Home

Achtergrond 8 reacties

Kabinet: grond onteigenen moet simpeler worden

Gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries moeten straks zelf grond kunnen gaan onteigenen. Zo wil de regering de onteigeningsregels vereenvoudigen.

Regels rond onteigening van grond moeten eenvoudiger. De regering wil de systematiek daarom aanpassen. Gemeenten, waterschappen, provincies en de ministers onder wie dit beleidsterrein valt, moeten zelf de bevoegdheid krijgen om over te gaan tot onteigening. Dit staat in de kabinetsvisie over grondbeleid die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu onlangs naar de Kamer stuurde.

Tweede Kamer praat 15 december over grondbeleid

Dinsdag 15 december praat de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het grondbeleid. Het is niet onwaarschijnlijk dat de aloude discussie over de schadeloosstelling bij onteigening van grond weer losbarst. Op dit moment wordt de marktwaarde van het onroerend goed vergoed, dus inclusief eventuele verwachtingswaarde. Echter, de verwachting is dat er politieke partijen zijn die pleiten voor een vergoeding op basis van gebruikswaarde (zonder de verwachtingswaarde). Voor boeren die straks te maken krijgen met onteigening, staat er dus veel op het spel. Profiteren ze mee, na onteigening, van de te verwachten hogere waarde van grond na wijziging bestemming of krijgen ze enkel alleen de agrarische gebruikswaarde uitgekeerd?

Voor boeren die straks te maken krijgen met onteigening, staat er veel op het spel.

Aanpassing procedure

Nu is het zo dat dat de Kroon verzocht wordt de onroerende zaken bij Koninklijk Besluit aan te wijzen. Dit traject wordt geschrapt. De minister benadrukt dat de criteria voor onteigening - algemeen belang, noodzaak en urgentie - niet zullen veranderen en wettelijk worden vastgelegd. Bedoeling is dat elke overheid de beschikking krijgt over de benodigde instrumenten om haar eigen omgevingsbeleid uit te voeren. Voorstel van het kabinet is om een onafhankelijke commissie in te stellen die onteigeningsbesluiten van bijvoorbeeld gemeenten gaan toetsen.

Een belangrijk onderdeel van de onteigeningsprocedure is de schadeloosstelling voor de eigenaar van het te onteigenen onroerend goed. Foto: ANP
Een belangrijk onderdeel van de onteigeningsprocedure is de schadeloosstelling voor de eigenaar van het te onteigenen onroerend goed. Foto: ANP

Schadeloosstelling voor eigenaar van onteigeningsgrond

Een belangrijk onderdeel van de onteigeningsprocedure is de schadeloosstelling voor de eigenaar van het te onteigenen onroerend goed. In een nieuwe procedure wordt meer nadruk gelegd op vroegtijdig contact met de rechter en het verbeteren van de mogelijkheden voor de rechter om regie en maatwerk te voeren. Ongewijzigd blijft dat de rechter de schadeloosstelling zelfstandig vaststelt, ongeacht de aangeboden schadeloosstelling.

Kabinet Den Uyl viel in 1977 op grondbeleid

In 1977 is het kabinet Den Uyl gevallen op bovenstaande onderwerp. Destijds was er een meningsverschil in de ministerraad over de nieuwe Onteigeningswet. Het kabinet wilde de agrarische gebruikswaarde van grond als basis nemen voor vergoeding van onteigening om grondspeculatie tegen te gaan. De ministers van Landbouw en Justitie waren faliekant tegen en wilden juist een vergoeding gelijk aan de marktwaarde, dus inclusief de verwachtingswaarde.

 

Aanpassing grondbeleid

Het kabinet wil haar grondbeleid aanpassen, zodat beter ingespeeld kan worden op veranderingen in de leefomgeving, zoals krimpgebieden, verwezenlijken nieuwe woongebieden en bijvoorbeeld aanpak leegstaande kantoren. Het kabinet streeft ernaar om de Aanvullingswet waarin de aanpassingen van de onteigeningsprocedure staat, gelijktijdig met de Omgevingswet in 2018 in werking te laten treden.
In de Aanvullingswet zullen de instrumenten onteigening (Onteigeningswet), voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) en herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied (Wet inrichting landelijk gebied) worden samengebracht, vereenvoudigd, toegankelijk gemaakt en geharmoniseerd. De regeling voor onteigening wordt in een moderner jasje gestoken, zodat het volgens de regering beter aansluit bij de algemeen gangbare procedures in het omgevingsrecht.

Laatste reacties

 • Farmer4life2

  Laten ze eerst eens streng beoordeeld worden of onteigenen eigenlijk wel nodig is.

  Er zijn zoveel plannen en projecten uit de overheid mislukt. Uiteindelijk is het iemand anders geld en dat is makkelijk uitgeven. Logica is een van de vele eigenschappen die mist binnen de overheid c.q. semi overheden.

 • biertje

  Onteigenen is een ander woord voor legale diefstal waarbij boeren een makkelijk slachtoffer, zijn.

 • ebben

 • fosfaatboer

  Juist Biertje,het is dan legale diefstal,geen enkele garantie of zekerheid voor de ondernemende boer,die is dan aan de wolven overgeleverd !!!!!!

 • agrieehollande

  De kans is groot dat er grondrechten uit het EVRM worden aangetast als het te gemakkelijk gaat. Bovendien heet het Rijk geen gevers. Als ze willen onteigenen betalen ze maar mondjes maat uit en liefst op het laagst van de markt. Terwijl als het Rijk zelf grond uitgeeft ze de hoogste prijs willen dmv een inschrijving.

  De impact op de melkveewet is groot, die kent in tegenstelling tot de belastingdienst (3 jaar herinvestering) geen enkele termijn waarin passende grond verworven kan worden. Het gevolg is immers dat er minder melkvee gehouden kan worden.

 • Bertens

  De onteigeningswet vereenvoudigen is niet verkeert. Wat belangrijk is dat de eigenaar (onteigende) krijgt wat hem toekomt. Er is een verschil tussen WEV (waarde economisch verkeer ofwel marktwaarde) en WEVAB (waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik).
  Naar mijn beleving moet de MARKTWAARDE de basis zijn voor de schadeloosstelling met alle bijkomende schade bijvoorbeeld waardevermindering overblijvend deel indien van toepassing, de inkomensschade en overige schade welke separaat vergoed moet worden. Het gaat te ver om de overige schade hier allemaal te benoemen.
  Indien men niet als uitgangspunt de marktwaarde neemt is dit echt zuivere diefstal. Indien de overheid hier anders over denkt moet er maar wederom een kabinet vallen.

 • wimschaap

  stelen mag niet

 • Henk38

  De nieuwe wet nog meer ruimte voor de criminele gemeentebesturen om hun discutabele functie als projectontwikkelaar uit te voeren. Machtsmisbruik, monopolie en diefstal passen hier heel goed bij en de overheid werkt gewoon mee. Wat is dit voor een land geworden ?

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.