Home

Achtergrond 75 reacties

'Agrarisch natuurbeheer is een hoogwaardig product'

"Landschap- en natuurbeheer moet beter worden betaald”, vindt Tweede Kamerlid Ernst Cramer (ChristenUnie).

Hij zei dit gisteren tijdens een campagnedag in Barneveld. Cramer vraagt zich af of de 150 miljoen euro die Nederland extra kan besteden aan plattelandsontwikkeling, genoeg is. "Hier is een omslag van denken nodig: niet een vergoeding voor geleden schade, maar een ruime beloning voor het geleverde product. Agrarisch natuurbeheer is een hoogwaardig product waar iedere Nederlander van geniet.”

Volgens Cramer ligt er een taak voor minister Gerda Verburg om Brussel duidelijk te maken dat betalen voor natuurbeheer niet meer als staatssteun moet worden gezien. "Staatssteun geef je aan banken die dreigen te verdrinken en daarmee vele consumenten zouden duperen. Een fatsoenlijk inkomen geef je aan boeren die zich inzetten voor natuurbeheer en onderhoud van ons landschap.”

Hij pleitte tegelijkertijd voor eerlijkere verhoudingen bij de aankoop van agrarische gronden door de overheid. "Wanneer boerenland moet wijken voor stadsuitbreiding, kan de grondeigenaar een goede prijs krijgen. Maar wanneer de grond wordt opgekocht omdat er natuur of waterberging van gemaakt wordt, krijgt de boer slecht de agrarische waarde aangeboden. Dat is onterecht. "

Laatste reacties

 • no-profile-image

  spotvogel

  De beste weidevogelgebieden in het Binnenveld lagen vroeger in de Achterbergse Hooilanden en in de Bennekommer Meent. Laatstgenoemd gebied ging door foutief SBB-beheer naar de mallebiezen en in de Achterbergse Hooilanden verruigen steeds meer percelen met pitus. Dat is voor weidevogels het begin van het einde. Vanaf circa 1980 broedt de Wulp er in de graslanden, vooral in de Veenkampen/De Slagen. Vroeger waren de Bennekommer Meent en de Achterbergse Hooilanden erg goed voor watersnip, grutto en tureluur. Die Kleine Plevier zit zeker in een afgegraven natuurontwikkelstrook? Het is achterlijk dat men over de volle lengte langs de Grift een fiets/wandelpad heeft aangelegd. Dat is beslist een negatievere factor dan predatie!

 • no-profile-image

  hörd

  Kijk dat bedoel ik nou,de reacties van boerjoop ,spotvogel en herkauwer!Als een boer met zulke mensen te maken krijgt zal de lust om weidevogels te beschermen hem in zijn klompen zakken!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Boerjoop, ik ben het vrijwel helemaal met je eens. Het is vreselijk dat het CDA (want daar gaat het in het geval van die lobby over) op een zo schandalige manier iedere vorm van verrantwoord en duurzaam beleid frustreert. Maar voluit inzetten op aankoop van de EHS zal helaas geen behoud van bedreigde levensvormen betekenen zolang terreinbeherende instanties zoals SBB, NM en de Landschappen niet ontdaan worden van de kwalijke tendenzen die alleen maar inzetten op de fake-natuur van jaarrond begrazen met buitenlands vee en eindeloos verruigen, verschralen en verzuren. Want dan ontaard ons hele buitengebied nog voor 2020 in een troosteloze pitrussteppe!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ja hallo hé, die kuikens zijn natuurlijk weer door de vos en de kraai geroofd? Vastgesteld door jagers? Onze onnatuurlijk bloeddorstige superrovers! Nou laat ik dan dit zeggen: er broeden tegenwoordig minstens vier of vijf paar ooievaars in het Binnenveld. En dan zijn er ook nogal wat Blauwe Reigers en als nieuwkomers de Grote Zilvers. Wat denken jullie dat die vreten? Muizen, mollen, ratten, kikkers? Oké, maar in het voorjaar vooral kuikens. Van eenden en weidevogels! Dat is geen vermoeden, maar een FEIT. Want hun natuurlijke menu aan grote insecten is al tientallen jaren uitgestorven. Ga daar maar eens heel diep over nadenken!

