Home

Achtergrond 268 x bekeken 13 reacties

Natura 2000 hoort in Den Haag thuis

De Natura 2000-richtlijnen zijn een blok aan het been van bestuurders in de provincies, stelt Ria Broeze-Van der Kolk. Den Haag en Brussel moeten deze problematiek oppakken.

Habitat- en vogelrichtlijnen zijn van toepassing in de Natura 2000-gebieden. Een richtlijn is geen wet, maar een lijn die je mag onderbouwen, ook als er iets niet kan rondom een Natura 2000-gebied. In Nederland wordt de Habitat- en vogelrichtlijn echter ingevuld als een wet. Eerst al door de Tweede Kamer, daarna vanzelfsprekend door de provincies, want die kunnen niet anders. En dan kun je als lokale bestuurder niets anders doen dan je verdedigen tegen deze ongelijkheid.

Bij de aangemelde natuurgebieden zijn niet alle belangen meegenomen en dit mag wel volgens Brussel. Je mag maatschappelijke doelen zoals waterwinning meenemen in de onderbouwing, evenals sociale compenenten. Dit is in Nederland niet gebeurd. Wat moet er gebeuren? We moeten zorgen dat de natuurdoelen die er zijn in stand blijven voor ons nageslacht. Daar is niets mis mee, maar intussen de spelregels veranderen en doelen toevoegen om zo Natura 2000-gebieden aan te houden, dat kan niet.

Daardoor worden omliggende boerenbedrijven op slot gezet zonder geld vrij te maken om de boeren weg te kopen. Mijn voorstel is dat de provincies het hoofdpijndossier Natura 2000 niet zelf oppakken, maar terugleggen op het bordje van de Tweede Kamer. Dan moet er vanzelf een oplossing gezocht worden tussen Nederland en Brussel.

Het hele Natura 2000-plan moet gewoon op de schop. Je kunt op 10 kilometer afstand van een natuurgebied toch niet aantonen welke belemmering je bedrijf vormt voor een plantje in een natuurgebied, als daar snelwegen, spoorwegen en industrieterreinen tussen liggen?
Kortom: provincie maak geen beheerplannen meer, leg alles terug op het bordje van Den Haag en blijf een pleidooi houden dat er voor de provinciale verkiezingen een oplossing moet zijn voor de natuurbescherming!

Ria Broeze-van der Kolk is CDA-wethouder ruimtelijke ordening, natuur, grond- en plattelandszaken in de gemeente Wierden

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  vastgoedmeisje

  Een richtlijn is een lijn. Een waslijn? Een cokelijn? Wat een onzin.

  Een europese richtlijn moet binnen een bepaalde termijn geïmplementeerd worden als wet, al dan niet strenger dan de richtlijn zelf. En als dat niet gebeurt, heeft die richtlijn rechtstreekse werking.
  Is mevrouw de wethouder haar wikipedia stuk?
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn

 • no-profile-image

  R. Beunen

  Beste melkveehouder,

  De kern van het vraagstuk zit in het woord significant. Puur theoretisch is het lastig, en wellicht onmogelijk om effecten uit te sluiten; een kleine ingreep kan theoretisch immers tot onverwachte en grote gevolgen leiden. Maar daar hebben we het hier gelukkig niet over. De wet schrijft voor dat van alle projecten en plannen waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat ze gevolgen hebben voor beschermde natuurwaarden een passende beoordeling wordt gemaakt. Dat betekent met de best mogelijke kennis onderzoeken welke effecten te verwachten zijn. Vervolgens moet de vraag beantwoord worden of deze effecten significant zijn. En daarmee komen we op een ander lastig punt, immers wat is significant? Ik geef toe dat die vraag moeilijk is te beantwooren, zeker niet in algemene zin. Maar als het gaat over een specifiek gebied kan iemand met kennis van zaken daar op basis van gezond verstand vaak wel een uitspraak over doen. En uiteindelijk blijft het een politieke afweging.
  De wet laat echter voldoende ruimte voor een gebiedsgerichte oplossing, maar het is wel belangrijk dat die goed wordt onderbouwd (iets wat vaak wordt vergeten).

