Home

Achtergrond

Melkprijs voor rekenkundig gebruik gesteld op 31 cent

Veehouders en hun financiers kunnen voor de komende jaren begroten met een doorsnee melkprijs van 31 cent.

Dit meent althans het overleg prijsindicaties melkveehouderij.

Deze groep deskundigen van onder meer banken, accountantsbureau’s, DLV, Wageningen, Productschap Zuivel en de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV heeft geprobeerd overeenstemming te bereiken over de prijsverwachting voor zowel melk als voor vee, voer en mest in de komende vijf jaren. Dit is minder bedoeld als prognose voor de prijsontwikkeling, dan als veilig aan te nemen gemiddelde om berekeningen mee te maken.

Zo wil de Dienst Regelingen eenduidige uitgangspunten hebben om aanvragen voor het borgstellingsfonds te kunnen beoordelen en willen banken en accountants ook eenduidige cijfers hanteren om begrotingen voor onder meer de bouw van nieuwe melkveestallen of de aankoop van land mee te kunnen beoordelen. Basis voor de inschattingen zijn de ervaringsregel en rapporten van onder meer Oeso en Fapri.

Of registreer je om te kunnen reageren.