Home

Achtergrond

Alle vlees duurzaam in 2020

In 2020 moet al het in Nederland geproduceerde vlees duurzaam zijn. Dat is wat de commissie-Van Doorn wil met de intensieve veehouderij in Nederland. Daartoe werd afgelopen vrijdag een intentieverklaring ondertekend in het Provinciehuis in Den Bosch.

In 2020 moet een transitieproces naar een volledig duurzame productie zijn voltooid. Dat is de lijn in het rapport van de commissie-Van Doorn dat afgelopen vrijdag werd gepubliceerd.

Een duurzame veehouderij is in de ogen van de Commissie van Doorn een zogenoemde zorgvuldige veehouderij waarin het dier weer centraal staat. Het gaat niet meer om zoveel en zo goedkoop mogelijk. Een duurzame veehouderij is ook persé niet een veel kleinschaliger veehouderij. Door aan te sturen op een inkrimping van de veestapel ontneem je de primaire producent binnen de huidige marktomstandigheden elk toekomstperspectief, aldus de commissie in zijn eindrapport.

Een zorgvuldige veehouderij is in de ogen van de commissie een veehouderij die zijn productie via een systeem van Good Management Practices heeft vastgelegd, en zo zaken als dierenwelzijn, milieu en diergezondheid vastlegt en borgt. De Voedsel en Warenautoriteit zou op de productie toe moeten zien. De commissie pleit er in dat verband ook voor om de VWA meer op afstand te zetten van de overheid en dus onafhankelijker te maken.

Zorgvuldige veehouderijbedrijven zijn vrij grote bedrijven waarin vier volwaardige arbeidskrachten naast de veehouder werken en een inkomen uithalen. Het gaat in de varkenshouderij dan om bedrijven met max. 6.700 vleesvarkens, of 1.000 zeugen, of 3.200 vleesvarkens plus 450 zeugen (gesloten bedrijf). In de pluimveehouderij gaat het ombedrijven met max. 240.000 kuikens of 125.000 leghenenn. In de geitenhouderij gaat het om 1.600 dieren en in de melkveehouderij om bedrijven met maximaal 320 melkkoeien. de commissie heeft deze bedrijfsomvangen laten doorrekenen door LEI Wageningen UR. In de praktijk liggen deze bedrijfsomvangen rond de bekende 300 nge-norm uit de megastallendiscussie.

Kenmerkend in de voorstellen van Van Doorn is de integrale ketenbrede en sectorbrede aanpak. Van Doorn wil voortvarend aan de slag en doet concrete voorstellen die al op 1 januari aanstaande in zouden moeten gaan. Op 1 januari moet wat de commissie betreft een concreet antibioticabeleid van start gaan, compleet met een zwarte lijst van middelen die niet meer mogen worden gebruikt. Ook moet het dan afgelopen zijn met preventief gebruik van antibiotica. De Commissie wil ook op het gebied van zoönose een duidelijke aanscherping van het beleid. Er moet een publiek fonds komen van waaruit veehouders eventueel schadeloos kunnen worden gesteld als op hun bedrijf een zoönose wordt geconstateerd.

In de nieuwe duurzame veehouderij worden grondstofkringlopen gesloten. In 2020 komt minimaal 50 procent van het eiwitrijke diervoer uit Europa. Nu ligt dat percentage op 27 procent. De mengvoerindustrie dient er voor te zorgen dat eiwitrijke grondstoffen uit de rest van de wereld duurzaam zijn geproduceerd. Fosfaat wordt teruggewonnen uit mest.

Tot nu toe zijn veel verduurzamingsinitatieven onvoldoende uit de verf gekomen doordat de eisen te veel eenzijdige bij de primaire sector werden neergelegd. De commissie wil dat in de verduurzamingslag voor 2020 een cruciale rol is weggelegd voor de Nederlandse retail. Die zou zijn verantwoordelijkheid als ketenregisseur moeten nemen, omdat zij de contacten onderhoudt met de consument. De overheid zorgt voor de regelgevende kaders die er voor zorgen dat de vrijblijvendheid er uit gaat en er geen free-riders gedrag kan ontstaan. Een klokkenluidersregeling moet er voor zorgen dat misstanden anoniem kunnen worden gemeld.

Om het proces vlot op gang te helpen is in Den Bosch een intentieverklaring ondertekend. Op 1 januari zou een stuurgroep van start moeten gaan die het hele proces begeleid en zorgt voor de realisatie van de afspraken.

Of registreer je om te kunnen reageren.