Home

Achtergrond 11 reactieslaatste update:31 mrt 2016

Op 1 april aftrap indienen Gecombineerde Opgave

Vanaf 1 april kunnen boeren de Gecombineerde Opgave (GO) invullen via internet. Dit jaar is het opgeven van percelen en de Gecombineerde opgave op papier niet meer mogelijk. Meldingen bij het invullen van percelen en de GO moeten fouten voorkomen.

Aanstaande vrijdag 1 april begint de indieningsperiode van de GO 2016. Percelen opgeven en indienen via de GO kan in 2016 alleen nog via internet. 2015 was het laatste jaar waarin boeren percelen op papieren kaarten konden intekenen en in een uitgebreid formulier vee-aantallen en andere gegevens konden invullen. Voor een minderheid van alle ondernemers is dat misschien wel de meest ingrijpende wijziging in de jaarlijkse opgave van grond, aanvraag van subsidies en Landbouwtelling.

RVO.nl heeft een kleine groep ondernemers hulp aangeboden bij het invullen op de vestigingen in Assen, Utrecht en Roermond. Het gaat om een groep van 255 ondernemers die nog nooit via internet contact heeft gehad met RVO.nl. Dit zijn grotendeels ondernemers of particulieren ouder dan 65 jaar. Zij hebben in februari een brief gehad en konden toen ook hulp aanvragen. Voor een andere groep van circa 2.000 bedrijven die ook niet eerder een GO via internet hebben ingediend, maar internet wel voor andere regelingen hebben gebruikt, is geen extra hulp voorzien.

Waarom werkt een opgave via internet beter en levert het minder fouten op, volgens RVO.nl? Wat zijn de vijf belangrijkste stappen die RVO.nl onderscheidt voor het indienen van de opgave? Lees het in Boerderij 27 van woensdag 30 maart.

Eerst percelen bijwerken

Uitvoeringsinstantie RVO.nl roept boeren en andere ondernemers op zo snel mogelijk de percelen bij te werken. Sowieso is dat handig voordat de GO wordt ingevuld. De gegevens van de opgegeven percelen zijn een belangrijk onderdeel van de GO en zijn cruciaal voor het aanvragen van betalingsrechten, mestboekhouding en tal van andere regelingen. De GO kan worden ingediend van 1 april tot en met 15 mei, daarna volgt nog een kortingsperiode tot en met 13 juni 2016.

Aanvraag subsidies in GO 2016

Met de GO vraagt de ondernemer meerdere subsidies aan. Veruit de grootste post is de aanvraag voor uitbetaling van de betalingsrechten. De GO is de officiële aanvraag voor de volgende subsidieregelingen:

 • uitbetaling betalingsrechten;
 • agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-A);
 • graasdierpremie;
 • extra betaling jonge landbouwers 2016;
 • tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Grond basis voor mestwetgeving

Met behulp van de gegevens uit de GO controleert RVO.nl of de mestregelgeving wordt nagekomen. De grond die in de perceelregistratie is opgenomen en wordt opgegeven via de GO, is de basis voor de plaatsingsruimte voor mest. Het aantal hectares dat per 
15 mei 2016 in de GO staat is bepalend. Via de opgave kunnen boeren ook aangeven dat ze gebruik willen maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en -fixerende gronden en van de zogenoemde fosfaatdifferentiatie. Bij die differentiatie kunnen hogere fosfaatnormen per perceel gelden.

Voor beide uitzonderingen geldt dat per perceel de PAL- en Pw-waarden moeten worden opgegeven. Dat kan aanzienlijk meer fosfaatruimte opleveren. Als geen waarden worden opgegeven, dan wordt voor de mestwetgeving uitgegaan van de hoogste fosfaattoestand met de laagste gebruiksnorm voor fosfaat.

Meer informatie over de Gecombineerde Opgave vindt u in het dossier.

