Home

Achtergrond 51 reacties

Grashoff: er gebeurt te weinig om weidevogel te beschermen

Rik Grashoff, Tweede Kamerlid GroenLinks, komt met een plan voor de bescherming van weidevogels. Het plan staat dit najaar op de politieke agenda.

Tweede Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) vindt dat Nederland zich meer moet inzetten voor weidevogels. In de initiatiefnota ‘Vogels de weide wereld in’ stelt hij maatregelen voor.

Waarom komt u met een nota weidevogels?

“De urgentie is zeer hoog. De weidevogelstand neemt dramatisch af. Het gaat slecht met de biodiversiteit. Het Europese natuurbeleid zorgt er wel voor dat de achteruitgang minder snel gaat, maar dit is nog niet genoeg. Met de weidevogels gaat het zo slecht, dat snel aanvullende maatregelen nodig zijn. Staatssecretaris Van Dam heeft aangekondigd met een plan te komen, maar nu dat er nog niet is, kom ik zelf maar met een plan.”

Hoe komt het dat het slecht gaat met de weidevogels?

“Intensivering van de landbouw en de stand van de weidevogels gaan moeilijk samen. De veebezetting is hoog. Ook de grasproductie in Nederland is heel hoog en daar is veel bemesting voor nodig. Dat leidt tot monotoon engelsraaigras-land zonder veldbloemen. Het systeem houdt zichzelf in stand, terwijl dit niet aantrekkelijk is voor insecten en daarmee ook minder aantrekkelijk voor weidevogels.”

Wat moet er gebeuren?

“Er is veel kennis over het verbeteren van de stand van de weidevogels. Dat moet worden vertaald naar beleid en regelgeving. Er moeten concrete doelen komen en voldoende budget. Ook de uitvoering is nog niet goed genoeg. Er zijn boeren die heel succesvol zijn met weidevogelbeheer via mozaïekbeheer, maar het luistert nauw welke combinatie van maatregelen effectief is. Er is nu ook onvoldoende areaal om de populatie weidevogels te verbeteren. Voor behoud van 40.000 gruttobroedparen heb je bijvoorbeeld 70.000 hectare beheerd grasland nodig. Daar is nu slechts 35.000 hectare van, er moet dus 35.000 hectare zwaar beheerd gebied bij komen.”

Beheerland kost grasopbrengst. Hoe gaat u boeren stimuleren om weidevogelbeheer toe te passen?

“Boeren moeten met een reële vergoeding gecompenseerd worden. Daarvoor is €20 miljoen extra nodig. Dat kan met €10 miljoen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Bescherming van weidevogels is een van de opdrachten van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het is dus logisch om hier plattelandsontwikkelingsgeld van het GLB voor in te zetten. We verschuiven daarom €10 miljoen van het reguliere GLB-budget uit de eerste pijler naar dit specifieke doel. Daarnaast is nog €10 miljoen cofinanciering vanuit Nederland nodig.”

Parlementariër Rik Grashoff (GroenLinks) tijdens het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. <em>Foto: ANP</em>
Parlementariër Rik Grashoff (GroenLinks) tijdens het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Foto: ANP

Is hier budget voor?

“Budget is er zeker. Het gaat maar om €10 miljoen op de Nederlandse begroting, waarbij voor volgend jaar ongeveer €1,2 miljard ruimte is voor nieuw beleid. Als de politieke wil er is, is het geen probleem om dit budget te vinden.”

Hoe moet het beleid worden ingevuld?

“Er moet een Nationaal Programma Weidevogels komen. Provincies moeten kerngebieden aanwijzen, waarbij op grote aaneengesloten gebieden weidevogelbeheer, in verschillende zwaarte, wordt toegepast. In Zuidoost-Friesland worden goede resultaten geboekt met mozaïekbeheer en het verhogen van de grondwaterstand. Dat hoeft dan niet op het hele bedrijf te gebeuren, maar op enkele plekken van het bedrijf. Als circa 30% van zo’n kerngebied onder zwaar beheer valt, is het hele gebied aantrekkelijker voor weidevogels. Daarnaast is het beter voor de biodiversiteit en bijvoorbeeld ook voor de bijenstand.”

