Home

Achtergrond 23 reacties

'Regeerakkoord breekt natuurbeleid af'

Natuurmonumenten is niet blij met het nieuwe regeerakkoord.

"Hierdoor wordt het natuurbeleid afgebroken. Dat is slecht voor de natuur'', is de reactie van Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten.

Het nieuwe kabinet wil structureel 300 miljoen euro per jaar bezuinigen op natuur en landschap. Natuurmonumenten vindt dat geld besparen ook kan door kritisch te kijken naar wat nodig is, door meer tijd te nemen en door maatregelen uit te spreiden over langere tijd. Ook het samenwerkingsverband van de 12 provinciale landschapsorganisaties De12Landschappen, LTO Nederland en de ANWB pleiten hiervoor.

Natuurmonumenten benadrukt dat de opeenvolgende kabinetten en tal van organisaties sinds 1990 met man en macht hebben geïnvesteerd in een groen netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. Dit is noodzakelijk voor het herstel van de natuur. De natuur in Nederland is sterk versnipperd, maar door de ecologische hoofdstructuur worden de gebieden met elkaar verbonden. Dat komt zowel dieren als planten ten goede.

In het zicht van de haven schrapt het nieuwe kabinet alle verbindingen tussen de natuurgebieden, is de reactie van Natuurmonumenten. "Je kunt het vergelijken met het bouwen van een huis. De fundering is gelegd, de muren staan overeind, alleen het dak zit er nog niet op'', aldus De Graeff. Het maakt eerder gedane investeringen onrendabel en ondermijnt het realiseren van het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Han, bio-boeren hoeven niet per definitie niet modern te zijn! Het is echt niet zo dat bio-boeren met oud en afgeschreven materiaal werken of er nog een span koudbloedbelgen met bijbehorende wagens, ploeg of eg op na houden. Het verschil zit in de bedrijfsvoering, bouwplannen, teeltkeuzen, aanwending van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddellen et cetera. Ik denk dat er voor zulke ondernemers een betere en duurzamere toekomst is weggelegd dan voor het gros van de intensieve wereldmarktboeren.

 • no-profile-image

  nuchter verstand

  Het vorige beleid dat brak de boeren af het mag ook wel eens een keer anders om.

 • no-profile-image

  gert

  In den Haag daar woont een graeff en ........

 • no-profile-image

  D

  Met man en macht geinvesteerd EN verwaarloosd

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Koetje Boe en Brabant, dank voor jullie wijsheid. Ik heb grote moeite met organisaties en personen die vanaf ca 1990 van onze natuur een verauperde rotzooi hebben gemaakt. Zij hebben, al dan niet moedwillig, de kloof tussen boeren en natuurbehoud op een lompe manier onnodig groot gemaakt. Eenieder met een gezond realiteitsbesef zal beamen, dat de schandalige verrotzooiing van onze natuurgebieden en de daarin jaarrond rabauwende grote grazers, absoluut niks te maken hebben met een verantwoorde zorg voor het karakteristieke en uitermate waardevolle Nederlandse landschap én met de levensgemeenschappen die daarin voor horen te komen. In plaats van te verbinden (dé hoofddoelstelling van de EHS) heeft men juist een wig gedreven tussen de natuurbescherming en de meeste andere partijen op het platteland. En dat is in feite schandalig! Maar ook binnen de natuurbescherming beginnen er zich steeds meer mensen te verzetten tegen het verrabbezakken van onze natuur. Persoonlijk ben ik van mening dat het een heel goede zaak is dat de nieuwe regering van plan zegt te zijn om boeren in sterkere mate te betrekken bij het beheren en in stand houden van onze natuurlijke ecosystemen. Want er moet eindelijk een einde komen aan de idiotie van lieden die absoluut onbekwaam zijn om zich met enige vorm van verantwoord terreinbeheer en dierhouderij bezig te houden!

 • no-profile-image

  koetje

  Wanneer je grond niet echt geschikt is voor akkerbouw maar alleen voor grasland wat moet je dan met een gemengd bedrijf Spotvogel?Ik denk dan even aan veenweide-gebieden enz.

