Home

Achtergrond 3599 x bekeken

Fouten in Gecombineerde Opgave verminderen

In de Gecombineerde opgave 2016 zitten meerdere controles die de kans op fouten en vergissingen sterk moeten verminderen.

Meer controles en waarschuwingen tijdens het invullen van de Gecombineerde Opgave. Een mail als een buurman een deel van een al eerder opgegeven perceel ook opgeeft. Meer overzicht en meteen duidelijkheid of bijvoorbeeld is voldaan aan de vergroeningsvoorwaarden. Het zijn enkele voorbeelden waarom een opgave via internet beter werkt en minder fouten oplevert. Dat is althans de inschatting van RVO.nl. In 2015 is nog 7% van de Gecombineerde Opgaves op papier ingediend. Daarvan is volgens RVO.nl in eerste instantie de helft weer teruggestuurd vanwege fouten.

Minder fouten betekent ook een snellere verwerking van de ingediende opgaves. En dat moet resulteren in een snellere uitbetaling van de ­directe inkomenssteun later dit jaar.

Uitvoeringsinstantie RVO.nl adviseert de Gecombineerde Opgave zo snel mogelijk na de openstelling op 1 april in te dienen.

Tweede jaar met betalingsrechten

2015 was een bijzonder jaar vanwege de omschakeling van toeslagrechten naar de nieuwe betalingsrechten. Voor de nieuwe rechten kwamen meer ondernemers in aanmerking, omdat betalingsrechten zijn toegekend op basis van alle opgegeven hectares in 2015 en niet meer waren voorbehouden aan ondernemers die al toeslagrechten hadden. In 2015 hebben ruim 50.000 bedrijven betalingsrechten aangevraagd, in 2014 ging het om ruim 48.000 bedrijven met toeslagrechten. Medio maart hadden nog niet alle ondernemers de definitieve beschikking voor de toekenning van de nieuwe rechten ontvangen. RVO.nl heeft aangegeven dat uiterlijk begin april vrijwel alle bedrijven in beeld hebben wat het aantal en de waarde van de toegekende betalingsrechten is.

In de Gecombineerde Opgave 2016 worden ook vragen gesteld over beregening van gewassen in 2015.<br /><em>Foto: Ton Kastermans</em>
In de Gecombineerde Opgave 2016 worden ook vragen gesteld over beregening van gewassen in 2015.
Foto: Ton Kastermans

Gecombineerde opgave 2016

Hieronder een opsomming van belangrijke nieuwe onderdelen en aandachtspunten in de Gecombineerde Opgave van 2016. De opsomming is niet volledig en niet alle voorwaarden zijn volledig. Meer informatie is te vinden in het dossier Gecombineerde Opgave op www.boerderij.nl/­gecombineerde-opgave en op de website van RVO.nl.

78.000 Gecombineerde Opgaven in 2016

In 2016 krijgen ruim 78.000 ondernemers van RVO.nl een uitnodiging om een Gecombineerde Opgave in te dienen. In 2015 waren dat ongeveer 85.000 uitnodigingen. Uiteindelijk zijn vorig jaar circa 67.500 Gecombineerde Opgaven ingediend, daarvan deden 50.215 ondernemers een beroep op de zogenoemde Basisbetalingsregeling (BBR).
Het totale budget voor 
directe betalingen is dit jaar ongeveer € 770 miljoen. Daarvan is € 490 miljoen voor de basispremie en € 220 miljoen voor de vergroeningspremie.

Betalingsrechten uit Nationale reserve

Ook in 2016 is een aanvraag mogelijk voor de toewijzing van betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit jaar kunnen niet alleen starters en jonge landbouwers rechten krijgen uit de Nationale reserve, maar ook ondernemers met percelen die in 2015 voor het algemeen belang werden gebruikt, bijvoorbeeld door gemeenten, en nu weer als landbouwgrond.

Diergezondheids-Fonds

In 2015 gold voor de opgave voor het Diergezondheidsfonds een apart formulier. Dit jaar is er geen apart formulier meer voor. De opgave zit verwerkt in de Gecombineerde Opgave. Let erop dat deze opgave cruciaal is om in aanmerking te komen voor vergoedingen bij eventuele uitbraken van dierziekten.

Akkerbouwers en andere bedrijven krijgen in de Gecombineerde Opgave 2016 teruggekoppeld of ze voldoen aan vergroeningseisen.<br /><em>Foto: Peter Roek</em>
Akkerbouwers en andere bedrijven krijgen in de Gecombineerde Opgave 2016 teruggekoppeld of ze voldoen aan vergroeningseisen.
Foto: Peter Roek

Emissieaangifte en locatie kas(sen)

Glastuinders vullen jaarlijks de CO2-emissieaangifte in. In 2016 doen ze de aangifte in de Gecombineerde Opgave en niet meer op een apart formulier. Nieuw is dat de locatie van kassen opgegeven moet worden. Dat kan door te klikken op een kaart om aan te geven waar de kas staat.