Er zijn in Nederland heel veel ganzen. Hebben zij geen negatief effect op de weidevogelstand?

“De hoeveelheid ganzen hebben we over onszelf afgeroepen door de eenzijdige teelt van hoogproductief Engels raaigras. Dat is precies wat ganzen graag willen.”

Wildbeheerders zeggen ook dat vossen een bedreiging vormen voor de weidevogels.

“Mogelijk is het nodig om de predatie door vossen in weidevogelgebieden in een deel van het jaar te verminderen als ondersteuning van het beheerbeleid. Dat sluit ik niet uit.”

Hoe schat u de kansen voor de initiatiefnota in?

“In december 2015 werd een motie van PvdA en GroenLinks die vraagt om extra maatregelen voor bescherming van de weidevogels aangenomen. De staatssecretaris heeft toen aangekondigd met een plan van aanpak weidevogels te komen. Dat is er nog steeds niet, vandaar dat ik nu zelf met een plan kom. Ik ga er vanuit dat de partijen die de motie toen steunden dit voorstel ook in hoofdlijn steunen. De nota zal dit najaar op de politieke agenda komen.

Plan Vogels de weide wereld in
1. Stel een Nationaal Programma Weidevogels in met nationale doelstellingen voor het behoud van weidevogels. Het plan moet vooral gericht zijn op grutto, veldleeuwerik, kievit, tureluur, wulp, slobeend en scholekster.
2. Stel middelen beschikbaar voor weidevogelbeheer. Voor goed beheer is 200.000 hectare nodig, waarvan 30% met zwaar weidevogelbeheer en 70% kleinschalig weidevogelbeheer. Er is €20 miljoen structureel nodig voor vergoeding van €575 per hectare zwaar mozaïekbeheer.
3. Het pakket vanggewassen moet uit de vergroeningsopties van het GLB gehaald worden.
4. Maak langdurige beheercontracten - langer dan zes jaar - tussen collectieven met bijvoorbeeld waterschappen mogelijk.
5. Stimuleer nieuwe verdienmodellen in de sector. Marktpartijen als supermarkten en zuivelbedrijven hebben ook een rol bij het verbeteren van de biodiversiteit. “Meer dan 70% van de consument is bijvoorbeeld bereid extra te betalen voor weidevogelmelk”, aldus Grashoff.
6. Subsidieaanvragen Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van collectieven vooraf op transparante en uniforme wijze toetsen op ecologische effectiviteit.
7. Vraag de Europese Commissie om lidstaten de mogelijkheid te geven om het percentage Ecologische Focus Gebieden (EFA) variabel te maken per collectief, zolang nationaal de 5% wordt gehaald.
8. Maak doelstellingen van het weidevogelplan indien nodig verplicht via provincies. Provincies mogen dan weidevogelkerngebieden aanwijzen waarbij grondgebruikers verplicht worden daar weidevogels te beschermen.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Gaat GroenLinks de boeren uit eigen zak compenseren? Zal wel niet, dus eerst meer belasting afdragen en daarna krijgen de boeren (hopelijk) wat over is nadat de vogelbeschermers hun salaris hebben geincasseerd . Als GL echt een sociale partij is lijkt het me meer voor de hand liggend dat ze iets gaan doen aan de echte minima en de werkzoekenden aan betaald productiewerk gaan helpen.

