Home

Achtergrond 1 reactie

Gelderland rolt nieuw, strenger beleid uit voor intensieve veehouderij

De provincie Gelderland start met een proefproject om extra duurzaamheidseisen te stellen aan intensieve veehouderijen die willen uitbreiden. Die uitbreiding blijft alleen toegestaan in verwervingsgebieden en LOG's. De bouwbloknorm van max 1,5 hectare vervalt wel.

Gelderland wil de intensieve veehouderij versneld verduurzamen. Intensieve boeren met kippen, varkens en kalveren moeten per 1 januari 2017 voldoen aan extra maatregelen. Het gaat om extra eisen op gebied van milieu, dierenwelzijn en omgeving; het zogenaamde Gelderse Plussenbeleid. Boeren moeten omwonenden bij hun uitbreidingsplannen betrekken. Nabij Natura 2000- en in de extensiveringsgebieden mogen intensieve veehouders sowieso niet uitbreiden. In de andere gebieden (verwervings- en landbouwontwikkelingsgebieden) mag wel worden uitgebreid en zelfs groter dan de huidige norm van 1,5 hectare per bouwperceel. De bouwbloknorm vervalt.

Uitvoering ligt bij gemeenten

Gemeenten moeten het nieuwe Plussenbeleid uitvoeren. Zij gaan bouwaanvragen van boeren toetsen op de aanvullende eisen. Ook kunnen gemeenten zelf bepalen of en op welk onderdeel zij de nadruk willen leggen. De komende week worden gemeenten benaderd om een proefproject rondom het Plussenbeleid op te starten. Samen met de gemeenten wil de provincie toetsen of het beleid ook in de praktijk werkt. Voor de zomer moet de werkbaarheid helder zijn, zodat na de zomer het nieuwe Plussenbeleid kan worden opgenomen in het Gelderse ruimtelijke ordeningsbeleid.

'Juridische houdbaarheid onvoldoende geborgd'

Gelderland noemt het nieuwe aanvullende veehouderijbeleid bewust niet 'bovenwettelijk' en heeft ook de extra volksgezondheidsmaatregel eruit gehaald. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk verwacht dat de juridische houdbaarheid onvoldoende geborgd is. De rechter oordeelde in 2015 dat volksgezondheidsaspecten niet thuis horen in ruimteregels. Dit geldt in principe ook voor dierwelzijnseisen. Van Dijk stelt dat het enkel gaat om dierwelzijnseisen die ruimtelijk relevant zijn. Bovenwettelijke eisen mogen niet worden gesteld door lagere overheden, aanvullende maatregelen mogen wel.

Toetsing

De Gelderse gemeenten moeten het Plussenbeleid toetsen aan de hand van de investeringen die een boer wil doen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en omgeving. De norm ligt bij 8% voor investeringen in de aanvullende maatregelen. Omgerekend is dit €15 tot €20 per vierkante meter extra. Dit bedrag kan lager zijn als de omwonenden instemmen met de bouw- of uitbreidingsplannen.

De grondgebonden veehouders in Gelderland krijgen voorlopig nog niet te maken met het Plussenbeleid. Van Dijk wil eerst de gevolgen van de landelijke melkveeregels (grondgebondenheidsregels, mestverwerking en fosfaatrechten) afwachten.

Eén reactie

  • Professor P

    "Bovenwettelijke eisen mogen niet worden gesteld door lagere overheden, aanvullende maatregelen mogen wel".

    Ja........

    Wereldwijd gelijk speelveld:
    Europa heeft aanvullende eisen, daarbovenop heeft Nederland aanvullende eisen, daarbovenop de provincie, daarbovenop de gemeente en daarbovenop de omwonenden?

Of registreer je om te kunnen reageren.