Home

Achtergrond 290 x bekeken

Overnameprijs bedrijf is schenking

Het verwijzingshof Arnhem beslist dat de overnameprijs niet was afgestemd op de mogelijkheid de onderneming rendabel voort te zetten. Bij de bedrijfsoverdracht treedt een schenking op.

Kort samengevat is de aan het gerechtshof Arnhem voorgelegde zaak de volgende:

Belanghebbende, X, heeft samen met zijn vader een agrarische onderneming gedreven. De vader stapt uit de maatschap. X koopt de onroerende zaken en een melkquotum die in de onderneming werden gebruikt van zijn vader. Nadat de inspecteur eerst een beschikking heeft genomen X geen aanslag op te leggen, is alsnog de in geschil zijnde aanslag in het recht van schenking opgelegd.

Bij de vaststelling van die aanslag, die door het hof is aangemerkt als een navorderingsaanslag, heeft de inspecteur een schenking aanwezig geacht voor het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de overdrachtsprijs van de onroerende zaken en het melkquotum.

X heeft voor de rechtbank en het hof betwist dat sprake was van een schenking. Volgens X was de overnameprijs afgestemd op de mogelijkheid om de onderneming rendabel voort te zetten. Daaruit hebben de rechtbank en het hof afgeleid dat de vader de bewustheid en de wil heeft gehad X te bevoordelen met het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de onderneming en de overdrachtsprijs, met het oogmerk X tot een rendabele exploitatie van de onderneming in staat te stellen.

De Hoge Raad verwijst onder andere naar zijn arrest van 13 februari 2004, nr. C02/233HR. Daarin is beslist dat in het algemeen in dit soort situaties sprake zal zijn van nakoming van een verplichting – en niet van de bedoeling tot bevoordeling die is vereist voor het aannemen van een schenking – voor zover waardering op een lagere waarde dan de economische waarde noodzakelijk is om voortgezette bedrijfsuitoefening te verzekeren. Het oordeel van het hof miskent dit beginsel. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie gegrond en verwijst het geding naar Hof Arnhem.

Verwijzingshof Arnhem oordeelt dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de overnameprijs niet was afgestemd op de mogelijkheid de onderneming rendabel voort te zetten. Het hoger beroep is ongegrond. De uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd.

Meer informatie: Hof Arnhem, MK III, 28 september 2010, nummer 10/00071

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.