Home

Achtergrond 37 reacties

Andere bedrijfsvoering leidt tot inkomenswinst

De helft van de melkveebedrijven kan milieuwinst én inkomenswinst boeken. Bij een kwart gaat dit zelfs om een flinke inkomenswinst.

Voorwaarde is dat ze de bedrijfsvoering aanpassen, zo stelt het LEI vast in de studie Bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit: hun onderlinge relaties bij melkveebedrijven. De emissies kunnen op veel bedrijven behoorlijk worden teruggedrongen door een lagere bemesting met kunstmest en door een betere afstemming van het gebruik van grasland en voedergewassen op de specifieke situatie van het bedrijf. Dat levert ook geld op, want er kan worden bespaard op kunstmest. Veel bedrijven hebben hier blijkens het onderzoek onvoldoende oog voor. Bedrijven lopen sterk uiteen voor wat betreft het management en de resultaten, zowel op gebied van economie (de bedrijfskas) als van het milieu. Melkveehouders kunnen verschillende strategieën toepassen om tot lagere mineralenoverschotten te komen zonder verlies van inkomen, of zelfs met inkomenswinst. De LEI-studie is verricht binnen het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Cas

  Laat ze die mestgaten eens serieus en zonder vooringenomenheid gaan onderzoeken. Dan wordt het onderzoeksgeld eens goed besteed.

 • no-profile-image

  willy

  melkveehouder, ze maken het verhaal zo, dat er altijd nog meer onderzoek gedaan moet worden. ( zakken vullen ) het is al van oudsher bekent dat wie niet bemest zal ook niet oogsten, en als u een beetje ervaring heeft met landbemesting, dan zal ook u dat beamen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Buitenlandse boer, je gaat veel te kort door de bocht. Nog los van de verschillende klimatologische omstandigheden in Europa, en de eerdere opmerkingen van Kritische lezer over de werking van meststoffen, hieronder een citaat van het LEI zelf over/in het rapport;
  "Wel blijkt dat in het traject van stikstof(bodem)overschot naar nitraatconcentratie in het grondwater nog veel onbekend is. Per hectare bevat de bodem enkele honderden kilo’s stikstof in de eerste twintig centimeter van de grond. Daar wordt nog kunstmest en dierlijke mest aan toegevoegd. Hoeveel stikstof de bodem daar aan toevoegt of juist afbreekt, is niet duidelijk. Onderzoek naar wat het bodemleven doet, is dus hard nodig. Daar moet ook uit voortkomen hoe de grondgebruiker het beste met de bodem en het bodemleven kan omgaan in het licht van onder andere de waterkwaliteit."

 • no-profile-image

  Cas

  @Willy Wortel, meer bemesten lukt heus wel. Gewoon je land verkopen en intensiever gaan boeren, moet jij eens kijken hoeveel mest er meer op een hectare land uitgereden mag worden.

 • no-profile-image

  Lezer

  goed onderbouwd onderzoek waar je werkelijk wat mee kunt

 • no-profile-image

  wyte

  je kunt het ook omdraaien buitenlandse boer, en dat is dat er in het buitenland ( europa) weer net zoveel bemest mag worden als in nederland. dan zijn we ook weer eerlijk bezig. is ook voor de buitenlandse boer beter, dat er weer bemest mag worden naar de vraag van het gewas. ( eiwit vem )

 • no-profile-image

  veehouder.nl

  Maar ja we hebben liever meer koeien dan de buurman.

 • no-profile-image

  Tom

  Jammer dat het in de discussie niet over de in het artikel genoemde inkomensverbetering gaat. Als een betere benutting van de meststoffen leidt tot een beter inkomen dan lijkt me het logisch dat we een betere benutting nastreven.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Die moet je ook hebben Veehouder. Hoe intensiever hoe beter.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Demeter, bedoel je met dat juiste management het mestmanagement van de intensieve bedrijven? Of heb je het nu heel ergens anders over.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Cas, ik heb vanmiddag gereageerd op je bijdrage van 01:23. Omdat dit forum weg was heb ik het geplaatst op het forum "meer boeren mogen mest langer uitrijden".

 • no-profile-image

  Cas

  @Henk, de mestwet blijft een theoretische beschouwing wat in de praktijk tot rare situaties kan leiden. Ondertussen kan de ene veehouder binnen de regelgeving meer mest op zijn land uitrijden dan de andere.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Cas, je kunt gewoon van tevoren uitrekenen waarom het ene bedrijf meer mest mag aanwenden dan het andere; een intensieve veehouder heeft meer afzet van dierlijk product per ha. Die opbrengst van aangekocht voer mag hij meetellen als opbrengst van de grond. Het wordt dus dubbel meegeteld. Vandaar dat een intensieve veehouder meer mest op z'n eigen grond mag aanwenden (en daarna nog het nodige overhoudt). Zie mijn brief aan LNV die te vinden is op nieuwsgrazer.nl op blz. 4 (aan iedereen die geïntereseerd is in de fouten van de mestwet(ten).

