Home

Achtergrond 3 reacties

Blunder

Staatsbosbeheer heeft geen goed imago bij boeren.

Volgens veel ondernemers bezit de organisatie te veel macht op de grondmarkt, heft ze torenhoge erfpachttarieven op Waddeneilanden en worden grote grazers in de Oostvaardersplassen aan hun lot overgelaten. Met name dat laatste heeft de afgelopen jaren tot veel verhitte debatten geleid, ook in Den Haag.

Dat Staatsbosbeheer recent een fout heeft gemaakt met het tellen van dode runderen maakt het er niet beter op. Critici hebben hun laatste vertrouwen in de dienst verloren. Dat er een einde moet komen aan de proef in de Oostvaardersplassen staat voor hen nu buiten kijf.

De politiek beweegt zich ook in die richting. VVD, CDA en PVV, die het nieuwe kabinet gaan vormen, zijn kritisch. VVD en PVV pleitten al eerder voor ingrijpen en de christendemocraten lijken daar nu ook voor te voelen; zij vinden dat dit verder gaat dan een simpele telfout.

Het is niet te ontkennen dat Staatsbosbeheer een blunder van jewelste heeft gemaakt. Toch moet het maken van een onopzettelijke telfout – als dit het geval was – niet worden verward met misleiding. De situatie in de Oostvaardersplassen verdient een goede discussie, waarbij stopzetten van het experiment een mogelijke uitkomst is. Maar dan op basis van argumenten en niet van ongefundeerde beschuldigingen.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jeroen

  Voor de Oostvaardersplassen zijn via Natura 2000 doelen opgelegd voor de volgende vogelsoorten (er zijn alleen doelen voor vogels, dit is een vogelrichtlijngebied):

  Toename in omvang en kwaliteit van het leefgebied van broedvogelsoorten Blauwe kiekendief en porseleinhoen;

  Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied van dodaars, aalscholver, roerdomp, woudaap, grote zilverreiger, lepelaar, bruine kiekendief, blauwborst, paapje, snor, rietzanger, grote karekiet (allen broedvogel, voor aantal soorten geldt ook een instandhoudingsdoel buiten broedseizoen) en wilde zwaan, grauwe gans, kolgans, brandgans, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, zeearend, kluut, kemphaan en grutto (niet-broedvogel).

  De meeste van deze soorten zijn moeras-, ruigte- en watervogels, waarbij een gericht waterpeilbeheer belangrijker is dan het begrazingsbeheer waar nu zoveel aandacht voor is.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er is geen goede discussie over het probleem SSB versus Ovpl mogelijk zolang er geen diepgaand onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar alles wat er daar nu al jarenlang is misgegaan en afgelopen winter volkomen ontspoorde. Met name de werkelijke omvang van de kudden in herfst 2009 (dus voordat het massacre begon), de mate waarin er klandestien kadavers begraven zijn en/of nog in het moeras liggen, de kadaveradministratie van Rendac en de gang van zaken rond betaald afschot van kapitale herten dient tot op de bodem te worden onderzocht. En voor de duidelijkheid: SBB is allang geen rijksdienst meer maar een verzelfstandigd bedrijf met een in Driebergen zetelende directie. Als Verburg dus zegt: 'ich habe dass nicht gewuest' dan hoeft zij niet per sé te liegen!

 • no-profile-image

  gekke henkie

  sbb doet niet anders dan liegen en bedriegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.