Home

Achtergrond 7 reacties

Sta open voor minder methaan

De methaanproductie moet omlaag, terwijl de melkveestapel gaat groeien.

Het kabinet trekt geld uit voor onderzoek naar methaanuitstoot door herkauwers. Het gaat om onderzoek naar mogelijkheden om via ander krachtvoer de methaanproductie in de pens te minderen. Laboratoriumonderzoek leverde aanwijzingen op dat via grondstoffenkeuze en additieven winst is te halen. Verder onderzoek moet uitwijzen of en hoe methaanproductie in de koe omlaag kan.

Een voortvarende aanpak van de bijdrage van de melkveehouderij aan het broeikasprobleem is nodig. Ruim 10 procent van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland komt uit de landbouw en de helft daarvan uit de melkveehouderij. Die 5 procent bijdrage in kuubs broeikasgas weegt relatief zwaar, aangezien methaan vele malen schadelijker is dan CO2. Wereldwijd is volgens de FAO de landbouw verantwoordelijk voor 18 procent van het broeikaseffect. Op dat getal is ook de stelling gebaseerd dat, qua milieubelasting, autorijden beter zou zijn dan vlees eten.

Nederlandse melkveehouders met hun relatief intensieve bedrijven steken in dit opzicht trouwens gunstig af bij hun collega’s elders in de wereld. ‘Intensief’ en ‘weinig milieubelastend’ kunnen in elkaars verlengde liggen, zo blijkt maar weer eens.
Wat evenzogoed niet wegneemt dat de Nederlandse melkveehouderij enthousiast aan de slag moet om de methaanuitstoot zo dicht mogelijk bij de bron aan te pakken. Dat is dus om te beginnen in de koe. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet in 2020 omlaag naar een derde van die in 1990. Er is al sprake van een vermindering, maar nog lang niet genoeg. De sector moet alle kansen benutten voor een werkbare reductie van de methaanproductie. Al helemaal in de wetenschap van de uitbreidingsplannen op veel bedrijven voor na 2015.

Alleen onderzoek aan voer is niet genoeg. De hele sector moet zich open stellen voor – misschien soms lastige – oplossingen voor het methaanprobleem.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  @Leo. Dat de methaan uitstoot moet vermindern O.K. Maar alleen d ekoeien vragn minder te boeren en te winden is een druppel op de gloeiende plaat. De permafrost in de toendra is aan het ontdooien en dit geeft niet en beetje methaan, mar echt enorme hoeveelheden. Hierbij vallen de koeien scheten in het niet. Hoe wil de milieu beweging deze >natuurlijke< methaangas productie tot stoppen brengen?? Laten we met elkaar eens serieus gaan nadenken over het onafwendbare >een veranderende wereld<.

 • no-profile-image

  Leo Th.

  Hoe komt het dat de 'permafrost' in de toendra aan het ontdooien is?

 • no-profile-image

  Han

  Vermoedelijk door de iets warme zomers. De publicatie die ik hierover vond rept niet over hoe het proces zich zal gedragen als de gemiddels temperatuur bv. 1 - 2 daalt of houdt het proces zich zelf in stand nu het eenmaal is begonnen. <>

 • no-profile-image

  Han

  Opwarming aarde, maar methaan versterkt dit proces en hier kunnen wij als mensen niets meer aan doen.<>

 • no-profile-image

  Tom Saat

  Methaan is het probleem niet

  Koeien zijn herkauwers. Herkauwers eten gras, veel gras. In de koeienpens vind een intensieve fermentatie plaats, waarbij koeien het kunststukje flikken om via allerlei afbraak- en opbouwprocessen slecht verteerbaar materiaal in vlees melk en mest om zetten. Bij dat proces komt methaan vrij, een volstrekt gezond en natuurlijk proces. Overal in de natuur waar intensieve omzettingen onder anaerobe omstandigheden plaats vinden met opbouwprocessen, waarbij organische stof(CO2) wordt vastgelegd komt methaan vrij. Bij compostering of vooral bij moerasvorming is methaan een (onvermijdbaar )bijprodukt. Bij de vorming van onze gas- en olievoorraden zijn grote hoeveelheden methaan ontstaan. Dat methaan bevindt zich veelal nog in de aarde en jaarlijks komen daarvan nog grote hoeveelheden vrij in de atmosfeer. Maar liefst 60 % van de jaarlijks vrijkomende methaan is dan ook van natuurlijke oorsprong (moerassen en spontane erupties uit diepere aardlagen). Ik zet dat wat uitgebreid neer om te laten zien dat methaanvorming de januskop is van het onderliggende veel belangrijkere proces van vastlegging van organische stof. Bij moerasvorming is dat vervening van grote hoeveelheden organisch matreriaal en netto CO2 ontetrekking uit de atmosfeer (dwz de verveende CO2 uit de lucht minus de vrijgekomen methaan). Bij de koe is dat de organische stof die via de mest wordt vastgelegd in de bodem. Wat zou er van de organische stof in de Nederlandse landbouwgrond nog over zijn als we geen koeien hadden?.