Huisvesting rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen

In 2016 is de vraag naar het vergunde dieraantal en de gemiddelde stalbezetting vervallen. Wel wordt gevraagd naar het gemiddeld aantal dieren in 2015. In 2016 staan de gegevens al ingevuld van de stallen die in 2015 zijn opgegeven in de Gecombineerde Opgave.

Nieuwe vragen in Landbouwtelling

Voor de Landbouwtelling wordt een groot aantal gegevens gevraagd. Sommige vragen moeten elk jaar ingevuld worden, zoals de dieraantallen op 1 april. Dit jaar vraagt RVO.nl ook gegevens over:

 • andere betaalde werkzaamheden;
 • de persoon met de dagelijkse leiding;
 • bedrijfsopvolging;
 • gebruikstitels bij tuinbouw onder glas;
 • verbrede landbouw;
 • beregening;
 • bodembewerking en conservering op bouwland.

Overdragen rechten uiterlijk 15 mei melden

De uiterste meldingsdatum voor de overdracht van betalingsrechten is verplaatst van 31 maart naar 15 mei. Deze datum geldt voor kopers of huurders die de betalingsrechten in het lopende subsidiejaar willen laten uitbetalen. Een overdracht is pas volledig gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-­code. Wordt er na 15 mei een overdracht gemeld of door de tweede partij ondertekend, dan kan de koper of huurder pas in het volgende jaar uitbetaling aanvragen voor deze betalingsrechten. Degene die de betalingsrechten koopt of huurt, moet aan de voorwaarden voor actieve landbouwer voldoen.

Aanmelding Diergezondheidsfonds is in 2016 onderdeel van de Gecombineerde Opgave.<br /><em>Foto: Herbert Wiggerman</em>
Aanmelding Diergezondheidsfonds is in 2016 onderdeel van de Gecombineerde Opgave.
Foto: Herbert Wiggerman

Wijziging voorwaarde actieve landbouwer

De voorwaarde van actieve landbouwer is gewijzigd. In 2015 was het nog voldoende om bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd te staan met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit, zolang de hoofdactiviteit maar geen uitgesloten activiteit was. De Europese Commissie (EC) heeft aangegeven dat dit niet langer voldoende is en dat Nederland de voorwaarde van actieve landbouwer moet aanpassen. Bedrijven met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit moeten daarom vanaf 2016 jaarlijks met een accountantsverklaring aantonen dat hun landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van hun totale economische activiteiten. Dit om in 2016 in aanmerking te komen voor een directe betaling uit het GLB. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. Uit de accountantsverklaring moet blijken dat:

 1. Het jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit het GLB meer is dan 5% van de totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten of:
 2. Het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten meer is dan een derde van het totale bedrag aan inkomsten.

Het is ook mogelijk om de hoofdactiviteit bij de KvK aan te passen naar een landbouwactiviteit. Dit kan natuurlijk alleen als dat ook de feitelijke situatie is en kan volgens de regels van de KvK. Een accountantsverklaring moet uiterlijk 15 mei 2016 binnen zijn. Een eventueel aangepaste inschrijving bij de KvK moet uiterlijk 15 mei 2016 zijn gerealiseerd. Aanvragers waar dit op van toepassing is, krijgen hierover een brief. Meer informatie over waar de accountantsverklaring aan moet voldoen, staat in die brief en komt beschikbaar op de website van RVO.nl.

Het samenvattend overzicht is een van de vele terugkoppelingen met controle van de ingevoerde gegevens.<br /><em>Schermafbeelding: RVO.nl</em>
Het samenvattend overzicht is een van de vele terugkoppelingen met controle van de ingevoerde gegevens.
Schermafbeelding: RVO.nl

Landbouwactiviteit bij de KvK

Een SBI-code bij de KvK die begint met 011, 012, 013, 014, 015 of 016 is een landbouwactiviteit. SBI-codes die beginnen met 011 t/m 015 waren al eerder aangemerkt als landbouwactiviteit. De SBI-codes die beginnen met 016 zijn toegevoegd aan de codes die als landbouwactiviteit worden gezien. Hieronder de dienstverlening voor de landbouw (loonwerk) en behandeling van gewassen en zaden na de oogst.

Geen recht meer op directe betaling GLB

Door de wijziging bij de KvK voldoen bepaalde aanvragers vanaf 2016 mogelijk niet meer aan de eisen van een actieve landbouwer. Omdat dit voor 2015 nog niet gold, hebben ze in 2015 wel betalingsrechten en uitbetaling ontvangen of krijgen dit nog. Door de wijziging wordt de uitbetaling voor 2016 afgewezen. De betalingsrechten kunnen nog wel worden overgedragen aan een actieve landbouwer.

Directe betalingen uit het GLB zijn: betalingsrechten (basisbetaling), vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Daarnaast moet voor de tegemoetkoming premie brede weersverzekering de aanvrager ook een actieve landbouwer zijn.

Loonwerk (SBI-code 016) voldoet aan de definitie voor ‘actieve landbouwer’.<br /><em>Foto: Koos Groenewold</em>
Loonwerk (SBI-code 016) voldoet aan de definitie voor ‘actieve landbouwer’.
Foto: Koos Groenewold

Korting vanaf 17 mei

De indieningsperiode van de Gecombineerde Opgave loopt van 1 april tot en met 15 mei 2016. Daarna begint een kortingsperiode tot en met de laatste indieningsdatum 13 juni. Vanwege Pinksteren begint de korting van 1% per werkdag pas op te lopen voor aanvragen die op 18 mei of later worden ingediend.

