Home

Achtergrond 2 reacties

Nederland de klos bij Ciolos’ voorstel

Veel Nederlandse boeren gaan flink inleveren als de plannen van Landbouwcommissaris Dacian Ciolos doorgaan.

Nederlandse boeren worden dubbel de klos in de voorstellen voor het nieuwe EU-landbouwbeleid vanaf 2014. In de eerste plaats daalt het Nederlandse budget voor directe inkomenssteun (pijler 1) bijna het hardst, met ruim 8 procent; €830 miljoen in 2013 wordt €762 miljoen in 2019 en verder. In de tweede plaats treft een aantal maatregelen voor verplichte vergroening de Nederlandse boer ook fors in zijn portemonnee. Van beide is de oorzaak het hoge productieniveau in Nederland. Daardoor zijn de huidige bedrijfstoeslagen hoog per hectare, en het kost relatief veel opbrengst als 7 procent van het bouwland bestemd moet worden voor akkerranden of andere manieren om de biodiversiteit op peil te houden. Dat is tenminste het voorstel, het schieten op de inhoud en de gevolgen is in volle gang.

Voorstel nog lang niet definitief

EU-commissaris Dacian Ciolos presenteerde zijn voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014 – 2020 deze week. Een stroom van kritiek barstte los in heel Europa. Barstte opnieuw los eigenlijk, want een groot deel van de inhoud was al gelekt. Maar nu zijn de voorstellen tenminste definitief en gaat de echte strijd beginnen:

1. tussen de lidstaten, iedereen is ontevreden over het budget;
2. tussen ministers van landbouw en financiën, meer of minder geld in het landbouwbudget;
3. In het EU-parlement, dat beslist nu voor het eerst mee over het meerjarig GLB;
4. ontelbare andere organisaties die een mening hebben over en belang hebben bij het GLB.

Gezien alle kritiek en verdeeldheid en vooral de onzekerheid over het totale EU-budget in 2014-2020 is meer dan waarschijnlijk dat definitieve wetgeving pas op het nippertje in 2013 af zal zijn. Er wordt al rekening mee gehouden dat invoering in 2014 niet gaat lukken.

Genoeg verbeterpunten voor Nederlandse boer

Los van de datum van invoering zijn er nog genoeg pijnpunten voor veel Nederlandse boeren die nu een bedrijfstoeslag ontvangen. De invoering van de flat rate (vaste premie per hectare per land of regio) zal wel doorgaan, voor sommigen die nu hectares zonder toeslagrechten hebben is dat zelfs voordelig. Voor met name kalverhouders, telers van zetmeelaardappelen en intensieve melkveehouders kan het echter tienduizenden euro’s op jaarbasis minder betekenen, meldt LTO in een notitie over het GLB.

De gemiddelde premie voor alle hectares in Nederland komt straks uit op €400 tot €450 per hectare. Dat is wel inclusief 30 procent vergoeding voor ‘vergroening’. Zorgelijk zijn zeker de drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor die ‘vergroeningsbonus’. Instandhouden van permanent grasland lijkt nog het minst grote probleem. Verplichte gewasrotatie op bouwland met minimaal drie gewassen is voor menig akkerbouwer nog te doen. Wel lastig voor een melkveehouder of varkenshouder die mais voor zijn dieren teelt, hij moet dan meer gewassen gaan telen om een derde van zijn hectaretoeslag veilig te stellen. De derde voorwaarde geldt voor alle boeren met bouwland. 7 procent moet worden ingericht als biodiversiteitszone! Geen akkerbouwgewas dus, maar wel akkerrandenbeheer, heggen maar misschien ook bomenrijen en houtwallen. Niet tegen een directe vergoeding meer zoals nu nog vaak, maar het geeft dan wel recht op die 30 procent groene bonus. En het wordt geen simpel rekensommetje of productie opweegt tegen de groenbonus. Niet voldoen aan de vergroeningsvoorwaarden kan in de voorstellen ook het verlies betekenen van de basistoeslag.
Overigens krijgen biologische bedrijven en bedrijven met grond in Natura 2000-gebieden automatisch de groene bonus.

Harde strijd over uitwerking

Los van de hierboven genoemde punten is een hele waslijst te maken met andere punten die beter kunnen en wat er nog meer mogelijk moet zijn met geld vanuit Brussel. Het zal nog een hele strijd worden om de voorstellen aangepast te krijgen. Staatssecretaris Bleker noemde de korting voor Nederland dan wel ‘onaanvaardbaar hoog’, maar het is de vraag hoeveel indruk dat maakt in andere landen. Frankrijk en Duitsland worden heel bescheiden gekort, met respectievelijk 5 en 4 procent. Het landbouwbudget is ook nog niet definitief vastgesteld, de totale begroting voor de EU is immers ook nog onderwerp van felle discussie. Daar roert Nederland ook flink de trom over de afdracht die omlaag moet. Het maakt de positie van Nederland er vast niet sterker op in de discussie over het landbouwbudget.
Maar los van het budget dat Nederland straks ontvangt, is er nog veel te verbeteren aan de voorwaarden zoals die nu in de plannen zitten. De verbetering en uitwerking daarvan wordt al een flinke strijd.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Herman Nieuwe Weme

    Dat de voorstellen zo zijn maakt het voor het kleine Nederland heel moeilijk daar iets aan te veranderen. Ook de vermindering van akkerland is niet positief. We moeten echter niet gaan vechten tegen de regeling maar met voorstellen komen om de regeling zo gunstig mogelijk uit te werken. Bijvoorbeeld kunnen we het vanggewas dat er na mais wordt gezet tellen als een teelt? Kunnen we misschien de wintererwten als tussen teelt zien? Heeft die tussen teelt misschien natuur waarde? Allemaal zaken waarmee je spelen kunt. In het voorjaar broeden veel kieviten op mais akkers. Bijv Als we tot half mei van die akkers afblijven en de kieviten komen uit telt dat mee voor natuur? Kan een boer natuur terrein gehuurd van Terreinbeherende organisaties meetellen voor natuur? Allemaal zaken waarmee je kunt en moet spelen. En niet alleen maar ach en wee roepen.

  • no-profile-image

    grunnboer

    Wij ( de melkveehouders) hebben de afgelopen 30 jaar de productie dermate opgejaagd, dat er veel van de koe en het land word gevraagd, met als gevolg een melkprijs uit de jaren 80 , die nu nog actueel is. En nog maar niet gesproken te hebben over de schaalvergroting.Van deze situatie hebben met name de banken en de verwerkers en de retrail van zuivel producten de grootste winst gemaakt. Van dit alles is de grens NU bereikt. We zullen ons meer bij andere Europese landen moeten aansluiten. Die hoeven minder te doen voor de vergroening. Ene als ik op sommige boeren erven kijk voor wat betreft de mechanisatie, kan het volgens mij wel een tikkie minder. Dus , ach de rustigste boeren zullen er wel komen, en ja wie hoog klimpt kan ver naar beneden vallen. groeten van Grunnboer.

Of registreer je om te kunnen reageren.