Home

Achtergrond 280 x bekeken 1 reactie

Sector wil krachtig overheidsbeleid in nieuw regeerakkoord

Het Nederlandse agrifoodcluster vraagt om krachtig overheidsbeleid in het nieuwe regeerakkoord.

Het agrifoodcluster is met 600.000 werknemers in zo'n 100.000 bedrijven en een toegevoegde waarde van meer dan 50 miljard euro per jaar één van de belangrijkste sectoren van de economie. Internationaal neemt het cluster een zeer vooraanstaande positie in. Het cluster levert dagelijks goedkoop, veilig, gevarieerd en gezond voedsel. Ook voorziet het de samenleving steeds meer van groene energie, levert het een bijdrage aan de gezondheidszorg en speelt het een belangrijke rol bij het beheer van natuur en landschap. Het cluster houdt in toenemende mate rekening met, en levert een positieve bijdrage aan, de omgeving waarin bedrijven werken. Geen ander systeem ter wereld produceert zo schoon en efficiënt als het Nederlandse agrifoodcluster, gericht op duurzame en gezonde consumptie.

Dit alles wordt belangrijker, want in de toekomst is er wereldwijd aanzienlijk meer voedsel nodig. Het cluster heeft hierin een toppositie verworven door een nauw samenspel tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Binnen het bedrijfsleven gaat het om intensieve en creatieve samenwerking in ketens van bedrijven, van productie tot afzet en verwerking. Met bijvoorbeeld Wageningen UR beschikt Nederland over kennisinstellingen van internationale allure.

Belangrijke punten

De komende jaren zal de samenleving worden geconfronteerd met een sterk toenemende vraag naar voedsel, het klimaatvraagstuk, de ontwikkeling van een duurzame economie, het verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid, en het in stand houden van natuur en biodiversiteit. Het agrifoodcluster wil een cruciale rol spelen in de noodzakelijke transities. Daarvoor is het van belang dat de overheid de volgende punten ondersteunt:

- Kennis en innovatie: investeren in onderzoek en in faciliteiten om de resultaten snel en breed toepasbaar te maken;
- Duurzame productie: het sluiten van kringlopen, het verminderen van emissies, het bevorderen van groene energie en de beschikbaarheid van water;
- Internationale concurrentiepositie;
- Duurzame ontwikkeling van het platteland.

Opgaven als het verdubbelen van de voedselproductie in de wereld terwijl de ecologische footprint halveert, de bijdrage aan de aanpak van het klimaatvraagstuk en behoud van biodiversiteit en de ontwikkeling van de biobased economy bieden unieke kansen. Ook zal Nederland zijn positie voor de aanpak van vraagstukken als dierenwelzijn, diergezondheid en de bescherming van natuur en landschap verder willen uitbouwen. Daarom is het van cruciaal belang dat bij de bestuurlijke herinrichting van de Rijksoverheid rekening gehouden wordt met de bijzondere positie en de maatschappelijke opgaven van het agrifoodcluster.

Krachtig beleid

Daarvoor is krachtig overheidsbeleid op nationaal en internationaal niveau noodzakelijk. Daarbij is het belangrijk dat de succesvolle koppeling tussen overheidsbeleid, bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt voortgezet. Bij discussies over een mogelijke herindeling van ministeries dient een logische en samenhangende clustering van beleidsdomeinen voorop te staan. Een krachtig en herkenbaar (kern)ministerie is voorwaarde om de economische kracht en de internationale uitstraling van het agrifoodcluster verder te versterken. Voor een gezonde toekomst van Nederland is een krachtige agrifoodsector van cruciaal belang.

Deze oproep is een gezamenlijk initiatief van LTO, Nederlands Agribusiness Forum, NCR en Wageningen UR

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Gemma Rorai

  Regeerakkoord: achteruitgang voor dier, natuur, milieu en mens

  Vol verwachting lees ik de mooie woorden van de inleiding van het regeerakkoord: “we gaan werk maken van het oplossen van problemen” en “we willen onze kinderen niet met onze schulden opzadelen”. Benieuwd naar de plannen hoe het kabinet dit wil realiseren lees ik verder.
  Tot mijn grote verbazing zie ik onder andere staan dat men nieuwe kern- en kolencentrales wil bouwen, men wil bezuinigen op natuuraankoop, ecologische doelen worden losgelaten voor de economische hoofdstructuur en milieuorganisaties fors worden gekort op hun subsidies. Er komen geen zeereservaten of (inter)nationale vangstbeperkingen en de intensieve veehouderij krijgt alle ruimte. Door de aanleg van meer wegen (waarvan bekend is dat ze het fileprobleem niet zullen oplossen) waarop ook nog eens harder gereden mag worden, zullen de schaarse natuurgebieden nog meer aangetast worden, en zal de luchtvervuiling toenemen. Ook het aantal verkeersslachtoffers, zowel mensen als dieren, zal fors stijgen.

  Dan lees ik dat we een dierenpolitie krijgen. Goed initiatief, maar er is duidelijk niet nagedacht over het traject na de opsporing en aanhouding door deze dierenpolitie. Waar gaan de mishandelde dieren heen? Daarnaast seponeert het O.M. haast alle dierenzaken die worden aangediend. Ook vraag ik me af of ik “1-1-4 red een dier” kan bellen als ik melding wil maken van biggetjes die onverdoofd gecastreerd worden. De dierenpolitie is symboolpolitiek en typerend voor de populistische wijze waarop de PVV politiek bedrijft. Leuk voor hond en kat, maar we vergeten voor het gemak de 500 miljoen dieren die jaarlijks in onze intensieve veehouderij gehouden worden.
  Voor deze dieren wordt het nog rampzaliger, want door bezuinigingen bij de Voedsel en Waren Autoriteit en de Algemene Inspectie Dienst komt de toezicht bij veetransporten en slachterijen onder druk te staan. Om maar helemaal te benadrukken dat deze dieren slechts ‘consumptieproducten’ en geen levende wezens zijn, worden ze bij het ministerie van Economische Zaken ondergebracht.

  Met het voorgestelde kabinetsbeleid wordt de rekening juist doorgeschoven naar de komende generaties. Met dit kortetermijndenken wordt de klimaatproblematiek, de voedsel- en watercrisis, de aantasting van natuur en milieu, de biodiversiteitcrisis en de grondstofschaarste alleen maar groter.

Of registreer je om te kunnen reageren.