Home

Achtergrond

Rapport Gezondheidsraad steun in de rug dierenartsen

Houten – Het rapport ’Antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen’ is positief ontvangen door de KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen.

De Gezondheidsraad rapporteert dat extra maatregelen nodig zijn om het antibioticagebruik terug te dringen en daarmee de verspreiding van antibioticaresistentie te beperken. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de sector en de overheid gezamenlijk. Dit voorjaar al heeft de KNMvD het initiatief genomen om samen met het ministerie van ELI en de partners in de sector daartoe een plan van aanpak opgesteld.

De resistentie wordt vooral veroorzaakt door VRE, MRSA en ESBL-producerende bacteriën. Het is niet precies duidelijk wat de bijdrage van de dierhouderij is aan de groeiende antibioticaresistentie bij de mens. De KNMvD onderschrijft dan ook de noodzaak voor een intensievere humaan-veterinaire samenwerking (One Health). Daardoor kan een nog effectievere aanpak worden gerealiseerd.

De Gezondheidsraad adviseert ook om het gebruik van nieuwe antibiotica en antibiotica die als laatste middel worden ingezet tegen ESBL-infecties voor dieren te verbieden en het gebruik van andere middelen te beperken. Deze maatregelen betekenen een beperking voor de veterinaire sector, maar zijn tevens een uitdaging voor de dierenartsen in Nederland. De rol van de dierenarts verandert daardoor naar die van onafhankelijk regisseur van dierenwelzijn met een open oog voor de volksgezondheid.

Een andere reden waarom de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde het rapport verwelkomt, ligt in de visie op de kwaliteitsontwikkeling en -borging van het beroep dierenarts. De KNMvD leest daarin erkenning en steun voor haar visie en eerder ingezette initiatieven. Het voorgestelde kwaliteitsplan met kwaliteitsregister voor dierenartsen, kent als belangrijk onderdeel de Richtlijnen die als behandelleidraad voor alle beroepsbeoefenaren binnen het kwaliteitsregister van de KNMvD zullen gelden. Deze richtlijnen zijn niet vrijblijvend. De nu al gehanteerde regels voor de verschillende diergroepen vallen daar ook onder.

Of registreer je om te kunnen reageren.