 • oorspronkelijk

  begrijpen doe ik het nog niet.
  al jaren staat groen links met hun economische beleidsvoornemens bovenaan qua effectiviteit op ons stelsel.
  warm wordt ik van de humane sociale verantwoordelijke ingrepen.
  misschien zouden andere partijen kunnen participeren
  beter dan participeren op de PVV
  gelukkig is Nederland gen 1partijen democratie dus de scherpe kantjes worden weggeslepen
  in Duitsland hebben de groene ook 1keer meegedaan
  veranderen is niet altijd beter maar zoals het nu is??
  G.L. heeft bij ingrepen vaak een sociaal plan.
  verschil
  Amerika-eerst problemen -dan oplossen- is ook economie

 • boer drenth

  de veehouderij is weer de schuldige als het gaat over de weide vogels. De vossen marters kraaien buizerd dassen . die gaan allemaal met een boog om de nesten heen. Die Grashof heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Wat een lul verhaal.

 • DJ-D

  Is dat een plan? Zn vriendjes aan geld helpen over de rug van de boeren en jagers. Meer is het niet. Ganzen over ons zelf afgeroepen? Uiterwaarden en polders zijn al eeuwen kaal en groen. Ideaal voor weidevogels en ganzen maar als het evenwicht weg is doordat het de jagers onmogelijk wordt gemaakt door die linkse maffia. Reeele vergoeding:
  Nog geen schadeloosstelling of compensatie nog urenvergoeding voor maar 20 miljoen. Linkse maffia krijgt alles en de boer krijgt overal de schuld van. Zo gaat het. En de lto behartiger wordt weer gepiepeld en strijkt zn geld op.

 • koeboertje

  Zorg maar dat staatsbosbeheer ,natuurmonumenten ,en andere landgoedeigenaren een betere weidevogelstand realiseren deze partijen hebben al met subsidie vele hectares grond ter beschikking gekregen, mede mogelijk gemaakt door de belastingbetaler!
  Maar ze worden nergens op afgerekend

 • vandenbrandcv1

  Groen Links laten buiten beschouwing dat het merendeel door predatie van het ei en de kuikens verloren gaat

 • 344412

  Eerst predatie bovenaan agenda, in de Gelderse Vallei vreten vossen en dassen alles op, blijft geen weidevogel over. Veebezetting stuk lager dan in jaren 70 en bemesting meer dan gehalveerd. Niet serieus te nemen dit plan.

 • glaasje

  ZOLANG DE KRAAIEN- EKSTERS -BUIZERDS- VOSSEN- STEENMATTERS- VRIJ SPEL HEBBEN IN NEDERLAND, WIL IK GEEN WOORD HOREN VAN GROEN LINKS OVER WEIDEVOGELS. DOOR AL DIE ROOFDIEREN BLIJFT ER GEEN WEIDEVOGEL OVER.

 • Zuperboer

  Wat een gezwets weer en dit soort lieden vindt in de grachtengordel natuurlijk een willig gehoor. t Ligt natuurlijk weer aan de landbouw (#0,2zetels daar hebben we geen last van bij TK'17). Grashoff ga in de Oostvaardersplassen maar eens genieten van de uitwassen der 'Natuur' gecreeerd door je Vriendjes van SBB. Landgoedbeheerders als Natuurmonumenten en Gelders Landschap hebben met hun no war-zone voor vossen de problemen geinitieerd. Let ook eens op het enorme aantal roofvogels dat zich tegenwoordig op het platteland bevindt. Maar de hedendaagse politiek vraagt niet om resultaten, waarnemingen en een wetenschappelijke verantwoording, Neen men overschreeuwt zich liever aan tafel bij DWDD en Humberto. Veel plezier op de zomeravondborrel aan de Amsterdamse grachten kun je er nog eens over hebben met je VRINDJES.

 • BENHUR

  Wanneer er in de natuurgebieden vossen kraaien eksters buizerds ooievaars nijlganzen en ander gespuis gefokt wordt en niet bestreden, zal het met de weidevogels nooit meer iets worden in Nederland.
  Op deze manier geven meer weidevogels alleen maar meer rovers.
  Waarom gaan de natuurorganisaties hun eigen gebieden niet gebruiken voor meer weidevogelopvang?
  PS.
  (wanneer komt er een afschotvergunning voor ooievaars?)