 • no-profile-image

  a hamstra

  en zo kiest ook de boer voor de natuur.
  maar wat heeft Christus hier mee te maken.
  Die had het over zorg voor de medemens
  zieken oude en armen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ere wie ere toekomt! De hele kamer en het kabinet zouden zich deze wijze woorden van Cramer ernstig ter harte moeten nemen. En onmiddellijk moeten stoppen met het verwoesten van onze unieke natuurwaarden door alles naar de mallebiezen te laten helpen door totaal doorgeslagen natuurontwikkelaars met hun verwaarloosde uitheemse veestapels. "Nieuwe natuur" bestaat niet. Wél het zorgvuldig beheren en regenereren van onze vanouds zo kostbare natuurschatten. En daar zijn boeren voor nodig!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Over die resultaten heb ik al in een ander forum een boekje open gedaan. Daarin stelde ik vast dat één West -Nederlands boerenbedrijf in 2009 voor meer dan 350 weidevogelnesten premie opstreek, maar dat er vrijwel geen kuiken groot is geworden. Omdat het blok klem lag tussen een drukke spoorlijn en een drukke provinciale weg! De boer bleek een oom van de regionale weidevogelcoordinator te zijn! Kijk, dat moet dus anders!!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik zou werkelijk niet weten wat er extreem is aan de standpunten die Spotvogel (gisteren om 15.31u en 19.21u en heden om 11.26u) en ikzelf vandaag om 00.27u en 10.25u naar voren hebben gebracht. Overbemesting is schadelijk voor bodemleven en biodiversiteit en verschraling leidt tot voedseltekorten voor de meeste weidevogels waardoor ze afnemen en verdwijnen. Er wordt door ons beiden juist aangedrongen op weidevogelbeheer in nauwe samenwerking met boeren. Weidevogelbeheer is maatwerk en dat moet per gebied met verstand van zaken gedaan worden. Het is godsonmogelijk om daarvoor één landelijke blauwdruk te hanteren. Want iedere regio heeft zijn specifieke gebiedseigen karakteristieken en nuances. Dat is al vanaf de jaren '70 gezegd, maar omdat daar nooit naar geluisterd is en er toch met zo'n integrale handleiding gewerkt werd, is het zo'n janboel geworden. Er zijn in ons land nog een handvol specialisten die de hoed en de rand van het weidevogelbeheer helemaal in de vingers hebben. En er is een heel leger zelfverklaarde kenners die er niks van bakken. Tiriest, maar realiteit.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Toppie Han, je hebt helemaal gelijk! Haakt ook mooi in bij wat Cramer van de Christen Unie zegt. De overheid moet stoppen met geld nutteloos in bodemloze putten te smijten en ervoor zorgen dat boeren als beheerders van natuur en landschap deugdelijk beloond worden voor hun inspanningen. Dan is een groot deel van het probleem opgelost! Boeren zouden feitelijk meteen moeten breken met LTO. Want die organisatie is al tientallen jaren een schadelijke splijtzwam, die alleen maar ellende teweeg heeft gebracht en nog nooit een probleem heeft opgelost!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Zo is het Teun. Ik ben het helemaal met je eens, behalve dat het niet slechter kan dan SBB het doet. Want Natuurmonumenten doet het minstens zo slecht! Als beide organisaties qua personeelsbestand totaal geherstructureerd werden en er alleen maar deugdelijke natuurbeheerders zouden overblijven, dan konden die in nauwe samenwerking met kleinere goedwillende boeren de gebieden en landschappen voortaan duurzaam gaan beheren. Dus zonder idioterie. Geen buitenlandse grote grazers, geen waanvoorstellingen zoals oerbossen nastreven maar gewoon onze streekeigen landschappen met al wat daarin hoort te leven weer terugbrengen. Dan kunnen heel veel boeren een goede boterham verdienen en zullen natuur en landschap er zeker wél bij varen. Sléchter dan nu kan het trouwens niet worden, kijk maar eens bij Hurnen of Gameren over de Waalbandijk!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Zoiets moet dan natuurlijk wel heel goed geregeld worden. Het bevoordelen van bevriende boeren of zelfs van familie moet niet kunnen, zeker niet als de vogels er ook nog eens schade van ondervinden!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jammer dat dit boeiende en voor boer en natuur heel belangrijke forum is ontaard in partijpolitiek moddersmijten. Want er zijn ruimschoots voldoende redenen in de onderstaande bijdragen aangesleept om er serieus mee aan de slag te gaan. Wouter Kortekaas, jij hebt vorige week een heel belangrijk punt genoemd. Alleen betwijfel ik wel of die controle werkelijk zo dekkend is als jij denkt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Met die subsidie per uitgekomen nest moet wel worden opgepast hoor. Dat schijnt plaatselijk al tot 'premiejacht' geleid te hebben. Dan wordt er bloksgewijze erg veel land geploegd en ingezaaid met mais. Kieviten uit de wijde omgeving worden daar dan heen 'gezogen', maar voor overleving van de kuikens zijn er vaak nauwelijks goede mogelijkheden. Paren die kuikens verliezen beginnen vaak weer opnieuw. Kassa! En de boer strijkt ook nog de maispremie op! Dat kan en mag natuurlijk niet de bedoeling van het agrarisch natuurbeheer zijn!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Helemaal mee eens Herkauwer. Ik heb het hier ook zien gebeuren in polder Nellestein en in Groot Mijdrecht tegen de Botshol aan. Daar is Natuurmonumenten al jarenlang bezig met verschraling en wat is het resultaat? Er broedt vrijwel geen ene weidevogel meer. Terwijl dat vroeger juist heel goeie weidevogelpolders waren. Maar ja: men streeft andere belangen na. Al weten ze zélf kennelijk niet wélke! En nu geven ze de vos, de kraai, de ekster, de buizerd en de torenvalk de schuld en hebben die klandestien laten afschieten. Daar zijn getuigen van. En SBB is al geen haar beter!

 • no-profile-image

  spotvogel

  'Gasten' kun je dat natuurlijk niet noemen Edelschwein. Die soorten broeden hier al vele eeuwen en rond 1970 woonde zelfs het grootste deel van de Europese Gruttopopulatie (circa 120.000 paren) in ons land. Als dat er nu nog 30.000 zijn dan mogen we in onze handen knijpen. Door de slechte reproductie is de leeftijdsopbouw van de populatie uitgehold. Daardoor gaat de achteruitgang steeds sneller. Want de aanwas is al vele jaren veel minder dan de natuurlijke sterfte van volwassen vogels.. Daarom is een goede aanpak van de weidevogelbescherming in heel nauwe samenwerking mét boeren nu urgenter dan ooit.

