Home

Achtergrond

Meer opties invullen vergroening in 'meitelling'

Om te voldoen aan voorwaarden voor de vergroeningspremie zijn in 2016 de mogelijkheden verruimd.

Vergroening zit sinds 2015 in het systeem met betalingsrechten. Een deel van de directe inkomenssteun wordt alleen uitbetaald als aan drie vergroeningseisen is voldaan:

 1. Gewasdiversificatie op bouwland.
 2. 5 procent van het bouwland is ecologisch aandachtsgebied (EA), ook wel natuurbraak of groene braak geheten.
 3. Behoud van blijvend grasland. De verplichting geldt alleen in Natura 2000-gebieden op bedrijfsniveau. Voor andere bedrijven is dat tot nu toe alleen een landelijke verplichting die voor afzonderlijke bedrijven nog geen gevolgen heeft.

Hierna de belangrijkste wijzigingen in vergroening 2016:

Wijzigen percelen met vanggewassen

Omdat het op 15 mei vaak nog niet bekend is op welke percelen een vanggewas wordt ingezaaid, raadt RVO.nl aan het EA ruim op te geven. In 2016 kan tot en met 30 september worden doorgegeven op welke opgegeven percelen er feitelijk een vanggewas voor het EA is ingezaaid. Voor deze wijziging wordt geen korting opgelegd. In 2015 kon dit alleen tijdens de openstellingsperiode van de Gecombineerde Opgave en in de kortingsperiode, maar dan wel met korting. Er gelden drie voorwaarden:

 1. Geen nieuwe percelen opgeven. Alleen het gebruik van al opgegeven percelen kan wijzigen, voor zover het gaat om vanggewassen voor het EA.
 2. De wijziging van het gebruik mag geen gunstiger positie opleveren dan voor de wijziging. Voorbeeld: voor de wijziging 4 procent EA opgegeven? Dan kan door de wijziging niet alsnog worden voldaan aan de verplichting van 5 procent voor het EA.
 3. Wijzigingen doorgeven uiterlijk op de dag van inzaai van het vanggewas.

Meer vanggewassen

Wijzigingen bij de toegestane soorten als vanggewas:

 • Nieuwe toegestane soorten: winterwikke, bonte wikke of zachte wikke – Vicia villosa.
 • De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebruiken (farm saved seed) vervalt. In de bestaande regelgeving voor zaaizaad is het niet toegestaan de toegestane soorten voor het EA zelf vrij te vermeerderen. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewijzen en etiketten aanwezig moeten zijn.
 • Alle grassen zijn nu toegestaan voor onderzaai. In 2015 was dit een beperkt aantal soorten grassen.

Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden

In Natura 2000 moet blijvend grasland grasland blijven. Ook scheuren mag niet (ploegverbod). Vanaf 2016 zijn wel bepaalde vormen van lichte grondbewerking toegestaan: technieken voor graslandvernieuwing waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft.

Onbeheerde akkerrand

De onbeheerde akkerrand als EA bij de Algemene lijst, moet tot en met 31 december in stand gehouden worden. Landbouwproductie mag niet. Vanaf 2016 is er een uitzondering op deze hoofdregel bij wintergewassen: dan loopt de instandhoudingsplicht tot en met 31 augustus. Na die datum moet dan een wintergewas worden geteeld, zoals winterbloemkool, winterprei, wintertarwe, wintergerst, winterkoolzaad, spelt, rogge of tulpen.

Extra mogelijkheid Nationale reserve (set-aside-regeling)

Aanvragers die hebben meegedaan aan de set-aside-regeling (omzetten landbouwgrond naar tijdelijk bos) en die deze grond weer als landbouwgrond in gebruik hebben genomen, kunnen in 2016 voor deze grond betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen (alleen grond waar nog niet eerder betalingsrechten voor zijn toegekend). De set-aside-overeenkomst moet beëindigd zijn na 31 december 2012.

Landschapselementen kunnen ook worden opgegeven voor invulling van groene braak.</p>
<p><em>Foto: Ronald Hissink</em>
Landschapselementen kunnen ook worden opgegeven voor invulling van groene braak.

Foto: Ronald Hissink

Landschapselement

In 2016 kunnen landschapselementen ook bij de Algemene lijst worden ingezet, dus niet meer alleen bij de duurzaamheidscertificaten. Er hoeft géén contract voor agrarisch natuurbeheer (ANB: SNL-a, PSAN, ANLb) voor afgesloten te zijn.

