Home

Achtergrond 1 reactie

Depositiewaarde knelpunt in aanpak ammoniak

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zal niet het gewenste effect hebben als de kritische depositiewaarde van een natuurgebied blijft gelden als criterium voor vergunningverlening.

Dat hebben LTO en melkveehoudersvakbond NMV betoogd in een rondetafelgesprek over de PAS vanmiddag in de Tweede Kamer. De vaste commissie LNV van de Kamer wilde van belanghebbenden en deskundigen een oordeel hebben over de voorlopige opzet van de PAS, die minister Verburg eerder deze zomer naar de Kamer heeft gestuurd.

De bedoeling van deze aanpak is dat veehouders bij bedrijfsuitbreiding een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet kunnen krijgen hoewel de totale ammoniakuitstoot op het naburige natuurgebied dan nog te hoog is. De PAS garandeert dat de depositie op het gebied afneemt door vermindering van uitstoot uit andere bronnen.

LTO en NMV verwachten daar weinig van zolang de kritische depositiewaarde van natuurgebieden nogal tijd het harde criterium blijft op grond waarvan de Raad van State de rechtmatigheid van een verleende vergunning toetst. Zij willen daarom dat de dalende trend het enige beoordelingscriterium is, en niet de harde cijfers van de depositiewaarde.

Natuurmonumenten en Stichting Natuur en Milieu relativeerden ook het belang van de depositiewaarde maar vinden wel dat dit criterium als "stip aan de horizon" moet blijven staan. Anderen wezen er in het gesprek op dat de kritische depositiewaarde juridisch niet valt weg te redeneren zolang dit een hard criterium is voor de staat van instandhouding van een natuurgebied.

De Kamer overlegt op een later te bepalen tijdstip met de minister van LNV over de ammoniakaanpak bij natuur.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Erwin

    De natuur is een bedreiging voor de voedselvoorziening. Je moet oppassen dat het bijna onmogelijk is om op een duurzame manier voedsel te produceren. Onkruid, ongedierte en de schades veroorzaakt door de sterke toename van het aantal in het wild levende dieren, worden een bedreiging.

Of registreer je om te kunnen reageren.