Home

Achtergrond

Blijf af van landbouw in gebied Blauwestad

De landbouw heeft al genoeg gronden ingeleverd voor natuur. Dat moet afgelopen zijn, zeker wat betreft het Groningse gebied Blauwestad, meent Harry Steentjes van LTO Noord.

De provincie Groningen mag geen nieuwe claims op landbouwgrond leggen om het verlies van natuurwaarden in het gebied Blauwestad te compenseren. Dat schrijven wij als land- en tuinbouworganisatie LTO Noord in een brief aan Provinciale Staten van Groningen.

Aanleiding voor de brief is de wijziging in de ontwikkelingsvisie Blauwestad, die aangeeft dat nu de doelstelling voor het aantal te bouwen huizen is teruggebracht, er ruimte is ontstaan voor de ontwikkeling van zogenoemde tijdelijke natuur. Voor deze categorie natuur kan een ontheffing worden verleend, waardoor onder voorwaarden de compensatieplicht van nieuwe natuurwaarden vervalt.

Momenteel loopt bij de Raad van State een procedure over de ontheffing voor tijdelijke natuur, verleend aan de Haven Amsterdam. LTO Noord Groningen verzoekt het provinciebestuur daarom pas gebruik te maken van de ontheffing voor tijdelijke natuur na de uitspraak van de rechter, naar verwachting in het voorjaar van 2011.

Tot die tijd verzoekt LTO Noord beschermde soorten in het gebied van Blauwestad zelf te compenseren en een zodanig (maai)beheer te handhaven dat de vestiging van nieuwe natuur tot een minimum wordt beperkt.

Ongeacht de uitspraak van de Raad van State distantieert LTO Noord zich onvoorwaardelijk van elke vorm van natuurcompensatie op landbouwgrond. Natuur is mooi. Maar dan moeten ze niet achteraf, als er toch gebouwd gaat worden, bij de agrarische sector aankloppen voor compensatie van deze natuur. De sector heeft al veel grond ingeleverd voor nieuwe natuur. Het moet maar een keer genoeg zijn.

Eerder is bij de ontwikkeling van de Eemshaven gebleken dat nieuwe natuur ingrijpende consequenties kan hebben, en kan leiden tot natuurcompensatie en nieuwe ruimtelijke claims op landbouwgrond. In deze haven is de bouw van een nieuwe energiecentrale gepland op gronden waar in de loop der jaren onbedoeld natuurwaarden zijn ontstaan. Tegen deze achtergrond heeft LTO Noord zich nader verdiept in de mogelijke gevolgen van tijdelijke natuur in de Blauwestad.

Harry Steentjes heeft namens LTO Noord zitting in de Gemeentelijke Overlegcommissie Oldambt

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.