  Leo Tolhuizen laat zich geweldig in de luren leggen door de klimaatrekenaars van Minister Cramer, die met hun broddelwerk de Nederlandse opinie beheersen. Deze rekenaars zetten methaanemissies om in CO2 equivalenten. daartoe vermenigvuldigen zij de methaanemissie met een faktor 28. dat doen zij omdat AANGENOMEN wordt dat methaan een 28 keer agressiever broeikasgas is als CO2. Het IPCC zelf (de bron van alle cijfers) doet dat niet, omdat hier teveel aannames zijn. Zo heeft methaan, een zeer reaktief gas, haar eigen cyclus in de atmosfeer en verdwijnt dus ook weer i.t.t CO2. En ten tweede is niet met enige nauwkeurigheid bekend hoeveel methaan er jaarlijks uit natuurlijke bronnen (oceanen, moerassen, rotsbedems) ontsnapt. Die onbekenden samen maken het zeer speculatief om uitspraken te doen over de sterkte van het broeikasges methaan . Reden voor het IPCC om methaan en CO2 sepraraat te vermelden. Blonk en CLM doen dat niet en vermenigvuldigen methaan met een faktor 28. Leo Tolhuizen noemt nu 5% als de kuubsemissie-bijdrage van de Nederlandse koe aan de totale emissie in Nederland. Dat is dus in werkelijkheid slechts 5/28 % (0,17%) van de totale emissie in Nederland, oftewel een zeer marginale bijdrage in kuubsemissie (in schadelijkheid is dit hoger, alleen hoe hoog is niet te zeggen).

  De oplossing voor dit pseudo-probleem is zo mogelijk nog erger. Het voer moet aangepast worden om de methaanemissie te verlagen. dat betekent dus dat koeien sneller voer gaan krijgen, minder op hun herkauwen worden aangesproken, en dus , een kind kan het raden, sneller versleten zullen zijn. Een gezonde koe is een koe die als herkauwer gevoerd wordt. Ga je hem teveel krachtvoer, proboitica ed voeren en te weinig prikkelen, dan zullen de klauwen het begeven of steken er andere kwalen de kop op waardoor het slachthuis op jonge leeftijd al in zicht komt. Hoe sneller het voer, hoe sneller het verloop van de veestapel met als lachende derde de veevoederindustrie.

  Van een boerenblad mag je meer gezond verstand verwachten. Zo moeilijk is het toch niet om te begrijopen dat koeien het klimaatprobleem niet gemaakt hebben, maar dat dat de mens is die in twee drie generaties de complete aardbol van zijn CO2-voorraden (aardolie en gas) beroofd en de atmosfeer injaagt, terwijl de koe al eeuwenlang een onmisbare schakel is in het CO2 evenwicht tussen fotosynthese (plantengroei), verbranding (ademhaling en consumptie) en bodemvorming (graslanden met hun enorme potentie tot CO2-vastlegging). Van een rundveeman met vakvisie zou je verwachten dat hij de vinger op de zere plek legt en de koe in ere herstelt ipv hem een dolk in de rug te steken

 • no-profile-image

  boerin

  Bedankt voor het compliment. Weer terug naar de extensieve grondgebonden veehouderij dus. Proberen werk / wonen / voedsel produktie weer dichter bij elkaar te brengen. Regionaal is goed voor het milieu. Vervoer voor werk / sport /fun / luxe-goederen ; daar zit veel milieu-belasting . Maar daar wordt niet op bezuinigd.

 • no-profile-image

  Han

  Tom Saat bedankt voor je uitleg. Tevens voor het aanwijzen van de schuldigen als we het over >opraken< van de bodemvoorraden hebben. Ik denk dat we te lang de Club van Rome hebben gezien als een stelletje oude mannen zonder verstand van zaken. Om nog te redden wat er te redden is gooit de >politiek alles op het milieu en de letter- lijke ondergang van de mensheid<.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.