Voor het aanvragen van betalingsrechten uit de Nationale reserve geldt ook de kortingsperiode, maar dan met een ander kortingspercentage (3% per werkdag). Deze korting is eenmalig op de uitbetaling van de in 2016 aangevraagde betalingsrechten uit de Nationale reserve.

Voorbeeld: iemand vraagt op 18 mei 2016 betalingsrechten uit de Nationale reserve aan, dan krijgt deze persoon 
4% korting op de uitbetaling van deze rechten in 2016 (1% voor het te laat aanvragen van uitbetaling + 3% voor het te laat aanvragen van de betalingsrechten).

De kortingsperiode is in 2016 alleen van toepassing op:

 • aanvragen van betalingsrechten uit Nationale reserve;
 • uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling;
 • extra betaling jonge landbouwers;
 • graasdierpremie;
 • tegemoetkoming premie brede weersverzekering;
 • uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL-a).

Gegevens inzien

De geregistreerde gegevens uit de Landbouwtelling en de Gecombineerde Opgave staan in ‘Mijn dossier’ (eerst inloggen). Daar staan ook de overzichten van 2007 en later. 
Gegevens van 1990-2007 zijn op papier bij RVO.nl op te vragen. Op het overzicht staan de gegevens zoals ze bij RVO.nl in het register zijn opgenomen. Het kan ook gaan om gecorrigeerde gegevens. Daarom kunnen deze afwijken van wat in de Gecombineerde 
Opgave is opgegeven.

Wijzigingen

Is de situatie op 1 april (voor dieren) of 15 mei (voor grond) anders dan is opgegeven met de Gecombineerde Opgave? Stuur dan de Gecombineerde Opgave opnieuw in, de digitale opgave is tot 1 oktober beschikbaar. Wijzigingen in het gewas doorgeven, hoeft alleen als dit gevolgen heeft voor de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld als een gewas is opgegeven waarvoor uitbetaling van betalingsrechten mogelijk is en dat wijzigt in een gewas dat daar niet voor in aanmerking komt.

Opgave 2016 stelt diverse vragen over verbredingsactiviteiten zoals een recreatietak.<br /><em>Foto: Koos Groenewold</em>
Opgave 2016 stelt diverse vragen over verbredingsactiviteiten zoals een recreatietak.
Foto: Koos Groenewold

Controle tijdens opgave

In de opgave voor 2016 zijn meerdere controles ingebouwd. In het verleden zijn forse problemen ontstaan door het ontbreken van een vinkje bij de vraag of een relatie subsidie wilde aanvragen. In de opgave zit nu bijvoorbeeld een controlevraag als iemand wel betalingsrechten heeft, maar geen steun aanvraagt. Ook worden controles uitgevoerd op perceelsniveau en over de hele set van gegevens.

Samenvattend overzicht met controles

Een belangrijke verbetering ten opzichte van vorige jaren is ook het zogenoemde samenvattende overzicht aan het eind van de aanvraag. Daarin wordt onder meer teruggekoppeld of een bedrijf voldoet aan vrijstellingen voor de groene braak en gewas­diversificatie. En als hij niet voldoet aan de vrijstelling, dan wordt ook berekend of is voldaan aan die vergroeningsvoorwaarden.

Internet in buitengebied

De snelheid van het internet in het buitengebied kan nog wel een probleem zijn. Volgens RVO.nl is bij de ontwikkeling wel rekening gehouden met relatief traag internet in buitengebieden. Vooral het verwerken van grote onderdelen zoals het vastleggen van de percelen kan enig geduld vergen. Wel wordt iedere doorlopen stap opgeslagen. Dus als de verbinding op enig moment even weg is, kan de invuller later verder bij de vraag waar hij gebleven was.

Medio april antwoorden op vragen

Boerderij orga­niseert in samenwerking met uitvoeringsinstantie RVO.nl een ­webinar Gecombineerde Opgave 2016. Deze ­webinar vindt 
halverwege april plaats. Sprekers van Boerderij en 
RVO.nl geven een toelichting op de perceelsregistratie en het invullen van de Gecombineerde Opgave.

Wat komt aan de orde?
De onderwerpen zijn onder meer het wijzigen van percelen en nieuwe vragen in de Gecombineerde Opgave. Ook komen de controleschermen tijdens de online-opgave aan de orde. Dat wordt toegelicht met voorbeelden op het scherm.

Wat is een ­webinar?
Een webinar is een online-studiebijeenkomst waar u via uw computer of laptop aan deel kunt nemen. Het is alsof u er zelf bij bent, maar u hoeft er niet voor van huis. U kunt de sprekers zien en horen en zelf vragen stellen, die vervolgens live worden beantwoord. Na afloop ontvangt u een samenvatting. Dit alles duurt niet langer dan 50 minuten.

U kunt meer informatie vinden in het dossier.

Of registreer je om te kunnen reageren.