  De praktijk leert dat veel van de projecten en plannen die eerst in de rechtzaak gesneuveld waren alsnog zijn uitgevoerd. Daaruit kunnen we afleiden dat veel plannen en projecten best te combineren zijn met Natura 2000.
  Het grote struikelblok in Nederland is het ammoniakvraagstuk. Dit is zo complex omdat het enerzijds gaat over gebiedsgerichte zaken en anderzijds over het reduceren van een extreem hoge achtergronddepositie waarvoor generiek beleid nodig is. Maar als gemeente geen vergunning lenen voor bedrijfsuitbreidingen die geen extra uitstoot veroorzaken dan heeft dit niets met Natura 2000 te maken, maar des te meer met lokale politiek. Helaas lopen deze zaken regelmatig door elkaar heen (en is het dus voor de burger/ondernemer inderdaad niet meer zo eenvoudig te begrijpen).

  Een oplossing voor de huidige problematiek komt er echter niet als de partijen alleen maar naar elkaar blijven wijzen.
  In veel gebieden zijn in het verleden (en ook met succes) allerlei afspraken gemaakt en maatregelen genomen (bv bedrijfsverplaatsing etc.). Dit heeft al heel veel natuurwinst opgeleverd. Het is jammer dat niet wordt voortgebouwd op het succes van deze processen, maar dat telkens opnieuw problemen worden gecreeerd zonder met oplossingen te komen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste heer/mevrouw Beunen. In de tweede zin van uw reactie staat precies beschreven waar ik nou de grootste moeite mee heb; "De wet schrijft voor dat van alle projecten en plannen waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat ze gevolgen hebben voor beschermde natuurwaarden een passende beoordeling wordt gemaakt."
  Ten eerste dient een wet iets voor te schrijven wat (in het kader van rechtzekerheid) voor iedere Nederlander eenduidig is uit te leggen. En dan komt de grote valkuil "passend beoordelen". Kijk, en hier gaat het mis. Met passend beoordelen is in het verleden al heel wat Ruimtelijke Ordening ten uitvoer gebracht. Gepast én ongepast, maar zeker niet overal even fair. Neem als voorbeeld nu het ammoniakvraagstuk. Is dit een probleem? Nee hoor, er wordt een flink probleem van gemaakt. De destijds met veel tamtam geopperde verzuring van bossen door de veehouderij bleek grotendeels veroorzaakt te worden door de uitstoot van stikstofoxiden en niet door de ammoniak. Echter, nadat bleek dat de (autonome) groei van de mobiliteit hier een flinke rol in speelde was de overheid wel zo creatief om met de nieuwe crisis en herstelwet de zaak om te draaien; degene die beweert dat uitbreiding van infra significante effecten heeft dient dit aan te tonen. M.a.w. als iemand bezwaar maakt tegen uitbreidingsplannen van de veehouderij, dan dient de betreffende veehouder aan te tonen dat er geen significante effecten zijn. Zoals u zelf al subtiel opmerkt, een onmogelijke opgave. Maar als je dan constateert dat een bezwaarmaker tegen de aanleg of uitbreiding van een weg protesteert, dan hoeft de (lokale, provinciale en nationale) overheid ineens weinig tot niets aan te tonen en spreekt men van omgekeerde bewijslast. Ik zie dit niet anders dan een typisch staaltje van 'detournement de pouvoir' oftewel simpel machtsmisbruik. Kijk, als met "plannen en projecten die best te combineren vallen met natura 2000" de overheidsplannen bedoeld wordt, dan zijn we het eens. Als bedoeld wordt plannen of projecten (van)uit de landbouw, dan zeg ik; vergeet het maar. Je ben overgeleverd aan de willekeur van de overheid (discretionaire bevoegdheid) en de Raad van State die haar eigen bedoeling van de wet echt niet onderuit haalt. Resumé; de Nederlandse veehouderij is hiermee flink op slot gezet.