 • no-profile-image

  boertje lunteren

  HAHAHAHAHA eindelijk gerechtigheid weg met die idiote subsidies en al die rottige natuurorganisatie s Hier hebben we op gewacht dit is nog maar het begin

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Han, er staat helaas al een hele bak onzinkreten in dit forum, maar gelukkig geef jij een supergoed en glashelder beeld van waar de schoen wringt en hoe er misschien uit die impasse te komen is. Ik heb in de ruim 40 jaar waarin ik op enigerlei wijze werkzaam ben geweest of nog altijd ben in het ecologische natuurbeheer, bijna heel ons land vele keren 'op de schop' zien gaan ten behoeve van almaar intersievere en productievere land- en tuinbouw. Dat ging vaak ten koste van het karakteristieke landschap, de streekeigen culturen en de natuurwaarden. "Gelukkig" zo dacht ik destijds,"hebben we erg veel grotere of kleinere natuurgebieden veilig weten te stellen zodat ook komende generaties nog van de unieke Nederlandse landschappen, planten en dieren kunnen genieten." Toen kwamen echter aan het einde van de jaren '80 volstrekt wereldvreemde gekken zoals Frans Vera met hun waanzingedachten en zij vonden gehoor bij hypelustige politici. In sneltreinvaart verloederden daardoor de zo kwestbare ecosytemen en verpauperden bijna alle gebieden die blijkens de borden "natuurreservaat" heetten te zijn. Ook de ten behoeve van de EHS aangekochte gebieden ontkwamen niet aan die stompzinnige barbarij. Zodat er zich thans van de Eemshaven tot het Drielandenpunt en van Kurhaus tot Elterberg hetzelfde soort van troosteloze onkruidwoestenijen uitstrekken. Dat is geen natuur, maar waardeloze Rotzooi!! Daarom vind ik dat er nu inderdaad halt gemaakt moet worden met grondaankopen en dat er eerst een brede herbezinning op gang moet komen. De plannen voor een Robuuste Hoofdstructuur moeten zo gauw mogelijk de mestvaalt op en de gerealiseerde EHS-componenten moeten eerst gerestaureerd en vervolgens met elkaar verbonden worden. Maar onder geen voorwaarde meer op de manier zoals dat tot dusverre gegaan is. Het is jammer dat er in dit forum onnadenkende schreeuwlelijks allerlei onzin uitkramen. Er zijn al honderden miljoenen in de EHS geinvestreerd en het zou je reinste kapitaalvernietiging zijn om de laatste schakels daarvan niet met elkaar te verbinden. En verder: Nederland is geen eiland en wij hebben ons ook nog eens bindend verplicht aan EU-afspraken, zoals N2000. Het getuigt van hersenloosheid om te schreeuwen dat alle natuur maar moet worden omgeploegd. Zulke lieden mogen wat mij betreft dezelfde route gaan volgen die ik zojuist voor de Robuuste Hoofdstructuur omschreven heb!

 • no-profile-image

  brabant

  Misschien heb je straks pech dat een dierbare of een kind van je ziek wordt aan een ernstige ziekte. Vervolgens blijkt achteraf dat deze ziekt kon genezen door een bepaald stof uit een bepaald plantje. Helaas dat bepaalde plantje heeft het net niet gered in de onverzadigde honger naar meer en meer geld ten koste van de natuur. Arme (boeren)mensen, geld bezitten maar geen gezondheid. Sommige mensen waarderen een levenstandaard als een tunnelvisie, arme rijkdom noemen we dat hier.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Koetje Boe ik ben het volkomen met je eens dat veenweidegebieden zich slecht lenen voor Gemengde Bedrijven, maar wél zie ook daar steeds meer grasland omgezet worden in maisakkers. Waar mais kan groeien, kunnen wellicht ook andere gewassen verbouwd worden. Overigens vind ik dat onze veenweidegebieden mondiaal gezien dermate zeldzaam zijn dat boeren die daar hun bedrijf uitoefenen gewoon betaald dienen te worden om die unieke landschappen en levensgemeenschappen in stand te houden. Laat hen daar maar een redelijk percentage van de inkomsten uit genereren.

 • no-profile-image

  schapenboer

  Zo is het Han!!

 • no-profile-image

  boer

  wat een ONZIN hieronder.....
  Hup de zaag in die bomen en bewerken tot landbouwgrond. Kun je de mest tenminste over meer hec. verdelen...weer BETER voor MILIEU...