 • no-profile-image

  hörd

  Is dit soms linkse humor?

 • no-profile-image

  natuurboer

  Zulke lui zijn rotte appels in de mand. Met oogkleppen op de laatste weidevogels uitmelken? Dan kom je jezelf toch echt wel heel gauw tegen! Want als die pieten weg zijn dan valt er helemaal niks meer aan te verdienen. Kwestie van nadenken!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Teun, dankzij de vergravingen voor die nevengeulen ging de hele unieke geomorfologie van prachtige uiterwaarden op tal van plaatsen voorgoed naar de knoppen. Omdat natuurontwikkelaars te bekrompen zijn om aardwetenschappelijke kostbaarheden op waarde te schatten! En beste man, je hebt het toch weer mis: vliegdende vissen komen hier wél voor! In de waterhoofden van zwevende natuurontwikkelaars!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Die kleine plevier zit misschien in de zandafgraving bij de Dikkenberg? Daar heb ik vorig jaar een paartje gezien. Maar ze broeden ook aan de Blauwe Kamer. Zo'n vrije uitloopgebied voor Schotse koeien en Poolse paarden! Een schandvlek!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Teun, ik heb het over geomorfologie en niet over grondsamenstelling. Dat is iets volkomen anders! Ik geef een voorbeeld van de verwording: in begin jaren '90 waren er dik méér dan 100 paren grutto's en tientallen tureluurs, kieviten, veldleeuweriken, graspiepers, gele kwikstaarten en grauwe gorzen in de Leeuwense Waard bij Boven-Leeuwen. Ook veel patrijzen, kwartelkoningen, zomertalingen, slobeenden en andere soorten die in hooilanden broeden. Al die soorten stonden toen al op onze nationale Rode- en Blauwe Lijst van bedreigde vogelsoorten! Nu broedt er vrijwel niet één van die soorten meer maar wél dus volop bos- en struweelvogels. Spechten, lijsters, mezen en dat soort spul. Ik zeg niet dat er in een riviersysteem niet altijd wel plekjes zullen zijn waar water- en moerasvogels gedijen, maar mét het boerenbeheer zijn we wél alle aspectbepalende vlaktevogels kwijt geraakt. En dat heeft niks met zuurpruimen en alles met realiteitsbesef te maken!

 • no-profile-image

  in boerenhand het instand houden van natuur

  100% mee eens.

 • no-profile-image

  wouterjan kortekaas

  Er zijn natuurlijk nog wel meer waarden dan weidevogels. Het moet beginnen bij het behoud van het oorspronkelijke karakteristieke landschap en als dat goed gebeurd dan komt de rest vanzelf wel weer terug. De overheid of nog beter Brussel zou gewoon per ecotoop vaste beheertoelagen ter bunder moeten instellen en uitkeren. Alles wordt toch al gecontroleerd voor het vastleggen van 'de toestand van de natuur', dus controle op het nut van zo'n regeling gebeurd dan automatisch.

 • no-profile-image

  hörd

  Beste herkauwer,U hoeft niet bang te zijn dat ik soms met die klompen begin te trappen als ik u tegen zou komen,maar met dergelijke extreme standpunten over mest plaatsen jullie je buiten de werkelijkheid! De werkelijkheid is dat op goed bemestte percelen de meeste weidevogels zitten. Volgens mij is het zodebemesten funest én overmatig kunstmestgebruik omdat dit het bodemleven vernietigd en daarmee het voedsel voor de vogels.Die 250 kg stikstof uit dierlijke mest is werkelijk niet veel zelfs bijna te verwaarlozen op de kilo's bodemleven die in een goede akker aanwezig zijn