 • wienbemelmans

  Grashoff komt met een plan maar gaat eerst op verlof , de een en de ander komt
  weer met een lulverhaal ze willen allemaal in de belangstelling staan om hun
  geld op te strijken,ik hoor ze nog niet meer aan als ze nu eens met iets zinnigs
  komen hoe krijgen we de economie op poten daar hoor je niks over hebben ze
  de ballen verstand van.

 • Martin Oldenhof

  Het vroegweiden van dit voorjaar is nog niet eens geëvalueerd, of GL schreeuwt alweer dat er niet genoeg gedaan word aan weidevogel beheer. Misschien moeten ze eens kijken naar de plannen die uitgevoerd worden en de evaluatie afwachten. De strijd om de stemmen is vroeg begonnen voor deze verkeizingen.

 • jadrost

  +/- 40 jaar geleden ging ik regelmatig melken voor onze buurman in de uiterwaarden. Melkwagentje achter trekker, 15 koetjes er omheen vastmaken en dan buiten om melken. Al melkende kwamen de grutto's , kieviten, wulpen en anderen even voorzichtig als nieuwsgierig op afstand blijvend een kijkje nemen. Heeft me altijd verbaasd hoe deze vogels zich thuis voelden. Mest uit rijden ging net zo, bovengronds gieren, je was nog niet van het land of ze waren er.
  Ook herinner ik me dat een reiger zeldzaam was, als we een ooievaar wilden zien moesten we naar Groot Ammers en als er een vos gesignaleerd werd dan stond iedereen op scherp om de populatie niet te groot te laten worden.
  Roofvogels waren een zeldzaamheid.
  Vandaag, je ziet er alleen nog ganzen, reigers, ooievaars,buizers en consorten, vossen en o ja een koppel van die buitenlandse zwarte koeien , (wilde)paarden en tamme herten.
  Ach linkse mensen hoe zou het nu toch komen dat die weidevogels verdwijnen?

 • landboer

  Goeie reactie drost ,zo is het overal ,roofvogels kenden wij alleen van een plaatje ,nu is t andersom

 • niet

  laten ze eerst het injecteren en ondergronds aanbrengen van de mest afschaffen blijven er nog nesten over!!!

 • Koos Flinkert

  Ja, weidevogelbeheer is een belangrijk item. De collectieven zijn daar volop mee aan de slag. De sleutel tot succeshangt af van:
  1. Provincies , die ruimere gebieden moeten gaan aanwijzen waar weidevogelbeheer kan plaatsvinden
  2. Predatie beheer: zonder beheer van populaties vos,das en andere rovers is er geen kans op succes
  3. Boeren die enthousiast zijn: geen gebrek, de vergoedingen zijn zeer acceptabel, zeker voor percelen die van nature al geschikt zijn.

 • henk l

  onze balkon biologen hebben het nog steeds over weide vogels terwijl ik dit jaar 15 kievitsnesten in de mais had zitten niet te kort aan de openbare weg waar de gemeente weer eens zo nodig bomen is gaan planten "hoogte van de boom maal twee gaat geen vogel zitten broeden". twee kieviten houden een kraai weg bij hun nest 15 nesten een kolonne van 40a50 kraaien "gaat niet goed komen he ""ne dat gaat niet goed komen "

 • mkastelein@hetnet.nl

  Om een lang verhaal kort te maken 1 groot onzin verhaal wat zoals gewoonlijk weer gebaseerd is op onkunde. Deze zakkenvuller moet wat anders gaan doen, maar geen beleid maken. (misschien is grondwerker nog iets voor hem).

 • koestal

  Ze beschermen al jaren de predators,zoals vossen,dassen ,kraaien en buizerds , die zorgen wel dat de weidevogelspopulatie kleiner wordt.

