Home

Achtergrond 11 reacties

Einde van het natuurdogma: op naar realistische natuurambities

De Ecologische Hoofd Structuur moet worden afgemaakt, maar dan wel op een andere manier, zegt Patrick Brouns. Geen kapitalen meer stoppen in aankoop van grond, maar natuurbeheer via degenen die van oudsher het dichtst bij de natuur staan.

De CDA-fractie in de provincie Groningen erkent het belang van natuurbeheer zowel voor het bewaren van het milieu en haar bewoners (mens, plant en dier) en dus de biodiversiteit, als voor recreatie. Op dit moment vindt een groot deel van de realisatie van de natuurontwikkelingambitie plaats door grondverwerving door de overheid (Ecologische Hoofd Structuur, EHS, en landschappelijke gebiedopgaven) en door het realiseren van verbindingen tussen natuurgebieden (onder meer robuuste verbindingszones). Deze gebieden worden vervolgens als natuurgebieden ingericht en beheerd. Al met al een zeer kostbare aangelegenheid, waarbij aan de mogelijkheden van een gebied zelf en de bewoners te kort wordt gedaan en door een gebrek aan middelen inrichting en beheer in het rijksbeleid ondergeschikt lijken aan verwerving van grond.

Wij vinden dat de EHS kwalitatief hoogwaardig moet worden afgemaakt. Daarnaast verdienen ook de landschapsopgaven in de provincie voldoende aandacht. Maar wat ons betreft moet dit wel op een andere manier. Grondverwerving moet geen doel op zich zijn. Het moet geen dogmatisch handelen zijn. Kwaliteit dient voor kwantiteit te gaan.

Het huidige regeerakkoord biedt goede aanknopingspunten om dit streven te realiseren. Het regeerakkoord stelt immers dat realisatie van de EHS in 2018 blijft staan, maar wel herijkt en 'onder meer door grensverlegging, strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorieën, met maximale inzet op beheer en minimaal op verwerving'. 'Het nieuwe kabinet is voornemens de robuuste verbindingen te schrappen.' Dit vooruitlopend op de herijking.

Daarmee wordt een belangrijk pleidooi van onze fractie tegemoet gekomen. Zo hebben wij in juni van dit jaar het college van Gedeputeerde Staten in Groningen opgeroepen om met het rijk gesprekken aan te gaan om de robuuste verbindingszones te schrappen en meer het accent op natuurbeheer en minder op grondverwerving en natuurontwikkeling te leggen. De effecten van die zones zijn namelijk veel te rigoureus, evenals van sommige landschappelijke gebiedsopgaven.

Betekent dit dat er geen verbindingen moeten komen tussen de diverse natuurgebieden? Integendeel: laten wij hier gebruik maken van die groep in onze samenleving die van oudsher tot op de dag van vandaag het dichtst bij de natuur staat. Laten we in plaats van op landelijke schaal miljarden te stoppen in onzinnige oplossingen (zoals grondverwerving), de doelstellingen van natuurbeleid op een veel goedkopere en meer voor de hand liggende manier realiseren, namelijk via agrarisch natuurbeheer en via andere particulieren en terreinbeherende organisaties. Dit kan gaan van akkerrandenbeheer, tot natuurontwikkeling en alles wat daartussenin zit. Zorg ervoor dat zij, net zoals nu met Staatsbosbeheer gebeurd, ordentelijk worden vergoed voor hun inspanningen.

Op deze manier (minder grondverwerving, alternatieven voor Staatsbosbeheer) willen wij geld besparen. Veel geld, dat we goed kunnen gebruiken voor andere maatschappelijke opgaven, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van natuurontwikkeling en –beheer. We willen de bestaande ambities goed afronden, zonder nog meer landbouwgrond aan de ondernemer onttrekken, maar zorgen dat deze juist volwaardig en op een verantwoorde manier, dicht bij zijn natuur kan ondernemen. Wij willen natuur die past in en bij de omgeving. Een balans in overheidsuitgaven, het bereiken van natuurdoelen en verantwoord ondernemerschap gaan op deze manier goed samen.

Als we de opening die het regeerakkoord biedt goed benutten (en als provincie dus goed onderhandelen met het rijk) dan kunnen we een eind maken aan het dogmatisch beleid van het verleden. En vanaf nu praktisch omgaan met gestelde natuurdoelen, waarbij de mogelijkheden van het gebied zelf en haar inwoners optimaal worden benut en efficiënt met middelen wordt omgegaan. Dan zijn er alleen maar winnaars.

Patrick Brouns is voorzitter CDA-fractie Provinciale Staten Groningen

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  rose both

  Spotvogel, de Nieuwe Natuur: net als de Nieuwe Kleren van de Keizer een geldverslindend project, dat tot niets leidt. Wie rond een miljoen ha. tot Nieuwe Natuur wil omtoveren zet een enorme druk op het gehele systeem, alleen al uit kostenoogpunt en dat wordt dan verdoezeld door de stelling dat natuur niet in geld uit te drukken is.

  Inderdaad, en Nieuwe Natuur al helemaal niet, omdat zoiets niet bestaat. Nieuwe Natuur is een bedenksel.