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het hangt er maar van af wat je 'te ver gaan' noemt Teun. Ik deed al in de jaren '60 en '70 onderzoek in alle genoemde gebieden. Dus niet alleen de Hurnense Waarden en de Gamerense Waard, maar ook Het Munnikenland, de Brakelse Benedenwaarden, het Achterbroek en zelfs in het toen net gegraven kleiputtencomplex onder Zuilichem, dat toen door collega Jan Entrop voor SBB werd aangekocht! Denk dus niet dat ik uit mijn nek lul, want dat is niet zo. Ik heb het niet over uitgezette Bevers en Ooievaars of over ingeschaard vee uit andere delen van Europa, maar over de weidevogels zoals Grutto, Tureluur, Kwartelkoning, Patrijs, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart, Grauwe Gors, Paapje en vele andere soorten die uit de graslanden in nagenoeg alle uiterwaarden verdwenen door de vreselijke verruiging en jaarrond begrazing. Dat er nog een enkele roerdomp broedt in de Hurnense Kil is mooi en ik hoop dat dodaars, waterral en purperreiger er nog huizen. Maar waar zijn de zwarte sterns gebleven? En de grote karekieten? De porseleinhoentjes? De zomertalingen? Steilwandjes voor oeverzwaluw en ijsvogel zijn overal te graven, maar voor soorten die heel speciale ecologische eisen stellen aan het broedgebied is toch echt iets anders nodig dan koeien en paarden in een gebied dumpen en zien wanneer het schip strandt. Die eenvormige kleurenpracht van hele velden wilgenroosje, kattenstaart, moerasspirea, lisdodde en andere hoog opschietende planten mag het oog dan strelen, als ik het over uiterwaardgraslanden heb dan denk ik toch echt liever aan vegetaties met margriet, kamille, akkerhoornbloem, streepzaad, gele morgenster, grasklokje, veldsalie, knautia, knoopkruid, aardaker, leeuwenbekje, koekoeksbloem, wilde marjolein, thijm, kattendoorn, breedbladige en smalbladige weegbree, biggenkruid, havikskruid, hondsdraf, ereprijs, guichelheil, walstro, pinksterbloem, knikkende distel, speerdistel, kale jonker, veldzuring, zachte dravik en al die andere planten die ik nu even vergeet te noemen. Tegenwoordig ben ik al blij als ik in een uiterwaard een kwart van deze planten kan vinden. Maar des te meer brandnetels, klissen, stekelnoot, ridderzuring, kaardenbol, akkerdistel, bijvoet, perzikkruid, rietgras en andere ruige rommel. Echt waar beste kerel, daar word ik niet vrolijk van! Maar ik heb nergens gezegd dat natuurterreinen die nog wél door boeren met verstand van zaken beheerd worden, er niet uit springen. Want dat doen ze meestal wél! Ik heb het over het rauwdouwbeheer van SBB en NM. En dan nog wat: een Spotvogel is géén Vink. En zéker geen blinde!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het zou inderdaad prima zijn als daar geen SBB-er meer een poot zou zetten (hoogstens nog in de natte delen van de Boezem van Brakel, de slotgracht van Loevestein, de kleiputten in de buitenpolder en de Bloemkreek: om er de ganzennesten te beheren!) en het hele gebied door goedwillende boeren zou worden beheerd. Er ligt ook veel akkerland dat weer moet worden omgevormd tot grasland. Doet SBB dat dan is het in de kortste keren een pitrussteppe! Ik ken het Munnikenland nog uit de tijd dat er volop Kwartelkoningen zaten. En dat de hooilanden in mei/juni echte bloementuinen waren. Steeds minder mensen weten nog wat er allemaal willens en wetens langs onze rivieren kapot is gemaakt. Vanwege een hype!

 • no-profile-image

  diana kalff

  Toch zien de landschappen in erg christelijke streken en vaak nog verrassend mooi uit. Kijk maar eens bij Staphorst, op het Kampereiland en in andere 'zwartekousengebieden'. Misschien moet de Bible Belt wel als Nationaal Landschap of Werelderfgoed worden aangemeldt?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Als ik nu tot de slotsom moet komen dat er nog steeds gedacht wordt dat Verburg (lees LNV) ter goeder trouw handelt, dat pertinent ondeugdelijke mestwetgeving de boeren niet door de strot geduwd wordt, dat onzinnige en beestachtige ruimingen van veestapels en veehouders uit de lucht komen vallen en dat het behouden van ons culturele, natuurwetenschappelijke - en ethische efgoed niks anders dan een 'linkse coupe' is, dan stop ik NU de discussie. Want zélfs aan het geduld van een beschaafd en redelijk mens behoren grenzen te zijn!

 • no-profile-image

  herrkauwer

  Best Edelschwein, van oorsprong bewoonden soorten zoals kievit en grutto natuurlijke open grasvlakten. Zoals in Midden- en Oost Europa de poesta's. En bij ons de grazige overstromingsvlakten in rivierdalen. En ook de heide en hoogveengebieden, omdat die ook vroeger al door kudden begraasd werden. Weidevogels en boerenbeheer hebben altijd hand in hand gegaan. Totdat de agrarische ontwikkelingen zo snel en alomvattend werden dat de vogels het niet meer konden bijhouden. Dat zegt ook Spotvogel en het betoog van Boerjoop komt ook hierop neer. Ik adviseer Hord dan ook om voortaan met laarzen aan het Binneveld in te gaan.

 • no-profile-image

  henk schram

  Het gaat bij agrarisch natuurbeheer toch zeker niet enkel om weidevogels? Dat lijkt me wel wat erg smalletjes. Of houd alles tegenwoordig op bij dat soort beheer?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Natuurbescherming en respectvol omgaan met alles wat er om ons heen leeft heeft niks te maken met links of rechts. De natuurbescherming in ons land kwam voort uit mensen als Thijsse, van Tienhoven, Heimans, Heinsius, Drijver, Burdet en andere pioniers en dat waren gezeten burgers die niks met politiek van doen hadden. Vanaf de jaren '60 zijn er allerlei natuurbeschermingswetten en maatregelen tot stand gekomen onder overwegend centrum-rechtse kabinetten en met vrijwel steeds een CDA-minister op LNV. Het is dus onzin om op het behoud van de natuur een links etiket te plakken. De enige natuurwet die helemaal werd samengesteld door een 'linkse' coalitie was de Flora en faunawet. Maar die is vanaf voorjaar 2002, toen de wet in werking trad, door het CDA finaal aan flarden geschoten! Het is wel opmerkelijk dat des te belijdender bestuurder zijn, des te minder respect zij in woord en daad tonen jegens de schepping!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  De natuur en de bescherming van onze fauna worden door het CDA moedwillig naar de Filisteinen geholpen. Omdat die kneuzen alleen maar dingen waaraan vet geld te verdienen valt belangrijk vinden. Daaraan wordt alles ondergeschikt gemaakt! Terwijl ze zich met evenveel gemak "rentmeesters van God's schepping' durven te noemen. Je moet maar lef hebben!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Omdat de natuurbeherende instanties al vele jaren lang in tal van gebieden een rotzootje gemaakt hebben van hun Plicht om onze weidevogelgemeenschappen zorgvuldig te beheren, zie ik inderdaad veel meer toekomst in duidelijke beheerovereenkomsten en nauwe samenwerking met boeren/grondgebruikers. Het spreekt vanzelf dat daarvoor graag kennisoverdacht ter beschikking kan worden gesteld. Daarvoor kan contact worden opgenomen via e-mail: leo.vandenbergh@gmail.com