 • no-profile-image

  goedgelovig maar niet naief

  Een en ander is volgens mij puur vooropgezette tactiek om boeren en landeigenaren goedkoop van hun grond af te helpen rondom natura 2000 gebieden om zo goedkoop de EHS te realiseren. Denk bijv. aan de onzekerheid m.b.t. de Naturbeschermingswet, maar ook de meest recente landschapsbelasting bij uitbreiding (50% over waardestijging). De gewone boeren worden gewoon met medeweten van standsorganisaties uitgerookt! Bijv, Vermeer van ZLTO heeft nu een baan bij DLG. Veerman is puur een natuurman, en gaat zelf lekker in frankrijk boeren.

 • no-profile-image

  R. Beunen

  Beste Ria,

  Voordat we reageren eerst even een paar onwaarheden rechtzetten:
  De vogel- en habitatrichtlijn zijn in Nederland vertaald naar de Flora & Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Daarmee is het dus ook logisch dat deze richtlijnen in Nederland als wet worden behandeld. Bovendien is hierbij geen sprake van ongelijkheid waar tegen je je moet verdedigen. We hebben het hier over het uitvoeren van (internationale) afspraken die al lang geleden op democratische wijze zijn gemaakt.

  Verder is het zo dat het aanmelden van Natura 2000 op ecologische gronden dient te gebeuren (of te wel op basis van het voorkomen van habitat typen en soorten). Elk land moet de belangrijkste gebieden selecteren en aanwijzen. Bij het bepalen van welke gebieden het belangrijkste zijn mogen idd andere zaken meegenomen worden en dat is in Nederland ook gebeurd. Zo zijn gebieden voor zoveel mogelijk soorten en habitats aangewezen om te voorkomen dat extra veel gebieden moesten worden aangewezen. In vergelijking met andere landen is Nederland dan ook erg terughoudend geweest met het aanwijzen van gebieden.

  Het Natura 2000 beleid en de vertaling daarvan naar Nederlandse regelgeving zijn al lang geleden vastgelegd, zowel op Europees niveau als in Nederland. Er is dan ook helemaal geen sprake van het veranderen van spelregels of het toevoegen van doelen. Dit is niets meer dan een retorisch trucje dat wordt gebruikt om op gemaakte afspraken terug te komen!

  Het grootste knelpunt in de uitvoering van het Natura 2000 beleid is ontstaan doordat bestuurders (ook op lokaal niveau!) niet volgens de regels van de wet hebben gehandeld. De rechter heeft daarom veel vergunningverleningen moeten corrigeren. Als gevolg daarvan zijn initiatiefnemers en bestuurders overdreven voorzichtig geworden als het gaat over Natura 2000. Vaak is dat helemaal niet nodig, dat blijkt ook uit de concept beheerplannen die er inmiddels zijn en waarin staat dat het bestaand gebruik slechts zelden knelpunten oplevert voor het behalen van Natura 2000 doelen. Ook veel nieuwe ontwikkelingen kunnen best, als maar kan worden aangetoond dat het geen significante effecten heeft op te beschermen natuurdoelen. En dat is lang niet zo moeilijk als vaak wordt gedacht. Met een beetje kennis van zaken en gezond verstand kom je een heel eind.
  Je kunt dan ook beredeneren dat inderdaad niet alle ontwikkelingen zomaar meer kunnen. Je kunt immers niet én natuur beschermen én alles maar volbouwen. Het gaat dus over keuzes maken. En daar lijken de hedendaagse politici niet van te houden... want het betekent mensen teleurstellen.