 • no-profile-image

  gert

  Ploegen en zaaien,wat moeten we met de kiekendief ,die vreet alle jonge weidevogels op met andere roofvogels

 • no-profile-image

  Han

  @Brabant. Wat jij aangeeft, kan een gevolg zijn van de MEER en MEER wens van d ehuidige boer. Naar mijn idee is de moderne op ons afkomende Round UP Ready landbouw nog gevaarlijker. Afgezien van residuen in os eten zullen er op termijn zeer veel planten geinfecteerd worden met de vremde genen en daardoor veranderen in werking zoals jij aangeeft. geen van ons heeft ooit uitgerekend of de ingeslagen productie weg >beter< voor de boer is, dan een beleid met intergratie van natuur en landbouw. Keken we 30 jaar geleden tegen de bio boeren aan als armlastige wollensokken figuren die dachten te overleven door hun ideaal. Kijk ik daar op terug met de wetenschap van nu, dan moet ik zeggen dat de overgebleven bio boeren meer onderneme rzijn en zakelijker zijn dan de doorsnee wereld markt boer. Ik leidt dit af aan het verschil in beurs samenstelling. De wereldmarkt boeren beurs bestaat uit voorlichting en aanbod blik en plastic (machines)en niet te vergeten de >banken<. De bio beurs geeft naast de voorlichting en handel een duidelijk beeld van >wat< deze boeren produceren en hoe ze het (zelf) in de markt zetten. (rechtstreeks, bewerkt, onder hun eigen naam). Laat de moderne boer hier een voorbeeld aan nemen en ook zoeken naar wegen waarbij zijn product een >gezicht< krijgt en hij met een aangeeft wat hij doet aan milieu en natuur.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Boeren zouden veel meer moeten overschakelen op een moderne variant van het aloude Gemengd Bedrijf. Dat geeft een betere risicospreiding en maakt minder kwestbaar voor grootschalige prijsontwikkelingen van bulkproducten zoals vlees, zuivel en granen op de wereldmarkten.

 • no-profile-image

  spotvogel

  In een ander forum wees Herkauwer erop dat er in lucernevelden soms veel weidevogels kunnen broeden. Met succes! Ik vergat gister om lucerne te noemen als mogelijke teelt in veenweidegebieden en het zou ook als kuilvoer naast gras en mais geteeld kunnen worden. Bovendien is lucerne minder gevoelig voor ganzenvraat lijkt me. Dat zou nog eens nader bekeken moeten worden.

 • no-profile-image

  gert

  hopelijk een eind aan het geitenwollensokkenbeleid !

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  "NM vindt dat geld besparen ook kan door kritisch te kijken naar wat nodig is"..... Moet ik daar uit opmaken dat dat vóór die tijd niet gebeurde???

 • no-profile-image

  de hongerige wolf

  EIndelijk het wordt tijd dat we weer natuurgebieden gaan omzetten in landbouw grond.

 • no-profile-image

  Han

  Ligt hier niet een kans voor landbouw om >natuur beheer< weer te intergreren in in landbouw. Is eeuwen zo geweest en in veel landen is het nog zo. Doen deze landen het zoveel slechter dan wij, dat geloof ik niet. Zij hebben voor natuur wel veel minder overhead dan wij. Wij willen alles laten regelen / dicteren anders blijken we als boer / burger het niet te kunnen of willen doen. Wij boeren willen alles kaal een landbouw steppe en hebben hier na WO II alles voor opzij gezet en krijgen de rekening gepresenteerd in de vorm van overmatige bemeoizucht van de rest van de bevolking en terug loop van natuurlijke vijanden van onze plaaginsecten en knagers. Via de bemoeizucht dreigen roofvogels weer te ver door te slaan. Laten we als boer alles op alles zetten om voor heel Nederland een plan te maken waarin natuurwaarden, landbouw en recreatie voldoende plaats hebben. Laten we als boer er eens van doordrongen worden, dat we NOOIT de hele wereld kunnen voeden en dat dat ook niet onze taak als landbouw is. Laten we met de burger mom tafel gan en trachten een nieuw plattelands beleid te maken waar een ieder zich in kan vinden en dan bezien of het economisch haalbaar is.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Grond aankopen en dan laten verwaarlozen , of de boeren het werk laten doen, gewoon schofterig hoe die lui met belasting geld omgaan, blij dat deze waanzin eindelijk stopt

 • no-profile-image

  koetje

  En toch hebben Han en Herkauwer volkomen gelijk,voor veel boeren is hierin een voorname rol weggelegd als ze dat willen.
  Niet verplichten dat leidt alleen maar tot nog meer tegenstellingen.Beetje ruimer denken,that's all you need.

 • no-profile-image

  gekke henkie

  eindelijk,dat werd tijd.laat de boeren weer boeren en weg met die geitenwollensokkentypes.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.