 • jan1953

  zodebemesten verbieden alle nesten worden zo toch kapot getrokken als men dat nu nog niet een keer door heeft bovengronds is voor het bodemleven veel beter

 • koestal

  De predatoren worden wel goed beschermd

 • Gijs Gans

  t's een verkapt plannetje van de TBo en de vogelbescherming nu proberen ze het o p deze manier hun zin te krijgen

 • Bloemestein

  Linkse luchtfietserij !

 • oboerma1

  Grutto eenden genoeg gebroed in onze bloembollenvelden Er is geen enkel nest uitgekomen opgevreten door buizerds en kraaien Mocht er een nest uitkomen worden de kuikens uit de lucht gegrepen. Dus te veel vijanden de boer toch niet!!!!

 • boesman

  We hebben hier 10 ha weidevogelbeheer, maaidatum 1 juli. Niet pas maar al vele jaren. Dit jaar 1 wulp. We hebben daar om heen ongeveer 50 ha intensief grasland en 6 ha mais. Resultaat: 1 wulp, 5 grutto's en ontelbaar veel kieviten.
  Hoe dom kun je uit je nek kletsen

 • jan1

  weidevogels hebben op beheersgronden niks te zoeken, dit door gebrek aan voedsel. Ik sluit mij helemaal aan bij boer Drenth.
  Ik wil wel nesten sparen, dat wil iedere boer. Ken maar weinig boeren die er geen rekening mee willen houden. Echter het heeft geen enkele zin. Zelfs jonge lammeren gaan er hier aan als er een koppel van enkele honderden tot duizend kraaien langs komen.
  Bij het stukje van boer Drenth mogen de ooievaars, reigers en nijlganzen nog wel bij.

 • jordens

  van de Lente zetten stel mafkezen stokjes bij de kievit nesten op het aardappelland Aangezien ik een beetje ouder word en moeilijk van de trekker af kan heb ik voorgenomen te blijven zitten We zitten tegen zooi natuur Keent en de ganzen komen bij ons vreten en daar schaften Heb nog nooit een cent vergoeding wel last van die handhavers die zeiden gezien de schaden dat ik niet goed genoeg kon slijmen zouden daar kofferman mee bedoelen ?

 • eg wel

  Wij zitten in een bosrijk gebied, 10 jaar geleden +/- 30 kievit nesten, 5 tal grutto`s en elk jaar 2 nesten met scholeksters.
  Sindsdien is de stand van de buizerd vertienvoudigt, onze bedrijfsvoering nauwelijks. Dit jaar nog 1 nest met scholeksters en 3 met de kieviet.
  Voor het eerst in mijn leven geen enkel jonge weide vogel gezien.
  Zelfs de jonge hazen maken weinig kans. Dit jaar tot 2 maal toe gezien hoe een buizerd een jonge haas van +/- 6 weken mee nam, en 100 meter verder oppeuzelde. Hoewel ik ook kan genieten van de buizerd, blijf het zonde van al het andere.
  Dit had met een gerichte afschot kunnen worden voorkomen. Teveel van het ene soort gaat onherroepelijk ten koste van het andere.

 • buitenok

  hier ook een ooievaars plaag ze zijn gek op die weidevogel kuikentjes heb het vaak gezien een paar kuikentjes een stuk of 15 ooievaars en weg kuikentjes. Maar ja boeren hebt er geen verstand meer van

 • arista

  Even inhaken op de weidevogels , waaraan men voorbij gaat is de opwarming van de aarde. Vogels zijn net als kippen ze hebben 14 uur licht nodig om te kunnen leggen. Door de opwarming is grasgroei dus ook andere vegetatie eerder in bloei , dus eerder insecten. Wanneer jong vogels uit het ei kruipen(3 weken later) is er nagenoeg geen voedsel dus hongerdood volgt. Word hier wat aangedaan ?????