  Kortom, je pleidooi om alles maar neer te leggen zet geen zoden aan de dijk en frustreert de boel alleen maar meer. Wat er moet gebeuren is dat partijen op gebiedsniveau afspraken maken, dat bestuurders keuzes durven te nemen en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid. En daar kunnen ook bestuurders op lokaal niveau een constructieve bijdrage aan leveren. En dat werkt beter dan alleen maar naar Den Haag en Brussel te wijzen!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste heer/mevrouw Beunen. Afgaand op de inhoudelijke reactie spreekt hier iemand die opteert van de hoed en de rand te weten. Ik zou het daarom enorm op prijs stellen als er helderheid verschaft wordt over de geplaatste opmerking die ik, gemakshalve, maar even letterlijk citeer;
  "Ook veel nieuwe ontwikkelingen kunnen best, als maar kan worden aangetoond dat het geen significante effecten heeft op te beschermen natuurdoelen. En dat is lang niet zo moeilijk als vaak wordt gedacht. Met een beetje kennis van zaken en gezond verstand kom je een heel eind."
  Graag lees ik hoe ( in een hypothetische situatie) kan worden aangetoond dat significante effecten kunnen worden uitgesloten.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Mevrouw Broeze schijnt glad vergeten te zijn dat haar mede CDA-lid Cees Veerman, ten tijde van zijn LNV-ministerschap eigenmachtig de N2000 voorwaarden en regels voor ons land veel scherper heeft gesteld dan Brussel vroeg. Er was regeerperiodenlang tijd genoeg voor parlement en kabinet om ervoor te zorgen dat de N2000-procedure transparant zou zijn en binnen haalbare tijdschema's zou plaats vinden. Maar men heeft er weloverwogen een puinhoop van gemaakt! Onder 'men' versta ik dan de grootste regeringspartij in de jaren 2002 - 2010. Welke club was dat ook alweer, mevrouw Broeze? En wie schreef er ook alweer ondershands en buiten het parlement om een brief aan EU-voorzitter Barosso, mevrouw Broeze? Was dat niet ook iemand van het CDA?

 • no-profile-image

  Carla

  Natura 2000 betekent niet dat de grond plotseling van eigendom verandert. Het heeft dus helemaal niets met uitroken te maken. Jammer dat mensen zonder feitenkennis dit soort onzin mogen verspreiden zonder met onderbouwde argumenten te komen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Goedgelovig etc, er spelen heel andere belangen dan jij denkt en Carla heeft wel gelijk dat binnen N2000-gebieden de grond niet plotseling van eigenaar veranderd. Maar op termijn is dat nog niet zo zeker. En nu komt dan Veerman om de hoek kijken. Dat is helemaal geen 'natuurman', maar de grootste grondspeculant van West Europa, die niet voor niks bij onze grootste grootgrondbezitter, Natuurmonumenten, als spin in het web op het pluche zit. Hij was het die als minister van LNV de N2000-regels veel scherper stelde dan Brussel had gevraagd. Zo likte hij zich in bij NM en werd daar door Janjaap de Graef, die eerder volgens plan als directeur was binnengesneaked, op de voorzitterszetel gehesen. Ten koste van duizenden opzeggingen door leden! Veerman wierp vervolgens als vette kluif aan NM het eiland Tiengemeten toe dat letterlijk in zijn Goudswaardse achtertuin ligt. En straks is het de beurt aan de ware vriendensocieteit van Veerman: de projectontwikkelaars! Die hebben intussen al wheelend en dealend allerlei afspraken over opdeling van natuurterreinen met NM gemaakt (zie Vrij Nederland mei 2007). Niet voor niks promoveerde Veerman ooit op het werkstuk "Grond en Grondprijzen''!

 • no-profile-image

  rose both

  Ongelooflijk , Beunen uit Wageningen. Wat U doet is wat typisch is voor natuurbeschermers: in niet onderbouwde stellingen spreken, en dat voor waarheid voorhouden.
  Dat gaat zich een keer tegen de natuur keren.
  "In vergelijking met andere landen is Nederland erg terughoudend geweest met het aanwijzen van gebieden" ??
  Nederland wordt binnen het internationaal natuurbeleid als "voorloper" beschouwd omdat het beleid voor natuur nergens zo bizar is
  U schrijft eerst dat "andere zaken " ook meegenomen mochten worden en dat dat ook gebeurd is. Vervolgens zouden gebieden aangewezen zijn met zoveel mogelijk soorten en habitats..om te voorkomen dat extra veel gebieden aangewezen zouden moeten worden. en dat ook nog democratisch??