 • no-profile-image

  johan geluk

  Bij mij op het land is vorig jaar een Dodonest met succes uitgelopen. Helaas zijn de kuikens door een proeftreinstel op de Betuwelijn doodgereden. Wie monteert er nou koeievangers op moderne treinen?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dat de WBO goed samenwerkt op voet van gelijkheid met de boeren is natuurlijk prachtig en leidt kennelijk ook tot mooie resultaten. Fantastisch. Weidevogelbescherming kan ook alleen maar succesvol zijn als er heel nauw met de boeren wordt samengewerkt. Ik ken het gebied inderdaad erg goed en heb indertijd ook nog meegewerkt aan het boek 'avifauna van wageningen en wijde omgeving'. Maar dat zegt niet zoveel want ik ken bijna heel Nederland vanwege mijn jarenlange ornithologische onderzoekswerkzaamheden.

 • no-profile-image

  hörd

  Ik ben niet superenthousiast over de Blauwe Kamer maar om het een schandvlek te noemen gaat me te ver.Hoewel de weidevogels er nagenoeg verdwenen zijn worden de grote grazers goed gereguleerd.Geen toestanden zoals in de ovp.

 • no-profile-image

  Teun

  Wat ben je af en toe een zure pruimvogel Spotvogel. Langs de Waal heb je veel uiterwaarden. Veel al van de zelfde kwaliteit. Niet hemelbestormend Spotvogel! Een paar gebieden zijn ingericht als een soort rivierbos etc.....Je wilt niet weten hoeveel watervogels ik soms zie........Er zitten een paar ondiepten in en daar maken veel van die lange kromme snaveltjes gebruik van....Wat gaat onze Spotvogel weer zitten krassen?.......ze hebben niet rekening gehouden met de o zo unieke grondsamenstelling van dit gebied...... verander uw naam maar in vliegen kraai.......uw zaai klinkt net zo...

 • no-profile-image

  spotvogel

  De Blauwe Kamer was tot begin jaren '90 een uniek gebied. Helaas ging beheerder Litjens van Utrechts Landschap helemaal op de Vera-Overmars-Helmer-toer. Nu is het gebied een publiek wandelpark met overal loslopend vee. Er is bijna niks meer over van de vroegere avifaunistische waarden. Alleen op de zandige oeverwal groeit nog wat ouderwetse vegetatie. Een schandvlek is wat erg sterk uitgedrukt Wipstaartje, maar nét als elders draaide men er de rodelijst weidevogelsoorten botweg de nek om! Nét als in de Wageningse Waarden, waar SBB de boel naar de testikels helpt. Nu barst het in onze uiterwaarden van de winterkoninkjes, heggemussen, merels, vinken en ander spul dat in iedere fatsoenlijke achtertuin broedt. En in plaats van weidevogels nestelen er Bosrietzangers en Kneutjes in de verrabbezakte hooilanden! Ik durf er niet aan denken wat voor rotzooi dat over tien of twintig jaar zal zijn!

 • no-profile-image

  Han

  Hebben de boeren niet het landschap gemaakt zoals het is? Geef ze een prijs voor hun product die de kosten van productie en natuur bescherming dekt. In principe moet iedere boer overtuigd zijn van het feit dat een afwisselend landschap, een symbiose tussen natuur en landbouw geeft. Het plaatsen van landbouw in een vakje en natuur in een ander vakje geeft deze symbiose niet.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Patrijs, Je verward een paar dingen. Er is een aantal boeren die zich georganiseerd hebben in de actiegroep "kan het een spitsstrookje minder?" En die aldus de door Camielleke (het normbesefgestoorde zoontje van de burgemeester van Valkenburg) buitenparlementair geplande asfalttsunami enigszins proberen in te dammen. Door de uitgezette piketpaaltjes stiekem mee te nemen in een extra ploegvoor! Daarin zouden eigenlijk de eerste bomen van het "Tot hier en niet verder woud' geplant moeten worden. Maar naar het schijnt gaat Balkenende zich ook daar weer mee bemoeien. Dit staat overigens helemaal los van dat CU-voorstel. Als daar wat verkeerds achter schuilt dan zal ik persoonlijk in overleg treden met het Allerhoogste gezag. Zullen we nog eens zien hoe HIJ over zijn rentmeesters oordeelt! Wordt vervolgt

 • no-profile-image

  hörd

  Hier nog een positief bericht in het net binnengekomen jaarverslag van de"Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost". 301 getelde nesten op 850 beschermde hectares. Hiervan is 75% uitgekomen! Het gaat om de kieviet,patrijs,scholekster,kleine plevier,wulp en tuureluur. Deze hectares worden door boeren beheerd en samen met vrijwilligers proberen ze zoveel mogelijk weidevogels te behouden. De SBB natuurgebieden zijn buiten beschouwing gelaten??waarom eigenlijk??
  Als belangrijke reden voor het hoge uitkomstcijfer wordt o.a. genoemd: een groter afschot van de overdaad aan kraaien en vossen in het binnenveld.
  zie <>

