Home

Achtergrond

PBL: meer sturen op voedselconsumptie

Den Haag - De milieukosten van voedsel zouden meer in de prijs tot uiting moeten komen, zegt directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Als dat gebeurt, zal dat niet alleen een effect hebben op het landgebruik en de productie van broeikasgassen, maar aan de andere kant ook de volksgezondheid ten goede komen. Het PBL constateert dat overheid en bedrijfsleven terughoudend zijn om normen te stellen op het gebied van gezonde voeding.

Het PBL publiceerde woensdagavond de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving. In de balans beoordeelt het PBL of het kabinet met het huidige beleid zijn eigen doelstellingen haalt.

Het PBL constateert dat de voedingsgewoonten van de Nederlander schade voor de gezondheid opleveren. Matiging van de consumptie kan zowel een voordeel opleveren voor de gezondheid, als de effecten op het klimaat verminderen, zegt het PBL. Dat moet echter wel in de prijs van de producten tot uiting komen, ook om boeren een fatsoenlijk inkomen te garanderen.

Het PBL ziet dat de land- en tuinbouw in de afgelopen decennia grote stappen hebben gezet op de vermindering van de milieudruk. Maar inmiddels is die ontwikkeling min of meer tot stilstand gekomen. De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater daalt niet meer sinds 2002 en is in de zuidelijke zandregio ver boven de norm. Stikstofconcentraties in oppervlaktewater zijn fors gedaald, maar de fosforconcentraties nemen sinds 1995 niet meer zichtbaar af. Het PBL zet vraagtekens bij de haalbaarheid van het mestbeleid.  De fosfaatuitscheiding via mest neemt nauwelijks af (of neemt zelfs toe), mestverwerking komt maar traag op gang en de aanscherping van de mestuitrijnormen brengt de oplossing niet dichterbij. Het PBL ziet risico's voor de veehouder en voor de leefomgeving. "De ervaring leert dat zo'n spanning tussen landbouw- en milieubelangen kan leiden tot versoepeling van de milieunormen of slechtere naleving van de voorschriften, en dus tot verdere vertraging van het gewenste herstel van de milieucondities voor natuurgebieden", aldus het PBL.

Ook de belasting van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen daalt sinds de eeuwwisseling nog maar beperkt. Een duidelijk succes is wel geboekt bij de reductie van het antibioticagebruik.

Het PBL stelt dat verduurzaming van de landbouw leidt tot hogere kosten, die boeren niet of nauwelijks kunnen doorgerekenen. "Dit vormt een van de grootste belemmeringen voor de verdere verduurzaming in deze sector."

Of registreer je om te kunnen reageren.