  Kom nou. Nederland heeft zonder enige rekening te houden met de afwijkende schaal van Nederland en zonder enige rekening te houden met de bevolkingsdichtheid en zonder enige rekening te houden met de algehele kwetsbaarheid van de positie van Nederland in internationaal verband - ligging aan de rand van een continent, strategisch belangrijke wereldzeehaven en wereldlucht verkeersknooppunt - een heel web van natuurverbindingen geprojecteerd. "snelwegen voor de natuur" ja hoor! alsof de natuur ook maar iets met snelwegen te maken heeft. Demagogie!
  De kaarten bij de ( bij de EU) ingediende plannen verdoezelen dat het over bewoonde gebieden gaat, en verdoezelen ook het bestaande gebruik.
  De aanwijzing van 'natuur" gebieden is voorafgegaan aan het maken van ecologische plannen. Het heet dan ook Nieuwe Natuur. dit soort natuur is een papieren uitvinding. Het leidt tot knutselnatuur. Men knutselt een oerrund met hoorns die kan de vossen en wolven tegenhouden en speelt met zijn kinderen.

  In werkelijkheid gaat het om niets- ontziende blinde machtsdrift. De noemer Natuur is wat dat moet verdoezelen. Wellicht ook voor de plannenmakers zelf. Niets menselijks is ons vreemd.
  Maar ergens weet men het ook wel.
  Het heet allemaal niet voor niets nieuwe natuur.
  De gronden voor nieuwe natuur zijn aangewezen uit strategische overwegingen. En iedere belangengroep had zo zijn eigen overwegingen.
  Projectontwikkelaars gaan voor deals inzake zand en grind ... onder de noemer waterberging! Leuk voor de nieuwbouwplannen en leuk voor de overheid met die steeds stijgende huizenprijzen en de vermogensbelasting en de WOZ.
  Maar hoe kan er nu toch water worden geborgen in een gat dat al vol water staat, heeft dan niemand in Wageningen ooit gehoord van grondwater?

  Deze on-ecologische en on-democratische nieuwe orde houdt onder andere in dat er nu een moerasas dwars door Nederland moet gaan lopen, waar nooit een moeras heeft gelegen.
  Wat is dat voor "ecologie"?
  Dat is geen ecolgie. dat is wat Nieuwe Natuur is.
  De kiezer wordt gepaaid met de belofte dat alles mooier wordt.
  Een koekje van eigen deeg, met bittere nasmaak, want er hier gaan miljarden in om. Maar geld voor onderhoud is niet begroot. Als eerst de honderdduizenden hectares eerst maar eens in eigendom waren bij de eigen Dienst. Dat onderhoud kwam dan later wel, als mensen zich gingen realiseren hoe nodig dat is.
  Aan effecten van een dergelijke grootschalige operatie is nooit aandacht besteeds. Milieu -effect rapportages werden gemeden, of zo minimaal mogelijk uitgevoerd.
  Onderzoeken naar de relatie tussen natuur en gezondheid mochten alleen maar positief uitpakken.
  Onderzoeken naar de ontwerpen voor de Nieuwe Natuur zijn niet bekend.
  NB> er wordt een landsoverdekkend web van verbindingen over Nederland gelegd, een mega, mega project dat mega geld kost maar alle vragen over de kosten en baten worden afgewimpeld door grootheden als natuurliefhebber en zakelijk consultant Winsemius, hetgeen op zijn minst wonderlijk mag heten.
  Een toets op de effecten op de leefomgeving wordt vermeden.

  Er loopt nu een paard uit Ede met moeraskoorts in Engeland. Een virus dat wordt overgebracht door insekten, die zo graag leven in ruigtes.
  Er wordt onderzoek gedaan naar teken die meerdere ziektes kunnen overbrengen. Zij blijken zeer uitstekend te gedijen in ruigtes. Zo ook de wrangvlieg die gemene infecties kan veroorzaken.
  De tijgermug wordt bestreden. Brengt diverse infecties over. Op mens en dier.
  Wageningen is waar U huist Van Beunen, en daar zou men dit alles heel goed moeten weten.