Knotbomen als landschapselement

Knotbomen zijn toegevoegd aan de landschapselementen die kunnen worden ingezet als EA. Het moet gaan om ­bomen met een minimale kruindiameter van 4 meter. Knotbomen die voor het knotten een kruindiameter van 4 meter hebben bereikt, vallen hier ook onder. De weegfactor is 1,5.

Korting vergroenings- betaling

Als een bedrijf niet voldoet aan de vergroeningsvoorwaarden, krijgt het geen volledig vergroeningsbedrag. Het bedrag waarop u wordt gekort (vergroeningskorting) kan in 2016 oplopen tot maximaal het hele vergroeningsbedrag. Als voor een klein deel niet aan de voorwaarden is voldaan, valt de korting lager uit. Hou om de korting te bepalen rekening met deze deze punten:

 • de vergroeningsbetaling bedraagt 43,31 procent van de basisbetaling;
 • hoe minder voldaan aan de vergroeningsvoorwaarden, hoe minder hectares voor een vergroeningsbetaling in aanmerking komen;
 • per vergroeningseis kunnen hectaren in mindering worden gebracht. De korting op de vergroeningsbetaling kan in 2017 maximaal 120 procent van de vergroeningsbetaling zijn en vanaf 2018 125 procent. Voorbeeld: Een bedrijf met 83 hectare akkerbouw heeft slechts 2,5 procent EA aangelegd. Het krijgt voor bijna 21 hectare geen vergroeningsbetaling.
Het ecologisch aandachtsgebied is in 2016 ook met een vezelhenneppakket in te vullen.</p>
<p><em>Foto: Koos Groenwold</em>
Het ecologisch aandachtsgebied is in 2016 ook met een vezelhenneppakket in te vullen.

Foto: Koos Groenwold

Landschapselementen en duurzaamheidscertificaten
In 2016 kunnen landschapselementen zoals houtwallen en onbeheerde akkerranden ook bij de zogenoemde Algemene lijst worden ingezet, dus niet meer alleen bij de duurzaamheidscertificaten.
Daarmee kan dan het ecologisch aandachtsgebied worden ingevuld. Er hoeft géén contract voor Agrarisch natuurbeheer (ANB: SNL-a, PSAN, ANLb) voor afgesloten te zijn.
Voorwaarden:
• de landschapselementen moeten grenzen aan bouwland dat bij de landbouwer zelf in gebruik is;
• tussen het landschapselement en het bouwland mag een buffer zitten van maximaal 
5 meter breed;
• de buffer moet ook in gebruik zijn bij de landbouwer zelf en mag natuurlijke vegetatie, een kavelpad of watergang zijn;
• er zijn wegingsfactoren van toepassing;
• sloten blijven alleen mogelijk in de duurzaamheidscertificaten wanneer ze langs een beheerde akkerrand liggen.
Duurzaamheids- certificaten
Het Akkerbouwstrokenpakket en het pakket Veldleeuwerik zijn ook in 2016 beschikbaar. Er zijn enkele wijzigingen. Het pakket Biodiversiteit + label komt ook in 2016 niet beschikbaar.
Er is een nieuw certificaat in 2016: het Vezelhennep-pakket. Bij dit pakket moet de volledige EA-oppervlakte worden ingevuld met vezelhennep. De weegfactor wordt 0,3. Verder gelden in ieder geval dezelfde voorwaarden als voor vezelhennep als subsidiabel gewas:
• alleen gecertificeerd zaaizaad van een toegestaan ras gebruiken;
• toesturen van de officiële etiketten;
• opgave van ras en zaaidatum in de Gecombineerde Opgave;
• pas oogsten na schriftelijke RVO.nl-toestemming.
Beheerde akkerranden moeten voor 15 mei zijn ingezaaid. Dit was in 2015 voor 15 april.

Boerderij organiseert in samenwerking met uitvoeringsinstantie RVO.nl op woensdag 20 april om 11.00 uur een ­webinar Gecombineerde Opgave 2016. Deze online cursus over het invullen van de 'meitelling' en perceelsopgave is gratis. Meld je nu aan.
Lees alles over de Gecombineerde Opgave 2016 in het dossier.

Of registreer je om te kunnen reageren.