  Bedenksels zonder basis in de realiteit.
  Onvoorstelbaar is de schaal waarop dat soort bedenksels over Nederland is verspreid, en wat een geld daarheen is gevloeid.
  Onvoorstelbaar dat daaraan geen enkel gedegen onderzoek, geen enkel doordacht feit aan ten grondslag lag. Het ging puur om aannames.
  De natuur is veel te omvangrijk veel te interactief, veel te complex om bevat te worden met de huidige technieken.Zelfs het weer kunnen we amper voorspellen na ruim 200 jaar onderzoek.
  We weten alleen dat er bepaalde verschijnselen bestaan, en we kunnen de lucht druk meten en daaruit in combinatie met factoren als de draaiing van de aarde en de stand van de zon en de maan kortdurende patronen herkennen. Maar niemand is zo gek om te spreken over het Nieuwe Weer, of te vragen om geld als u " van mensen en van het weer houdt". Anders kon het weer wel eens ophouden te bestaan, wegens de kwalijke invloed van de landbouw op het weer.
  Het hele verhaal van de nieuwe natuur moest de strijd om het grondbezit afdekken. De laatste vijftig jaar zijn gekenmerkt door ongebreidelde uitbreidingen. Overal ter wereld worden boeren van hun land gejaagd. In China, maar ook in Nederland en gaat dat niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Ook in Nederland.
  Projectontwikkelaars hebben letterlijk berekend hoeveel geld een ha. grond kan opleveren, als er stenen op komen te staan en hoeveel geld grond oplevert als er voedsel op verbouwd wordt.
  Vooral als de stenen steeds duurder worden gemaakt. De banken wisten al aan het begin van het jaar hoeveel de huizen in prijs zouden stijgen.
  Jammer dat men volkomen vergeten heeft wie dat moet betalen.
  De mensen soms, wier inkomen de stijging van de huizenprijzen volstrekt niet kon bijbenen?


  Onvoorstelbaar dat een hoge ambtenaar tevens bioloog die zich tot professor liet kronen, reeds bij voorbaa zelfs de milieu-effectrapportages ondergraven heeft.  Het is inderdaad een groot schandaal

  Natuurmonumenten heeft onlangs paginagrote advertenties gezet dat wie van natuur en van mensen houdt, vooral maar geld moet geven aan Natuurmonumenten. Welja.

  Er kan net zo goed staan als je van mensen houdt en van natuur houdt geef dan geld aan jou , of aan herkauwer, of aan mij Of aan Pietj Puk

  Of: als je van geel houdt en van lucifers, geef dan geld.
  Of als je houdt van

 • no-profile-image

  jan

  Natuurbeheer heeft nu ook de boer als goedkope arbeider ontdekt!
  Na de voedingsindustrie, hebben zij nu ook door dat het verknechten van de boeren kostenbesparend werkt.

 • no-profile-image

  anti

  Melkveehouder: De C van CDA staat al jaren voor CORRUPT. En daar verandert bij deze geesteszieke partij ook niks aan, ook niet nu dat brillenmannetje opgeflikkerd is.

 • no-profile-image

  Jacques

  Het einde van dit forum zal in zicht zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat de redactie dit forum aan zijn doel vindt beantwoorden.

 • no-profile-image

  Toeristenfarm

  De huidige agrarisch ondernemer is in het algemeen opgegroeid met het sleutelen aan brommers en trekkers, trekkertrek en motorcross. De enorme praktische natuurkennis van hun voorouders is niet of nauwelijks overgedragen. Dat maakt het niet makkelijk om agrarisch natuurbeheer op te pakken. Voor scheppen van biodiversiteit en natuurbeleving voor de stedelijke recreant heb je meer kennis nodig dan men kon opdoen tijdens de agrarische opleiding. Voor agrarisch ondernemers is het misschien wel verstandig om kennis te shoppen bij de goedopgeleide mensen uit het professionele natuurbeheer: de gespecialiseerde kennis van mensen die nu hun werk kwijtraken. Dat voorkomt een volgende vernietigingsgolf van 'human capital'. Echte 'boeren' bestaan nauwelijks nog...

