Home

Achtergrond

Tijd bepalend voor slagen mestuitrijden

De graanoogst is dit jaar later vanwege het natte weer, de tijd om mest uit te rijden is nog maar kort. Verlenging van de uitrijperiode is daarom gewenst.

Het uitrijden van mest op akkerbouwgrond kwam afgelopen week mooi op gang. In de weken daarvoor was het te nat om graan te dorsen en lag de aanvoer van mest naar de akkerbouw stil. Mesthandelaren en -distributeurs zijn nu dan ook volop bezig om de akkerbouwers van mest te voorzien. Er is echter maar weinig tijd, omdat het einde van de uitrijperiode in zicht is.

Meer kunstmest gebruikt

Door het natte weer in het voorjaar is er minder dierlijke mest uitgereden dan er plaatsingsruimte was. Het was óf te nat op de percelen óf de tarwe was al te veel gegroeid. Er is toen in veel gevallen gekozen voor kunstmest. Dit zorgt ervoor dat er in het najaar meer ruimte is om dierlijke mest te plaatsen dan in voorgaande jaren. Dat geeft wat lucht op de markt, maar de oogst komt door het slechte weer laat op gang. Hierdoor is er weinig tijd om nog te bemesten. Er mag immers tot 1 september mest uitgereden worden op gras- en bouwland, mits op bouwland een groenbemester of vanggewas is gezaaid. Gezien de korte periode is het onwaarschijnlijk dat alle percelen op tijd klaar zijn.

Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Vraag om uitstel

Brancheorganisatie Cumela heeft met het oog op de late oogst en het wegvallen van een deel van de dierlijke bemesting in het voorjaar, een verzoek bij het ministerie ingediend om de uitrijperiode met een maand te verlengen. Als het voorstel wordt aangenomen, zorgt dit ervoor dat de ruimte die er nog is om mest te plaatsen, beter benut wordt. De druk bij de veehouders en mestdistributeurs zal daardoor ook afnemen.

Prijzen stabiel

De prijs van het ophalen van de mest bij rundveehouders ligt tussen €12 en €20, varkenshouders betalen tussen €20 en €26 per kuub. De prijs ligt daarmee ongeveer gelijk aan de prijs die in het voorjaar is betaald. De prijs is afhankelijk van diverse zaken. Zoals de afstand die wordt afgelegd tot aan het perceel waar de mest op gaat. Ook het overschot in het gebied waar de mest vandaan komt, maar ook de beschikbaarheid van verwerking, is belangrijk voor de prijsvorming. Dat laatste zorgt ervoor dat de prijzen in het Zuiden nog steeds lager liggen dan die in het Oosten van het land.

Akkerbouwers verdienen weer flink

Handelaren geven aan dat op het moment de nodige rundermest wordt vervoerd naar akkerbouwgebieden; naar varkensmest is minder vraag onder akkerbouwers. Die mest wordt veelal verwerkt. De nadruk ligt voornamelijk op het direct uitrijden van de mest uit de putten en het leegrijden van de opslag in het akkerbouwgebied. Als de uitrijperiode voorbij is, zal het transport zich weer richten op het vullen van de opslag voor het komende voorjaar.

Net als in het voorjaar ontvangen akkerbouwers flink geld om mest uit te laten rijden op hun percelen. De bijdrage die zij ontvangen, ligt op ongeveer €10 per kuub.

Weinig handel in VVO’s

De handel in Vervangende Verwerking Overeenkomsten (VVO's) komt mondjesmaat op gang. De meeste veehouders die VVO’s nodig hebben wachten af; zij willen eerst wat meer zekerheid hebben over de verwerkingsruimte die ze nodig hebben. Verwacht wordt dat de handel na de uitrijperiode op gang komt. De prijzen van vraag en aanbod liggen ver uiteen. De prijzen van het aanbod voor fosfaatruimte liggen tussen €1,10 en €1,50 per kilo fosfaat. Veehouders die nog op zoek zijn naar plaatsingsruimte willen echter minder dan €1 per kilo fosfaat betalen, namelijk rond 85 cent per kilo.

De export van bewerkte mest verloopt goed. Vooral de dikke fractie na het scheiden van mest vindt goed aftrek. De dunne fractie wordt afgezet binnen Nederland. De vraag naar het product is goed, echter moeten de mestverwerkers bijbetalen om het product te kunnen plaatsen.

Geen afval, maar nuttig product

De hoop is dat mest de komende jaren niet langer wordt gezien als afval maar als een nuttig product. Dit zal de prijs die de veehouder moet betalen voor de afzet ten goede komen. Voor nu moet de veehouder het met kleine prijswijzigingen doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.