Home

Achtergrond 1 reactie

Recordaantal varkensbedrijven staat te koop

Het aantal varkensbedrijven dat te koop staat, is hoger dan ooit. Ging het vijf jaar geleden nog om twintig bedrijven, in oktober meldde de NVM 106 varkens-houderijen in de verkoop. Dit aantal gaat nog stijgen.

Voor de varkensbedrijven die momenteel te koop staan, is weinig interesse vanuit de sector. NVM Agrarisch en Landelijk Vastgoed (A&LV) laat weten dat tegenover het grote aantal te koop staande bedrijven, een gering aantal staat dat wordt verkocht. Voorzitter Arjan van der Waaij: ”In 2011 zijn er tot nu toe een klein aantal ondernemingen van de hand gedaan. Ik schat dat zo’n tien bedrijven daadwerkelijk verkocht zijn van boer naar boer.”

De bedrijven die verkocht zijn hebben doorgaans een tot twee jaar te koop gestaan. Het zijn de ondernemingen met een gunstige ligging en in een degelijke staat, die uiteindelijk toch verkocht worden. ”Hoe moderner, hoe meer interesse er is vanuit de sector”, aldus Van der Waaij.
Het zijn de ondernemers die 55 jaar of ouder zijn en opzien tegen de milieu-investeringen die nodig zijn om te kunnen blijven voldoen aan de regels die gaan gelden vanaf 2013. Het zijn ook vaak bedrijven die relatief klein zijn en niet meer dan 1.500 varkens hebben. Maar ook jonge boeren die de afgelopen jaren te fors hebben geïnvesteerd, zien zich gedwongen het bedrijf van de hand te doen.

Dat er vanuit de sector weinig interesse is voor de te koop staande bedrijven is verklaarbaar. Immers is de economische situatie voor de meeste varkensboeren niet rooskleurig vanwege de hoge voer- en mestverwerkingskosten, in combinatie met de tegenvallende opbrengsten.
Albert Knijnenburg, sectormanager veehouderij van Rabobank Nederland, schat het eigen vermogen van een gemiddelde varkenshouder in Nederland dit jaar tussen de 30 en 40 procent. Knijnenburg: ”Enkele jaren geleden was de vermogenspositie van het gemiddelde varkensbedrijf beduidend beter. De matige rendementen doen de vermogenspositie dalen.”

Van de 106 bedrijven die het NVM A&LV registreerde in oktober van dit jaar, is nog niet de helft goed toegerust voor de toekomst. De omgevingsfactoren zijn te ongunstig om een bedrijf te kunnen voorzetten en daarom niet interesant voor varkensboeren die hun bestaande bedrijf willen uitbreiden. Ondernemers die hun varkensbedrijf te koop willen zetten, doen er goed aan om de marktwaarde vooraf goed in te schatten, zegt Jos van den Heuvel van ZLTO Vastgoed. ”Duurzame locaties zijn schaars. De minder goed gelegen bedrijven vertegenwoordigen een te lage waarde als varkensbedrijf op de markt. Terwijl er vaak nog wel andere mogelijkheden zijn. Die afweging moet goed gemaakt worden.”

Om die reden komen veel bedrijven niet eens te koop. De ondernemingen van driekwart van de stoppers zijn niet geschikt voor de verkoop vanwege de beperkende omgevingsfactoren. Soms biedt voor deze boeren de ruimte-voor-ruimte-regeling nog enig soelaas. Hierbij worden varkensbedrijven omgezet naar bouwkavels voor woningen. Echter, de huizenmarkt verloopt ook stroef.

De verkoopbaarheid van bouwkavels is op dit moment ook laag. Projectontwikkelaars zijn terughoudend. Bezuinigingen van de locale en provinciale overheid beperken eveneens de mogelijkheden van agrarische bedrijven te laten saneren. De opties voor herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing zijn beperkt. Veel regelingen zijn gestopt en procedures verlopen stroef.

Van den Heuvel meent dat de verkoopbaarheid van een bedrijf moet bepalen of het ook daadwerkelijk op de markt komt. ”Het is goed om uitvoerig stil te staan bij de mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld vaak fiscaal gunstiger om het woonhuis aan te houden en de stallen een andere bestemming te geven. Alleen die bedrijven waarvan de locatie geschikt is voor de varkenshouderij, hebben waarde als agrarische bestemming op de markt. Zo niet, zoek dan andere bestemming voor je bedrijf”, zegt Van den Heuvel.

De groei van aantal te koop staande varkenshouderijen is in 2009 in gang gezet en inmiddels verdubbeld. De verwachting is dat de piek echter nog niet is bereikt. Albert Knijnenburg: ”De komende twee tot drie jaar zal het aantal bedrijven dat in de verkoop komt, nog actueel zijn. Een verdere toename van het aantal bedrijven dat van de hand wordt gedaan, is denkbaar. Het aantal zal niet zodanig zijn dat we ons als bank zorgen maken. Een deel van de stoppers is ook het gevolg van natuurlijk verloop.”

Volgens NVM A&LV zal het aantal bedrijven in vijf jaar mogelijk halveren. De makelaarsorganisatie verwacht dat de grootste krimp zal plaatsvinden in 2013. Knijnenburg ziet het als onderdeel van de schaalvergroting die al jaren geleden is ingezet: het aantal ondernemers zal afnemen, maar niet het aantal varkens, is zijn verwachting.

Vooral de vleesvarkenssector zal een sanering ondergaan en een structuurverbetering. ”Zeventig procent van de vleesvarkenshouders heeft minder dan duizend varkens en is vaak als tweede tak op het bedrijf aanwezig. In die groep zal de komende jaren een behoorlijk deel van de ondernemers stoppen met hun bedrijf of vleesvarkenstak.”

De bedrijven die overblijven zullen meer gespecialiseerd zijn, professioneler en grootschaliger.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Alles is te verkopen als je er maar de marktwaarde voor vraagt.

Of registreer je om te kunnen reageren.