  De Voedsel en Waren autoriteit raadt aan om ambrosia uit te trekken als het in je tuin komt. Maar hoe komt het daar eigenlijk? Wageningenees als U bent zou U dat moeten weten.

  LNV zelf, het verantwoordelijk ministerie bericht, dat er nu al geen geld meer is voor de fourageergebieden voor ganzen. Omdat het internationaal ganzenbeleid zo succesvol was. En had Nederland niet een vooraanstaande positie in de IUCN , het internationaal biologen overleg waarin ook internationale regelgeving wordt besproken?
  En is alles niet zoals de beste marketing regels voorschrijven opgedist voor de smaakmakende Amsterdamse grachtengordeldieren?

  Thijs Goldschmidt. de bioloog die in Amsterdam een lezing gaf over de mens, die niet zou deugen. Frans Vera, de deskundoloog die in Amsterdam in de Rode Hoed debatteert over de natuur, die natuurlijker moet worden.
  De stedeling die van de hoed noch de rand weet wordt met mooie verhalen zoet gehouden.

  Nog even over het democratisch gehalte.. het Natura 2000 programma bestaat uit het Nederlandse EHS-plan zonder wettelijke basis, door Nederland ingebracht bij de EU en onder de Natura2000 regels geschoven. Zodat er nu benadrukt kan worden dat Nederland moet voldoen aan de EU eisen.
  Maar de Habitat richtlijn en het EU verdrag geven duidelijk aan dat om redenen van volks- en diergezondheid, alle bestuurlijke besluiten herzien kunnen worden.
  En dit alles is gebeurd zonder voorafgaande terinzage legging van de plannen op gebiedsniveau .
  En er is nooit rekening gehouden met volks/ en diergezondheid.

  Er is geen geld voor onderhoud. Epidemiologen zijn in stilte in allerijl aangetrokken, maar zij kunnen geen ijzer met handen breken.

  Door de EHS en dus Natura 2000 te verbinden met de infrastructuur voor wegen, die voor transport zijn aangelegd en niet voor de natuur, en door aan te haken bij de waterinfrastructuur, die is aangelegd om de steden droog te houden en de bevolking goed gevoed, en die bovendien een vervoersfunctie hebben, zodat door aan te haken bij verkeers- en water infrastructuur ook direct woningen en woongebieden, waaronder grote steden, bij het natuurbeleid worden betrokken die immers uiteraard deel uitmaken van het transportsysteem en de waterinfrastructuur, zijn zeer zeker strategische doelen nagestreefd, waardoor bij elke wegverbreding en elke verandering van een watersituatie direct onderhandeld moet worden met de natuurbuur.
  En dit heeft niets te maken met ecologie, maar alles met machts-strategie.
  Dat kan men inderdaad de naam geven van rekening houden met bestaande situaties.... maar met behoorlijk bestuur heeft het helemaal niets te maken.
  En dit dan door een overheid die geacht wordt als goed bestuurde de maatschappelijke belangen af te wegen. De betrokken organisatoren denken graag dat zij groots bezig zijn. Biologen denken graag dat zij in het bezit zijn van de kennis van de geheimen van het leven en kijken neer op onze maatschappij, en ook op de mensheid. Dat zij kijken door de bril van eigen trauma's komt niet bij hen op. Grote dromen over het verbeteren van de wereld hebben niet snel een gelukkige achtergrond. Wie gelukkig is wil dat niet veranderen...
  Een psycholoog zou in de verbeten biologen en andere natuur beleidsmakers, een mer a boire vinden.
  Dat betekent niet dat er iets mis is met de natuur, maar wel met de natuurplannen.
  Wie het geheel in factoren ontbindt ziet een fantoom dat die de toets met de realiteit niet kan doorstaan, maar dat nog veel last kan en zal veroorzaken.

  Wie zich Van Beunen uit Wageningen noemt, diens zich rekenschap te geven van het bestaan van wetmatigheden, die eruit bestaan dat wat fout kan gaan ook fout zal gaan.

