Home

Achtergrond

Noord-Holland: Zonneparken mogen alleen tijdelijke voorziening zijn

De provincie Noord-Holland wil ruimte geven aan zonne-initiatieven die duurzame energie opwekken. Daarom stelt de provincie regels op die zonneparken buiten het bebouwd gebied mogelijk maken en tegelijkertijd het landschap zo veel mogelijk open houden.

Belangrijk uitgangspunt voor Noord-Holland is dat de zonne-installaties in het landelijk gebied een tijdelijke voorziening zijn - maximaal 25 jaar - die aan het einde van hun levensduur moeten worden opgeruimd. Ook moeten de zonneparken passen binnen het landschap en qua omvang in verhouding staan tot de woonkernen in de omgeving.

Kansen voor zonne-energie

De nieuwe regels creëren veel kansen voor zonne-energie, denkt de provincie. Joke Geldhof, gedeputeerde ruimtelijke ordening, heeft daarover met veel belanghebbenden gesproken. "Met de daaruit voortkomende nieuwe spelregels biedt de provincie nu ook in het buitengebied ruimte aan kleine en grotere zonneparken, zonder het landschap blijvend aan te tasten", aldus Geldhof. Een goede landschappelijke inpassing is daarbij essentieel volgens de gedeputeerde. "Het is mijn ambitie om in goed overleg met gemeenten en Provinciale Staten ruimte te geven aan zonneparken en daarmee de verduurzaming van de energievoorziening in Noord-Holland."

Stukken ter inzage

De 'ontwerp-ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied' en de ontwerp-wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening worden op 21 maart voorgelegd aan de Provinciale Statencommissie Ruimte. Water en Wonen. Vervolgens worden de stukken van 1 april tot en met 13 mei ter inzage gelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.