 • no-profile-image

  patrijs

  Je kunt toch niet spreken van natuur,maisakkers zijn dode akkers er leeft niets in ,zelfs een half jaar na de oogst komt er geen grasspriet uit de grond,ontsmetten(gif) zoals jullie het noemen.
  Zelf zie ik jaarlijks de territorium drift van de landbouwers,ieder jaar ploegen ze een voor van de natuur af,worden overhangende bomen gesnoeid dan wel de sloot in geploegd.
  Ik heb ze zelfs op zien rukken tot op het fietspad wat half weggeploegd was
  Als er een bloem in de wei bloeit wordt deze bestreden met de gif spuit onder het motto economische schade.
  Dus ik denk dat we deze subsidie hier zeker niet aan moeten besteden

 • no-profile-image

  koetje

  In Friesland kom je alleen nog in aanmerking voor agrarisch natuurbeheer als er voldoende weidevogels voorkomen,deze gebieden zijn de afgelopen jaren geïnventariseerd door de provincie en vervolgens aangewezen;de zgn SAN-pakketten.Voor particulier natuurbeheer;de zgn SN-pakketten moet je bedrijf in een natuurontwikkelingsgebied liggen,voor de rest is er niet veel meer mogelijk,nieuw beleid in 2010 ingegaan.Misschien met zgn vliegende hektares maar hier is nog niet veel duidelijkheid over.

 • no-profile-image

  koetje

  Ja hörd overdaad schaadt en hier zijn nu al veel boeren de klos van.In 2004 kon iedereen meedoen met agrarisch natuurbeheer maar het was dweilen met de kraan open.Met vluchtheuvels,uitgestelde maaidatums tot 1 juni niets hielp alle nesten werden leeggeroofd,zelfs de nesten die je begin april vond met soms 3 of 4 eieren waren na een paar dagen al weer verdwenen.NB niet door eierzoekers meegenomen.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Dit is klare taal. Niks links, niks rechts: precies waar het op staat!

 • no-profile-image

  Boeren

  Bravo Ernst,

  Eindelijk iemand die het snapt!!!!!

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Inderdaad.Waarom hebben wij niet veel meer boeren beschermers? Laat bepaalde boeren gebieden beheren. Slechter dan SBB zal toch moeilijk gaan. Het grote voordeel zal zijn dat boeren goed voor de dieren in deze gebieden zullen zorgen. De hele discussie over de weidevogels kunnen we dan ook in een ander daglicht zien. Er zij met name kleinere boeren zijn die graag natuurbeheerder zouden willen zijn.Waarom is Godsnaam natuur beheer staats steun ? Kunnen we dan zelf helemaal niets meer beslissen ?

 • no-profile-image

  peter jens (biologica)

  Fijn dat Ernst Cramer nu dit zo duidelijk en onomwonden stelt! Ik adviseer andere politici om zich toch eens op zo'n bewonderenswaardige wijze bezig te houden met agrarisch natuurbeheer.

 • no-profile-image

  boer holland

  zijn er toevalig gemeenteraadsverkiezingen op komst hopen dat deze woorden ook na de verkiezingen nog worden gesproken

 • no-profile-image

  boer

  jammer, Christen Unie heeft zieljes nodig voor de verkiezing,met de vorige verkiezing hebben ze ook veel belooft, en ook niks waar gemaakt.

 • no-profile-image

  Teun

  Nou Spotvogel er zijn hele stukken langs de Waal waar de door u genoemde planten dan wel voor zouden moeten komen. Het alternatief voor Gameren was het geen er eerst was.Vrij kale uiterwaarden . In Gameren kunnen we nevengeulen zien die langgeleden gemeengoed waren. Daar zijn veel paaiende riviervissen wel afhankelijk van. Maar goed ik geef toe dat vliegende vissen hier niet voorkomen. Dat is voor u waarschijnlijk al een reden tot gemurmel....

 • no-profile-image

  teun

  Nou Spotvogel leef je dan eens uit in het Munikkenland.Dat wordt overnieuw ingericht .Dat weet u waarschijnlijk. Dat zou nou net een mooi gebied zijn voor de weidevogels in samen werking met beheerboeren.........

 • no-profile-image

  verbaasde

  Boerjoop,Bekijk de gebruiksnormentabellen eens. Dan zul je zien dat er van je voorbeeld kilo,s stikstof niet veel meer over blijft.Weidevogels zijn steppebewoners dus die hebben juist baat bij grootschalige monoculturen.(kan ook overdreven worden) Agrarisch NatuurBEHEER is overigens VEEL MEER als alleen weidevogelbeheer.Randenbeheer,bloemrijk grasland,houtwallen,heggen etc. vallen daar ook onder en voegen WEL veel toe aan ons landschap(dooradering,corridors,coulissenlandschap etc).

