meer aan op aanpassingen in de gangbare landbouw om de duurzaamheid te verbeteren. Directeur-generaal José Graziano da Silva van de FAO zei bij de klimaatconferentie in Bonn dat het mogelijk moet zijn de veehouderij minder broeikasgassen te laten uitstoten. Dat is volgens hem vooral van belang in gebieden waar de bevolking voor het levensonderhoud afhankelijk is van veehouderij, bosbouw of visserij. Het zijn juist arme huishoudens in dergelijke gebieden die het meest lijden onder de klimaatverandering, aldus Da Silva.

Laatste reacties

 • John*

  de biologische landbouw zit juist te springen om dierlijke mest.. zet die ook nog maar in het lijstje en we komen met zijn allen tot de conclusie dat biologische landbouw een utopie is.

 • karen.bergsma

  Bd bedrijven krijgen nu al gangbaremest drijfmest

 • Soms

  Wordt het Fibl nou ook al gesponsord door Monsanto, DSM of ander chemieconcern?

 • Mfb

  Het staat en valt met het consumptiepatroon.
  Als mensen meer peulvruchten en noten gaan vragen dan komt er vanzelf een omslag. In principe is de doelstelling van de landbouw om de mensen te voeden. Nu zit daar vaak nog een dierlijke schakel tussen maar als het zonder kan is dat natuurlijk veel efficienter.
  Meststoffen moeten dan bij de mensen zelf vandaan komen. Dan sluit de kringloop ook beter.

 • Bennie Stevelink

  @Mfb, je slaat de plank mis. Vegetarische landbouw (akkerbouw) produceert enorme reststromen. Doormiddel van veehouderij worden de reststromen omgezet in hoogwaardig voedsel voor de mens. Daarnaast is een groot deel van de huidige grond niet geschikt voor akkerbouw. Daar kan alleen gras geteeld worden waar vee op geweid wordt.
  Zonder veehouderij is de bevolking niet te voeden.

 • alco1

  Vroeger toen er nog geen riolering e.d. waren, toen kon men spreken van biologisch.
  Het is gewoon een lachertje dat men eerst jaren nodig heeft om 'schoon' te worden en vervolgens na jaren ook gangbare compost te gebruiken voor het mineralen herstel van de grond.

 • pvdbfarm b.v

  Ik raad juli allemaal het boek ECOMODERNISME telezen!
  Het nieuwe denken over groen en groei!!
  Ik weet zeker dat de wetenschapelijke mens de aarde gaat beheersen,
  met gentechnologie en kernenergie om straks de miljarden mensen een gezondleven tehebben.

 • Bertus Buizer

  @pvdbfarm Er wordt nagedacht over het idee voor een boek over het ecoPOSTmodernisme. Want de nadelen en risico's van ongebreidelde intensieve landbouw die door het ecomodernisme wordt gepredikt, zijn te groot. Denk aan bodemdegradatie, vervuiling oppervlaktewater, residuen van chemische bestrijdingsmiddelen in voedsel (groot risico vooral voor kinderen), ontbossing, overschotten, fijnstof, uitbraak dierziekten (bijv. Q-koorts en vogelgriep), stalbranden, uitstoot broeikasgassen, aantasting biodiversiteit, etc..

 • farmerbn

  Als ik de reactie van Dhr Buizer lees zal het een gekleurd boekje worden.

 • Bennie Stevelink

  Bertus, het welvaartsniveau van de samenleving staat in direct verband met het percentage van de bevolking wat in de landbouw werkt. Hoe hoger de welvaart hoe kleiner dat percentage.
  Hoe kleiner het percentage van het volk wat in de landbouw werkt hoe grootschaliger logischewijs de boerderijen.
  De schaalgrootte van de landbouw heeft gevolgen voor de werkmethodes.

  Het volk wil zijn welvaartsniveau behouden. Dat betekent dat de landbouw niet kleinschaliger kan.
  Hoe realiseren we een landbouw die aan jouw eisen voldoet en waarbij het volk zijn welvaartsniveau kan behouden?

 • Bertus Buizer

  @Bennie, de verbanden die jij noemt, lijken mij eerder symptomatisch dan oorzakelijk. Daarbij speelt ook de menselijke wil en het onbewust zijn. Misschien moeten we toch iets meer doen met de 'wijsheid achteraf'.

  Met de toenemende bevolking en het meer socialiseren (o.a. kleinschaliger maken) van de landbouw komen er ook 'meer handen aan het bed'.

  We zien ook de stadslandbouw nu groeien. Landbouw heeft meer functies dan voedsel produceren. Veel van die functies zijn ondergesneeuwd geraakt door neoliberaal en ecomodernistisch denken, met alle nadelige gevolgen van dien, incl. migratie.

  Overigens hoeven landbouwbedrijven in mijn ogen niet allemaal klein te zijn. Diversiteit is beter, ook in schaalgrootte, maar het beleid zou meer op de kansen voor kleinere bedrijven moeten gaan focussen.

 • farmerbn

  Meneer Buizer heeft een heel ander toekomstbeeld voor ons boeren. Hij wil meer kleine boeren die nauwelijks geld genoeg verdienen voor het gezin en wat geld moeten bijklussen in zorg, educatie of met kinderboerderijen. Kinderfeesjes organiseren mag misschien ook wel. Hij vergeet dat de meeste boeren, boer zijn geworden omdat ze van het boerenvak houden en dat ze daar goed in zijn. Buizer wil boeren aan de kant zetten of ze zo financieel uitknijpen dat ze doen wat hij wil. Omdat steeds meer politici en milieuclubs dit ook willen, gaan ze voor advies naar gespecialiserende adviesburo's. Maak je boerenborst maar nat.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.