Wijzigingen GO 2016

Hieronder een opsomming van belangrijke nieuwe onderdelen en aandachtspunten in de GO van 2016. De opsomming is niet compleet en niet alle voorwaarden zijn volledig:

 • er zijn meer opties voor het invullen van de verplichte vergroening, onder meer via landschapselementen. Ook kunnen percelen met vanggewassen dit jaar tot en met 30 september definitief worden doorgegeven. Er moeten dan wel voldoende percelen zijn opgegeven;
 • betalingsrechten uit Nationale reserve: dit jaar kunnen niet alleen starters en jonge landbouwers rechten krijgen uit de Nationale reserve, maar ook ondernemers met percelen die in 2015 voor het algemeen belang werden gebruikt, bijvoorbeeld door gemeenten en nu weer als landbouwgrond;
 • de opgave voor het Diergezondheidsfonds zit in 2016 verwerkt in de GO;
 • glastuinders vullen jaarlijks de CO2-emissieaangifte in. In 2016 doen ze de aangifte in de GO en niet meer op een apart formulier. Nieuw is dat de locatie van kassen moet worden opgegeven. Dat kan door te klikken op een kaart om aan te geven waar de kas staat.
 • in 2016 is de vraag naar het vergunde dieraantal en de gemiddelde stalbezetting vervallen. Wel wordt gevraagd naar het gemiddeld aantal dieren in 2015. In 2016 staan de gegevens al ingevuld van de stallen die in 2015 zijn opgegeven in de GO;
 • voor de Landbouwtelling wordt een groot aantal gegevens gevraagd. Sommige vragen moeten elk jaar worden ingevuld, zoals de dieraantallen op 1 april. Dit jaar vraagt RVO.nl ook gegevens over andere betaalde werkzaamheden, de persoon met de dagelijkse leiding, bedrijfsopvolging, gebruikstitels bij tuinbouw onder glas, verbrede landbouw, beregening, bodembewerking en conservering op bouwland.

Overdragen rechten uiterlijk 15 mei melden

De uiterste meldingsdatum voor de overdracht van betalingsrechten is verplaatst van 31 maart naar 15 mei. Deze datum geldt voor kopers of huurders die de betalingsrechten in het lopende subsidiejaar willen laten uitbetalen. Een overdracht is pas volledig gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-­code. Wordt er na 15 mei een overdracht gemeld of door de tweede partij ondertekend, dan kan de koper of huurder pas in het volgende jaar uitbetaling aanvragen voor deze betalingsrechten. Degene die de betalingsrechten koopt of huurt, moet aan de voorwaarden voor actieve landbouwer voldoen.

Laatste reacties

 • nieuwenhuisakkerbouw@solcon.nl

  zou best leuk zijn wanneer eerst 2015 helemaal was afgerond

 • info36

  Als je na een jaar je geld nog niet hebt kun je wel stellen dat de overheid de slechtste betaler van Nederland is. Ze kunnen beter heel dat ambtenarenleger afschaffen, dan maar geen betalingen. Scheelt ons een hoop werk en ergenissen.

 • V. Arkenshouder

  2015 eerst afronden. De overheid eisen stellen aan ons ivm vergroeningsdatums, invuldatums en op tijd en correct en duidelijk uitbetalen ho maar.

 • aardappelboer

  Zeg dat wel, nog steeds geen cent ontvangen maar ik moet wel alvast 2016 invullen met hoeveel betaalrechten?? Geen idee.

 • gjh

  ik ben benieuwd welke onzin er nu gevraagd wordt !!

 • info246

  Schandalig, beschikking en nog geen cent binnen van 2015. Em dan ons er op wijzen dat we optijd moeten zijn anders kortingen worden toe gepast.

 • deB.


  schofterig, niks binnen van 2015!!! Misselijke spelletjes worden er gespeeld

 • Wim Esselink

  Beste Wv01,

  Het is duidelijk dat er nog vele bedrijven zijn die geen geld hebben ontvangen. En dan kan ik me goed voorstellen dat je boos bent.
  Maar laten we van deze reacties geen wedstrijd maken van zo hard mogelijk ongenoegen uiten of schelden. Zodra meer bekend is over stand van zaken op dit moment gaan we dat melden.

 • DJ-D

  Moeten nu vast 10 vragen beantwoorden over kalfjes bij de koe i.p.v. hoeveel m drainage je hebt.

 • deB.

  Beste Wim,

  De wedstrijd is, hoe maken we zoveel mogelijk melkveehouders kapot!!
  En je moet melkveehouder zijn! om dat te begrijpen, geloof ik

  Als we op deze manier doorgaan, gaat de sector ten gronde! WIJ hebben daar mee te maken, en de tijd van lief zijn is zo langzamerhand voorbij! ipv van aftrap 2016, kun je beter is inhaken op de lakse afhandeling 2015!

  Als u niet snapt, dat voor mij en vele collega's de maat vol is, met de gehele regelgeving, leeft u nog in een andere wereld, sorry.

 • maiskolf

  Nog niks binnen .vgl mij nog lang geen 70 procent. Stelletje .....

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.