 • no-profile-image

  Denk

  Wanneer we stoppen met het strooien van kunstmest en iets meer dierlijke met uit mogen rijden is er al heel veel gewonnen. Het kan best, laat de bodem het werk maar doen i.p.v. kunstmest.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Cas, klopt grotendeels. Het belangrijkste punt is echter de afzet van dierlijke productie. Deze wordt meegeteld als opbrengst van eigen grond. De opbrengst van de gewassen speelt een marginale rol, omdat de intensieve veehouder weinig ha's heeft. Zodra hij meer ha's heeft is hij niet meer intensief. Extensieve veehouders daarentegen moeten veel eerder mest afzetten, omdat zij minder afzet aan dierlijk product hebben. Omdat zij wèl meer grond hebben, komen zij mineralen tekort. Intensieve boeren kunnen zóveel mest op eigen grond aanbrengen, dat er niets meer wil groeien (behalve mais). En dan heb ik het nog niet eens over de omzettingen van de mineralen, die ook voor intensieven gunstig is en voor extensieven ongunstig. Het gaat dus inderdaad dubbel op.

 • no-profile-image

  Cas

  @Henk, het hele mestbeleid is natuurlijk bedoeld voor de intensieve bedrijven. Als dat zeer nadelig (en onrechtvaardig) uitpakt voor de extensieve bedrijven dan vindt de overheid dat geen probleem. Terwijl juist de extensieve bedrijven beloond moeten worden omdat zij part nog deel hebben aan de "mestproblemen". In de huidige systematiek worden zij juist gestraft. Maar zoals het artikel al aangeeft, er valt veel inkomenswinst te halen. Dus intensiveren en minder kunstmest aanvoeren.

 • no-profile-image

  Cas

  @Henk, het gaat dus dubbelop. Een intensieve veehouder produceert altijd meer mest dan aan voer wordt aangevoerd. Deze extra mest komt op het land wat tot een hogere gewassenproductie leidt. Deze hogere gewassenproductie zorgt er weer voor dat er minder voer aangevoerd hoeft te worden. Hierdoor kan hij nog meer mest op zijn eigen bedrijf kwijt. Dit zorgt weer voor een hogere gewassenproductie en ga zo maar door. Dit allemaal in vergelijking met een extensieve veehouder/akkerbouwer. Onrechtvaardig dus!

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Je snapt 'm Cas. Maar wat moet een akkerbouwer dan? Die heeft die mogelijkheden niet. Waar ik met dit hele verhaal naartoe wil, is dat er helemaal geen mestprobleem is. Dit 'probleem' wordt gecreëerd door het optellen van appels en peren. Als onze Haagse "hoogopgeleiden" nu gewoon eens hadden opgelet op de lagere school..... dan zouden er nu niet zoveel mensen zijn met onterechte heffingen en boetes. Om nog maar te zwijgen over alle verdere kosten.

 • no-profile-image

  Demeter

  De goeie boeren met een juist managment komen uiteindelijk vanzelf bovendrijven. Survival of the fittest zei de leraar economie op de landbouwschool altijd. De rest gaat van blub, blub. Zoek maar een baasje of een krantenwijk dan blijft er meer over, dan maar door blijven knoeien in de stront. Ik heb andere hobby's ...

 • no-profile-image

  Cas

  Dit soort onderzoeken zijn al diverse malen gehouden en de uitkomst is dan ook vooraf bekend. Op het uitvoeren van onderzoeken is ook een behoorlijke winst te halen.

 • no-profile-image

  Cas

  Als je geen land hebt, dan ben je milieukundig helemaal goed bezig. Daar valt ook veel milieu winst mee te halen. Vreemd dat de onderzoekers daar niet op zijn gekomen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Klopt Cas. Dan houd je zelfs een heleboel zwarte mest over.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Kritische lezer, denk nou zelf eens goed na wat de insteek van opmerkingen over dit artikel dienen te zijn. Of je nou gelijk of ongelijk hebt in jouw verhaal over emissies, doet niets af aan mijn opvatting om kunstmest te vervangen door drijfmest. Als dan straks blijkt dat de nitraatnormen glansrijk worden gehaald c.q. zelfs gaan dalen, dan bij jij (alsnog) aan de beurt en is er misschien wel extra (bemestings)ruimte. De bewijslast voor je verhaal krijg je dan op het bordje aangeleverd. Wat wil je nog meer? Een oude wijsheid zegt dat je geen twee oorlogen tegelijk moet voeren.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik ben het met je eens Melkveehouder,ik wil mijn kunstmest best inruilen voor dierlijke mest.Af en toe krijg je hier in Nederland zeer sterk de indruk dat het mestbeleid sterk wordt bepaald door aardgasbaten,aandeelstructuren en pensioenfondsen van de overheid.

 • no-profile-image

  pietje

  Gezakt op de knollenacedemie?

 • no-profile-image

  pietje

  Onze taalfouten man?