 • no-profile-image

  rose both

  Spotvogel: het is toch onmogelijk om honderdduizenden ha.s voor weinig geld te onderhouden.
  Zie de Zouwse Boezem,waar moerasnatuur moet wordt onderhouden, met Europese subsidie - die inmiddels is afgeschaft - kosten: 12.500 Euro per ha. en heus moerassen blijven niet vanzelf bestaan in ons land, die groeien dicht, worden opschot, en uiteindelijk een soort bossige wildernis. In natuurkringen werd de laatste jaren veel aandacht besteed aan wildernis. Wildernis was "hot" . Hoe wildernis te combineren is met een zeer dichtbevolkt land, en waartoe wildernis dan leidt werd niet nagedacht. Integendeel: mensen zijn in de definities van natuur uitgesloten. Dus waarom zou het natuurbeleid rekening houden met mensen of met de samenleving? Hooguit in negatieve zin: de samenleving deugt niet, de samenleving bedreigt de natuur, de natuur is weerloos, en de natuur moet beschermd worden. Daarmee kennen degenen die zulke taal gebruiken zich een positie toe: de natuurbeschermer die op zijn beurt weer gesteund moet worden.
  Met macht heeft dat natuurlijk niets te maken, het gaat immers om weerloos en om bescherming? Nou dan!
  Dat er een heel verdeel- en heerselement in zit ( ik ben goed, want ik "bescherm" de " weerloze" en jij bent slecht want mens, samenleving, boer of wie er dan ook maar in beklaagdenbank zit) en dat er dus een heel verpolitiekte situatie is ontstaan, ontging velen.
  De natuur werd zorgvuldig aaibaar voorgesteld en alle natuurrampen werden - vanzelfsprekend toch - aan de mens toegeschreven. De grootheidswaanzin ten top. We zijn dan wel slecht, maar kijk eens hoe invloedrijk. Daarom juist moet er wel veel veranderen, we moeten ons om de weerloze natuur bekommeren. Op die manier werd de natuur toch de baas over die invloedrijke mens.

  En op die basis van macht die werd voorgesteld als weerloosheid, werd de EHS gepland en werd over ons land een zeer concrete,ruimtelijke machtsstructuur gelegd in de vorm van een netwerk. Maar dit is niet eenvoudig te onderhouden voor weinig geld. Want in ons dichtbevolkte land raakt die netwerkstructuur aan vele andere belangen. Dat is ook heel bewust zo uitgewerkt, want op die manier kreeg wat onder natuur werd verstaan ook overal impact, een poot aan de grond.

  Alleen erg jammer dat de zogenaamd Nieuwe Natuur zoveel ellende opleverde en dat al die kwetsbare zeldzame plantjes overschaduwd zijn door miljarden exemplaren van volstrekt niet zeldzame soorten, en andere natuurverschijnselen,zoals bomen die uit spoordijken groeien, en die ontwrichten, distels die zich overal uitzaaien, zoals ook het giftige jacobskruiskruid; enz.

  Zo te horen realiseren nog steeds weinigen zich wat er in de afgelopen decennia is bekokstoofd.
  Maar er ligt wel een berekening van een vooraanstaand accountants kantoor. 400 Miljoen Euro per jaar... tegen huidige cijfers.

  Wat zet Spotvogel daartegen in? Werklozen uit de stad die nog net een draifsaisie van een daksaisie kunnen onderscheiden?
  Lees maar eens hoe graag men de gedetineerden wilde lozen die in de NoordOostPolder en de Wieringerwaard tewerk gesteld werden.

  Of de boeren, waarvan volgens de laatste berichten gerust 2/3 kan verdwijnen? 10 jaar geleden wezen berekeningen al uit dat de melkveehouderij best zou kunnen drijven op 700 boeren.....megabedrijven. Dat is de toekomst.
  Zolang de wereldmarkt het ijkpunt is.

  Moeten deze 700 bedrijven als neventak nog plm1 miljoen ha. natuur onderhouden? Voor weinig geld?

 • no-profile-image

  Consument

  Het ergste is dat de boeren natuur, de landbouw grond, minder belangrijk is dat de natuur die gewoon verloederd wordt.
  Voeding vindt men blijkbaar niet meer belangrijk. De mens is met andere zaken bezig, vooral veel op vakantie e.d. Ze zien het verschil amper tussen onkruid en mooie bloem. Ze leren het pas als ze honger krijgen!!

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Wat lig jij verdikkeme te zeiken Jan. Vort. Aan het werk, lui varken!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Melkveehouder, jouw mening kennen we al. "Overal tégen"! Ik vind dit artikel en de visies van Patrick Brouns een verademing. Inderdaad moet de EHS op een eenvoudige doch doeltreffend-duurzame wijze worden afgerond en ik zie plenty mogelijkheden om dat met erg lage kosten al voor 2015 te verwezenlijken. Daar hoeft in veel gevallen zelfs nauwelijks nog grond voor verworven te worden. Want omdat de EHS hoe dan ook landschappelijk-vegetatiekundig onderhouden zal moeten worden, valt er met goede beheerovereenkomsten veel meer te bereiken. Die Robuuste rotzooi had nooit serieus tot beleid gemaakt mogen worden en de regelrechte monstrums 'natuurontwikkeling' en 'nieuwe natuur' moeten zo snel mogelijk zowel uit onze woordenschat als uit het buitengebied verwijderd worden! Waarbij het geen slecht idee zou zijn om alle aangerichte schade te verhalen op de aanstichters. Dus op de lieden die van ons hele land met haar onvervangbare ecosystemen één monomane brandnetel - en distelsteppe hebben gemaakt!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo gaat het dikwijls met deze fora Jacques. Als men de inhoud en de essentie van een bericht niet begrijpt, dan wordt er vrijwel altijd negatief gereageerd. Zelfs als er heel zinnige voorstellen worden gedaan, waarvan ook de boer zijn voordeel kan hebben.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  CDA is weer ouderwets op dreef, zo de wind waait, waait mn jasje. Wat een vindvanen die lui

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.