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Nou Spotvogel nou ga je echt te ver.Ik ken dat gebied bij Gameren goed. Ik vind het een prachtig gebied. Heel veel watervogels die daar in alle rust kunnen foerageren. Prachtige paarse vlakken van een soort wilgenroosje . Volgens mij is dit een pareltje. Ja er zijn ook wat nadelen.De voortdurend opslag van wilgen. De natuur bepaalt haar eigen inrichting. Maar des ondanks prachtig. De Hurnse Killen. Ook een prachtig gebied. Daar wonen nu zelfs al Willem en Ed bever. Dieren die heel lang geleden voorkwamen. Ook ooievaars doen het hier goed. Ook de roerdomp komt hier voor. Dus wat is hier nou zonodig verkeerd aan Spotvogel ?----Dan hebben we nog de Lieskampen in Gameren. Een gebied met een hoge waterstand. Ook veel weidevogels en ganzen. Je kunt er regelmatig reeën zien . Prachtig! Deze gebieden worden ook beheerd door boeren.Die zullen echt wel gecompenseerd worden voor hun aangepaste werkwijze. Zo moet dat. Bij slot Loevestein lopen Schotse Hooglanders. Afstammelingen van schotse huurlingen denk ik.....U vind dat blijkbaar maar niets. Nou ik wel hoor . Ik vind het prachtig en als ze zorgvuldig beheerd worden een echte aanwinst . ook zijn daar afgravingen gepleegd. Ten bate van de baksteenindustrie . Echter wel in samenwerking. Nu zijn er een soort putten ontstaan waar amfibieën kunnen verblijven. Ook de oeverzwaluw krijgt hier kansen en de ijsvogel..... Je moet je zegeningen tellen Spotvogel anders wordt je een verzuurde blind vink.......

 • no-profile-image

  hörd

  Beste spotvogel, u bent goed bekend in ons gebied! waarschijnlijk weet u ook welke belangengroepen er allemaal aan het binnenveld lopen te trekken.Er gebeuren dingen die we niet allemaal even leuk vinden. Wat mij aanspreekt in de werkwijze van WBO is de afwezigheid van arrogantie richting de boeren!Na een paar jaar trekken blijkt dit resultaten op te leveren! wat betreft de kleine plevier: ik heb 'm nog nooit gezien,er broedt er ook maar één paar.Waar die precies zit kan ik in het verslag niet terugvinden.

 • no-profile-image

  zwalker

  Ja, dat is vaak te ruiken! Maar het komt natuurlijk wel op de resultaten aan!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het is niet helemaal mijn manier van denken, maar je hebt wel gelijk Natuurboer. Als boeren maar bezig blijven met de natuur op hun land uit te benen, dan valt er straks helemaal geen waarde meer om inkomen uit te peuren. Want het zal toch steeds zo blijven dat schaarse goederen kostbaar zijn!

 • no-profile-image

  hörd

  Aan de gebieden die u noemt is inderdaad niets links.Er zijn eigenlijk nauwelijks linkse buitengebieden in nederland,simpelweg omdat daar geen mens wil of kan wonen en werken!
  Minister Verburg moet zich ook nu weer in allerlei bochten wringen om te PvdA tevreden te stellen dat de natuurdoelen toch echt wel gehaald worden notabene in deze crisistijd.En wat zijn die natuurdoelen? Grond kopen ,boeren wegpesten en vervolgens het landschap in de steek laten!!

 • no-profile-image

  piet

  Kom kom Herkauwer, een beetje geduld graag. Boeren reageren nou eenkeer een beetje secundair. Maar écht, ze doen hun stinkende best!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Onder agrarisch natuurbeheer valt ook de zorg en opvang voor onze wilde ganzen. Dankzij gekuip en gekonkel van CDA, LTO en de KNJV wordt daarmee omgegaan alsof het ondegierte is. Hoog tijd dat de rede het gaat winnen van het onbenul.

 • no-profile-image

  huib zandstra

  We hebben het over het CDA? Die schoften die ons in oorlog hebben gebracht? En die klootzak van Balkenellende die nog geen sorry kan zeggen? Ophokken dat ongedierte! En het CDA als terroristische organisatie registerenen.Kijk nou naar die van Geel. Lijkt toch sprekend op Billy the Kid? Na zijn excecutie! Het zal je man maar wezen!(dat mens baarde ook nog drie koters van die zakkenwasserl!)

 • no-profile-image

  koos franssen

  Ik weet ook niet waar die natuurbeschermingsclubs mee bezig zijn, maar ik zie overal pitrus, riet en struiken waar vroeger weidevogels zaten. Zulk natuurbeheer is juist minderwaardig.

 • no-profile-image

  huib bartels

  Het kan en mag misschien wel niet Herkauwer, maar het gebeurd wel volop. D'r benne boeren die er een vette boterham aan bijverdienen. En broedsucces? Ik dacht het niet!

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Zie hier.het is dus duidelijk dat de boeren het geen donder kan schelen of er nou wel of geen weidevogels zijn. Of het moet of ze er geld aan kunnen verdienen.......ik ken ook boeren die wel met de natuur begaan zijn.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Een kleine correctie Verbaasde Lezer, waar Spotvogel in een ander forum ook al op gewezen heeft. Van onze weidevogels zijn alleen de Kievit en de Grutto als steppevogels op te vatten, hoewel beiden bij ons vroeger voornamelijk in meer of minder natte heide en hoogvenen broedden. De Tureluur komt eigenlijk van zilte kwelders en kustweiden, de scholekster uit de duinen en strandvlakten, de watersnip uit open riet- en zeggemoerassen en de kemphaan van toendra's en open moerassen in de noordelijke taiga. Dat samenraapsel vormde bij ons de weidevogelgemeenschap en die was uniek in de wereld. Dankzij té intensieve veehouderij. stompzinnig rotzooiende natuurontwikkelaars en doofblinde bestuurders is er vrijwel niks meer van over!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Henk, het zou nou juist zo mooi zijn als boeren zélf iets aandroegen. Want het gaat tenslotte om hun eigen toekomstmogelijkheden. Ze blijven al op CDA stemmen, ze blijven hun geld verdoen aan LTO-donaties. Ze blijven gedwee aan de LNV-leiband sukkelen. Laat het nou niet zo zijn dat wij hun toekomstbedje als Beheerboer moeten gaan spreiden. Want ik ben geen gouvernante!

