Home

Achtergrond

Tijd voor nieuwe belangenorganisatie

Een grote, nieuwe nationale belangenorganisatie voor de schapensector dient op te staan, meent Herman Verheul, voorzitter van de Schapen Vakbond.

De LTO is het vertrouwen van haar leden kwijt, mede door haar opstelling in het I&R-overleg.

Als ik de laatste berichten via de agrarische pers mag geloven, dan is van de zelfstandige schapensector wei­nig meer over. Allereerst haal ik de opgedrongen regeling voor elektronische Identificatie en Re­gistratie (I&R) vanuit Brussel aan. Alles wordt aangewend om deze slechte zaak erdoor te druk­ken. Dit terwijl veel organisaties en instanties erop tegen zijn.

Om enkele te noemen. De Ne­derlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), de Landelijke Werkgroep Professionele Scha­penhouders (LWPS) en de Scha­pen Vakbond 2007. En vele stam­boeken met heel veel leden. Het stand­punt van de LTO in deze zaak is bizar en te dwaas voor verder overleg.Hoe kun je nou positief resultaat behalen met een LTO die het ver­trouwen van haar leden kwijt is.

Vandaar de leegloop. Ja zelfs en­kele honderden leden per maand, is mij uit betrouwbare bron inge­seind. De groei van de sectorale vakbonden is door deze ontwik­keling een goede zaak.

Waar moet de schapensector naartoe? Naar een grote nationa­le organisatie die haar eigen lij­nen uitzet en totaal onafhanke­lijk is van de LTO. Er zijn genoeg praktijkmensen met bestuurlijke ervaring, die zo’n landelijke or­ganisatie op kunnen zetten. De vrijerij van LTO met ambte­naren van LNV en met de GD moet afgelopen zijn. Want de praktijkmensen zijn het beu.

Het is toch bekend dat 80 pro­cent van ons ambtenarenkorps vindt dat het in een ivoren to­ren zit en daar niet op aange­sproken wil worden. Veel van deze lieden zijn ook onmo­gelijk voor redelijk overleg.

Gekker kan het niet. Dat op het ministerie besluiten worden ge­nomen over de schapensector door lieden die niet weten of een schaap drie of vier poten heeft. Het zou zeer wenselijk zijn als de stamboek-besturen hier wat aan doen. Maar dan moeten ze wel de beleidslijnen in eigen hand houden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.