  Daarbij past wel enige terughoudendheid.
  Momenteel kraakt het hele systeem dat na de oorlog is bedacht door de westerse mogendheden in zijn voegen. Geen wonder want de huidige westerse generaties leven ver boven hun stand in een wereld die dat niet lang meer zal laten voortduren.

  En ja, ik ben zelf ook zo een westerse ... maar ik probeer vooruit te blijven zien. Met open oog voor de realiteit.
  Als we dat nu allemaal eens deden.
  en zouden zien dat we hoognodig gezamenlijk nuchter moeten nadenken....met het oog op de toekomst. Het maakt echt niet uit of er in ons dichtbevolkte land een democratische, ecologische of ondemocratische en onecologische epidemie uitbreekt. Of gewoon een onbeheersbaar tekentafel plan tot leven laten komen.
  Het is gewoon oerstom als we het zover laten komen. En daarin hebben we ook verplichtingen voor de toekomstige generaties en in internationaal verband.

  En tenslotte moet me van het hart dat er in de Van Beunen reacties zo totaal voorbij wordt gegaan aan de mogelijkheden van fouten in deze Nieuwe Natuur plannen, terwijl het toch -het woord Nieuw zegt het al - gaat om een nog niet eerder vertoond Paard van Troje dat juichend wordt binnengesleept.
  De uitingen van frustratie die opklinken uit andere reacties worden afgedaan op puur intellectuele formalistische wijze.
  Dat onderstreept de communicatiekloof maar weer eens. Als de procedures maar kloppen dan is de praktijk niet van belang.

  Het moge de mensen die in de praktijk te maken krijgen met de ellende troosten dat dit soort formele verweren altijd worden gegeven door mensen die bang zijn en zich gaan verweren dat alles in orde is.
  De enige nuttige reactie is die, die zegt: kom op, dan gaan we kijken wat er aan de hand is!


  Rose

 • no-profile-image

  rose both

  Nog even dit. Het blijkt te gaan om R. Beunen en niet van Beunen. Excuus voor deze tikfout.

  En ter aanvulling: waar in deze hele serie van reacties door R. Beunen over de wet wordt gesproken mag wel worden aangevuld dat "de wet " bestaat uit een serie regels die in de eerste plaats door mensen zijn gemaakt en die vol zitten met tegenstrijdigheden, mode- verschijnselen en achterhaalde ideeën, naast briljante vindingen en een streven naar evenwicht en rechtvaardigheid.
  Veel meer dan dat is het niet.
  We houden ons eraan omdat we denken dat het anders niet goed zou gaan.

  Er is dus nergens "de" wet waar R. Beunen zich op beroept. Er is een grote hoeveelheid wetten en regels, en vrijwel niemand heeft het overzicht daarover. Het natuurbeleid heeft zelfs willens en wetens allerlei wetten en regels links laten liggen.
  Hoe staat het bijvoorbeeld met de zorgplicht die de Flora en Fauna wet voorschrijft voor in het wild levende dieren en het hoge sterftepercentage van dieren die in het wild leven omdat ze daar bij wijze van experiment zijn losgelaten?
  En waar staat iets over " in het wild" toelaten van nieuwe in elkaar geknutselde rassen mogen worden toegelaten? Wanneer mag dat ?
  En zijn dat dan geen "exoten" ?

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Vastgoedmeisje je hebt helemaal gelijk. Richtlijnen, convenanten, structuurschema's en andere (dikwijls internationale) overeenkomsten voor het behoud van natuur en landschap zijn bedoeld om in een wettelijk kader vervat te worden, zodat zij tot bouwstenen voor deugdelijke en duurzame wetgeving kunnen worden vervat. En dat is nou juist hetgeen er in dit land aan mankeert: de wetgeving deugt van geen kanten! Dat is de schuld van Regering, Parlement en in laatste instantie de Senaat. Een drieeenheid die tegenwoordig letterlijk niets meer kan zonder koeien van fouten te maken!

 • no-profile-image

  zwalker

  Katja en Vastgoedmeisje: morgen komt de vuilnisman!

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.