 • no-profile-image

  willy wortel

  meer bemesten met minder millieu belasting, zeg jij. meer bemesten krijg jij, of iemand anders niet voor mekaar. hoef je het al niet eens tre hebben over minder millieu belasting.

 • no-profile-image

  wees toch

  onzin wat deze man zegt. wie niet zaait zal niet oogsten. wie niet bemest zal ook niet oogsten. wat je er niet in stopt, zal je er ook nooit met iets extra uit kunnen halen. helft minder bemesting betekent helft minder opbrengst. men vergeet alleen dat die helft minder opbrengst ook nog eens een veel slechtere kwaliteit ( vem of eiwit ) heeft.

 • no-profile-image

  tunis

  ik heb pietje slinger in het rietje zijn mening nog niet gehoord

 • no-profile-image

  Cas

  Het gaat erom om eens buiten de kaders te denken. Het oude (mest)gedachte goed rammelt nu eenmaal aan alle kanten. Ik ben het met Melkveehouder eens dat het onderzoek zich moet richten op het bodemleven. In de bodem gebeurt veel, waar te weinig kennis van is. Echter de overheid baseert daar wel de hele mestwet op.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Toch zit er een kern van waarheid in Cas. Als we de héle bemesting mogen uitvoeren met gewone dierlijke mest in plaats van kunstmest, is er heel veel te winnen. Zoals uit recent onderzoek blijkt is er veel minder uitspoeling van stikstof uit dierlijke mest dan uit kunstmest. Dat is pure milieuwinst. Ook het minder verbruiken van kunstmest leidt tot vermindering van de uitstoot van CO2. Ook dat is pure milieuwinst. Vervolgens hoef ik geen dure kunstmest aan te kopen, én geen mest af te zetten. Dat is zuivere winst in het handje van de ondernemer. Het het minder maken van transportbewegingen is goed voor het milieu en de beurs van de ondernemer. Aldus, ik ben het wel met de onderzoeker eens, maar hier schieten we niks mee op zolang de politiek dit niet wíl zien. Ze weten het wel maar doen er nog niets mee. Er ligt een gezamelijk belang van boeren en natuurorganistatie's om te pleiten voor mest als kunstmestvervanger.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  In NL mag meer bemest worden; dat is waar!!!... Persoonlijk heb ik daar geen moeite mee!!!... Bovendien moet elke normale boer weten met welke grondslag gewerkt wordt, door nauwlettendde observatie in samenhang met de klimatologische omstandigheden kan een optimum bereikt worden. Toch blijft het gezegde ''wie het raait is de wijste'' van toepassing!!!... Dat betekend ook dat wij allemaal in binnen of buitenland achteraf wel eens toe moeten geven, k'heb het verkeerd ingeschat!!!... Maar als wij daar van leren willen, is dat geen probleem!!!... ''Nobody is perfect''.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Het enige waar je goed mee zit is intensiveren. Hoe intensiever, hoe beter voor het milieu! Dàt is wat er al jaren uit die onderzoeken komt en dat geeft te denken. En Melkveehouder, stop alsjeblieft met dat gezeur over uitspoeling. Dat is door linkse jongetjes bedacht. Ik dacht dat ik nu wel voldoende had uitgelegd hoe het werkelijk zit. Als we hier als boeren aan mee gaan doen is het einde zoek. Ga eens nadenken!

 • no-profile-image

  Han

  Het LEI pleit voor minder kuntmest, ze reppen niet over meer organische mest. ik kan dan ook alleen maar concluderen, dat ze minder willen bemesten.Er staat niet exact hoe het beter kan, alles is bedrijfs afhankelijk. Mooie kreet maar wat moet een boer hiermee, loze kreten en geen concrete aanwijzingen.
  Ik ben bang dat het weer eens een prachtig en duur rapport is, waarvan de praktijk denkt;"Wat moet ik er mee".

 • no-profile-image

  buitenlandse

  ik ben het eens met deze man die vind dat er in nederland minder bemest mag worden. nederland is het enige land in europa waar zoveel mest plus kunstmest gestrooid mag worden. ook nederland moet op dezelfde maximale bemestingsgift komen als de rest van europa. eerlijk is eerlijk, grenzen zijn open, nu nog dezelfde regels.

 • no-profile-image

  karel

  Nee, ben geslaagd op een academie gezeten waar ze fatsoenlijk ABN doceerden.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Je heb natuurlijk gelijk Willy Wortel. Als veehouder/akkerbouwer weet ik ook wel dat er gevoed moet worden om te oogsten. Jammer genoeg bepaal niet ik, maar de overheid, hiervoor de normen. De discussie gaat over milieu- en inkomenswinst door anders bemesten. Als nou blijkt dat beter op behoefte bemesten hand in hand kan gaan met minder milieubelasting, dan zijn we er toch. Het is de kunst de andere partijen daarvan te overtuigen zodat niet iedere keer het stokpaardje minder bemesten naar voren komt. Een oude slogan is meer met minder, in dit geval uiteindelijk meer bemesten met minder milieubelasting.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.