 • Henk Tennekes

  De weidevogels hebben geen broedsucces omdat er een schaarste aan insecten is die onmisbaar zijn voor de groei van de kuikens. Insectenschaarste wordt veroorzaakt door verontreiniging van het oppervlaktewater met neonicotinoiden. Zonder een verbod op deze middelen hebben weidevogels geen schijn van kans.

 • alco1

  Vogels die hun nesten hebben in verdekte pergola's nestkastjes e.d leven toch ook van insecten.
  En die hebben we hier nog genoeg.

 • Achterland

  Henk Tennekes niet luisteren naar ervaringsdeskundige !!! Die boeren weten niet waarover ze praten !! Lees bovenstaande reacties nog eens een keer goed. Ook hier tal van kievitsnesten gehad dit jaar en ook van scholeksters. Helaas ALLEMAAL door predatie verdwenen. De vrijwilligers van de vogelbescherming werden er gek van. Maar ja die zullen er ook wel geen verstand van hebben !! Ook ik heb in mijn jonge jaren nog maar weinig roofvogels, ooievaars reigers gezien. Ik ben nu bijna 40 maar nu zie je ze echt overal en hoef je er geen enkele moeite voor te doen. En nee deze dieren eten GEEN gras !!

 • a.t.herwijnen

  Het gaat om de diversiteit van de landbouw. Die is nu ver te zoeken. vroeger was er kleinschalige landbouw waarbij men een gedeelte akkerbouw en landbouw had. Nu komt dit niet meer voor. De schuil mogelijkheden voor de kuikens zijn verdwenen. Daardoor komen er veel meer predatoren die te gemakkelijk aan hun voedsel kunnen komen. Zorg dus voor diversiteit in de landbouw. Niet alle melkveehouderijen bij elkaar en ook niet alle akkerbouw gebieden bij elkaar, Hier ligt een taak voor de overheid. Ook door de mestwetgeving gaat er veel kapot. Na 1 september geen mest meer uitrijden betekent ook minder insecten in het voorjaar.

 • PIETER123

  Je kunt als groen links wel wijzen met je wijsvinger naar boeren als je naar de achter uitgang ziet van de weidevogels. Maar er wijzen ook drie vingers naar je zelf.
  De correlatie toen verplichte mest in grond spuiten wet werd, en nu de achter uitgang van weidevogels.Immers dat je wormen massaal in een zoutbadje heeft gevolgen.De wet van Darwin ""voedsel aanbod is bepalend of een soort overleeft"".Dit noemt men voortschrijdend inzicht.
  Leuk voor de opvang centra dat een ooievaar dit de winter met eendagskuikens moet door komen.Die weet dan ook niet beter dat in de zomer jonge weidevogels even mals zijn.Net als de politieke dwaling met de bescherming van ganzen en de propaganda dat jagers niet fris zijn. Is de balans tussen predatoren weidevogels zoek.In de toekomst wordt het estafettestokje niet door gegeven van deze vakmensen want deze jagers zijn allemaal 65 plus.Met deze regelgeving en bakkengeld wordt niet naar de oorzaken gezien wel leuk voor mensen op 2 hoog die weer als stemvee een keuze moeten maken bij een verkiezing.Het is ook pijnlijk om de politieke keuzes onder ogen te moeten zien

 • theorikyreintjes1

  reacties op dit artikel zijn wel duidelijk.Het is te gek voor woorden dat dit verhaal uit de tweede kamer komt! Het is te gek voor woorden dat er zulke onzin ver kondigd wordt. Er zit geen kip meer in ons dorp die uitloop heeft! De roofdieren en roofvogels roven alles weg! En dan ook nog de boeren en de jagers de schuld geven slaat alles! Men zal eerst dit soort volk moeten aanpakken , dan kan men de natuur eens gaan beheren zoals het hoort!