 • no-profile-image

  hörd

  Boeren leveren sinds mensenheugenis een grote natuurprestatie zonder dat ze daar ooit voor betaald zijn,zonder dat ze daar ook een vergoeding voor zouden verwachten.Is dat nog van deze tijd? Alles moet toch betaald worden?!
  Het zou volstrekt normaal zijn als we als boeren zouden zeggen:geen geld? dan ook geen natuur!En vervolgens alles opruimen wat er aan wilde beestjes op ons land rondspankert!Dat is wat er gaat gebeuren als de linkse kerk zijn zin krijgt!
  Ieder voor zich en de staat voor ons allen!! Beste herkauwer,natuurbeheer zit bij de meeste boeren tussen de oren(net als het CDA/LTO lidmaatschap trouwens)
  probeer het te stimuleren en je heb voor weinig geld een prachtig natuurlandschap.
  Je kunt ook kiezen voor natuur uit de linkse koker (m.a.w. het natuurbeleid van de laatste 20jaar) en je krijgt een dure bende!!

 • no-profile-image

  boerjoop

  Agrarisch natuurbeleid werkt absoluut niet. Zolang 90% van alle veebedrijven 250 kg stikstof per ha mogen geven, alleen al in de vorm van dierlijke mest, dus excl. kunstmest, zal flora en fauna verder blijven afnemen op landbouwgrond. Voor Nederland is een uitzondering gemaakt door de EU. De EU norm is maat 170 kg stikstof per ha per jaar. Door een sterke lobby is het Nederland in 2009 weer gelukt om die uitzondering 5 jaar verlengd te krijgen. Uit de milieubalans van het PBL blijkt dat er vroeger 40% van alle planten- en diersoorten voorkwamen op andbouwgrond tegen nu nog maar 10%.
  Weidevogels als grutto's staan op het punt te verdwijnen. Zolang er zovvel bemest mag blijven, zal agrarisch natuurbeleid niet van de grond komen. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de grootschalige monoculturen als voedermais en weiden en het intensieve gebruik van weilanden [maaien terwijl de jonge weidevogels er nog rondlopen en dus massaal gedood worden].
  Opkoop van landbouwgrond voor realisering van de EHS belooft een beter natuurbeheer. Vermindering van de stikstof bemesting tot 150 kg per ha, incl. kunstmest, zou een grote verbetring zijn.

 • no-profile-image

  Edel Schwein

  Wat moeten steppevogels eigenlijk hier? Wij hebben geen steppes.Feitelijk zijn dit dus "gasten". Dit land is feitelijk een rivierdelta.

 • no-profile-image

  hörd

  Het beste zou zijn om het natuurbeheer weer over te laten aan de boeren.En dan gewoon een subsidie per uitgekomen nest zoals in binnenveld-oost.Een goed idee zou zijn om spotvogel en herkauwer samen weidevogelcursussen te laten verzorgen voor de boeren.

 • no-profile-image

  koetje

  Ja maar daar zijn ze nog echt christelijk en niet alleen zondags.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Huh, humor? Niks humor, maar landschapsfysiognomische bespiegelingen! Daarom ziet het zondig-roomse Brabantse landschap er uit als een lunaparkachtige uitdragerij en het met zorg gevormde en onderhouden juweel van Staphorst-Rouveen als een kostbaar schilderij van een oude meester. Ik begrijp niet goed wat daaraan links is?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Minderwaardig is niet het woord Koos. Crimineel is béter! Vorig voorjaar zag ik een SBB-boswachter in het Guisveld (en dus vlak bij jouw huis) een nest eieren van de Bruine Kiekendief schudden. Want dat waren volgens hem 'schadelijke krengen'. Ongelogen waar.

 • no-profile-image

  herkauwer

  We moeten inderdaad oppassen voor generaliseren, beste Huib en Kanibaal. Want ik ken zelf ook heel veel boeren die er echt alles aan doen om zoveel mogelijk weidevogels te sparen. Dat zulke mensen daarvoor een mooie vergoeding krijgen is niet meer dan redelijk. Maar ik ken ook situaties waarin er handjeklap wordt gespeeld tussen een coordinator en bevriende boeren. Die strijken dan de winst op en de vogels zijn de klos! Dat kan en mag natuurlijk niet de bedoeling zijn.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Verdikkeme Koetje Boe dat moest er nog bijkomen ook. In die streken belijden ze zélfs wanneer ze met verstopping op het toilet zitten te persen! En dat gebeurd nogal eens, want naar het schijnt is de statenbijbel onverteerbaar. Ook dat is aan het landschap af te zien!

 • no-profile-image

  henderik verachterd

  Wie? Het CDA allicht!

Laad alle reacties (71)

Of registreer je om te kunnen reageren.