 • peetersdejongh1

  Er is de laatste 10 jaar ontzettend veel natuurgebied bijgekomen, denk maar aan de uiterwaarden, ontpoldering, grondaankopen, etc. en toch gaat het steeds slechter met de biodiversiteit, wat doen de beheerders zelf toch fout zou je denken, ze hebben zoveel kennis en kunde in huis menen ze, krijgen ontzettend veel financiële steun, steeds meer ruimte ter beschikking en toch zijn ze niet in staat om verbeteringen te realiseren. Een parlementair onderzoek hiernaar zou onderhand wel eens nodig zijn

 • oorspronkelijk

  het een sluit het ander niet uit
  bovengronds uitrijden meer emissie wel meer bodem leven.
  injectie meer opbrengst makkelijker uitspoeling minder bodem leven.
  want we moeten allemaal meer.
  twee ruggen uit één varken kan niet
  jammer dat iedereen in de verdediging schiet
  positief meedenken lost meer op
  actueler dan ooit WIE ZAL DAT BETALEN

 • czyn

  een gruto en kieviten maken geen nesten jn bomen en ook niet in weide gebieden waar het gras ,distels en ridderzuring een meter hoog is denk daar maar eens over na.

 • jackvandiepen

  Wat er ook gebeurd ik hoop dat de beschikbare centjes gaan naar degene die het verdienen. En naar zij die zich ervoor inzetten .

 • Althof

  Eerst mestinjectie stoppen dan verder praten.

 • jadrost

  ik hoop dat al deze reacties en meer ook in de tweede kamer komen.

 • Althof

  Maar Grashoff wil de mestinjectie niet stoppen omdat hij denkt dat dan die (***)boeren hun hele land dan gaan onderplempen met mest.

 • alco1

  Mijns inziens heeft injectie niets met de vogel stand te maken.
  Als er geinjecteert wordt zijn ze er nog helemaal niet.
  Ook voedsel aanbod speelt geen rol.
  Predatie en natuurbeheer( waar geen weidevogel wil zitten) is het probleem.

 • besselink8

  Een vos van 10 kg, heeft ongeveer 20 ha leeggevreten, dan te bedenken dat er nog
  meer hongerige gefleugelden en grondgebonden mee-eters rondlopen.
  Hoe wil je dit vertalen zonder ingrijpen!

 • J.E.Wonnink

  In Frankrijk worden allerlei vogels gevangen en opgegeten zoals de zangvogels tot de weidevogels bijna alles wat vliegt vreten ze op zelfs de KLM,zijn ze in de tweede werkelijk zo stom dat ze dat niet weten makkelijkste is de Ned.boeren hiervoor af te straffen,stuur Tiemer maar naar Frankrijk vogels tellen die er gevangen worden.

 • henk 60

  Helemaal met boer drenth eens eerst de vijanden onder Controle brengen ( ratten, vossen, kraaiachtigen en dergelijke) dan komt het vanzelf goed. Met het GL plan lukt het ook niet meer weide vogels is meer eten voor hun vijanden dus krijgen die meer jongen. Je weet wel die cirkel waar je niet uit komt.

 • Jan van het Zand

  Verdomd, er is zelfs een weidevogel in de Tweede Kamer: Rik Grashoff. Die zingt me toch vals.....

 • teunisenwilly1

  Woon naast een eendenkooi van Staatsbosbeheer ziet ook geen eenden meer. het is geen eendenkooi meer, maar een kraaien bos dus je weet het wel kuikens zijn een prooi voor hen. En ze pikken ook nog de jong mais plaatjes uit de grond. En 2 km aan de andere kant grote plassen van SBB met ganzen en in de ruigten ook nog vossen. De jagers durven ze niet af te schieten zijn bang voor hun jacht akte. De predatie komt van terreinen van SBB en niet van de boeren die doen er alles aan. om ze te behouden vraag het maar aan de vrijwilligers.

 • Case1056

  Begin eerst maar met het aanstellen van jachtopzieners ipv Natuurbeheerders en geef de jachtopziener de verantwoording om te zorgen dat de vossen marters kraaien buizerd dassen niet het hele weidebestand leegroven, afschieten dus.

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.