Home

Achtergrond

Natuurbalans kraakt kabinet

Het kabinet moet zich flink extra inspannen om de eigen doelstellingen voor natuur en mi­lieu te realiseren.

Met de huidige inzet loopt de aanleg van de Eco­logische Hoofdstructuur (EHS) vertraging op.

Verder wordt de achteruitgang in biodiversiteit niet gestopt en is evenwichtsbemesting in 2015 on­mogelijk. Dit blijkt uit de gisteren verschenen Natuur- en Milieuba­lans van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Volgens de onderzoekers liggen veel doelen mede als gevolg van de economische crisis op dit mo­ment buiten bereik. Om hier ver­andering in te brengen is behalve een steviger overheidsbeleid ook een gedragsverandering van de consumenten vereist .

Het PBL betoogt dat de realisa­tie van de EHS zo’n tien jaar ach­terloopt op schema. Op het huidi­ge tempo is dit pas rond 2028 ge­reed . Om deze trend te keren moet landbouwminister Gerda Ver­burg vaker boeren onteigenen, ruilgronden beter inzetten en minder prioriteit geven aan agra­risch natuurbeheer.

Ook de milieudoelen in het lan­delijk gebied worden vrijwel ze­ker niet gehaald. Ondanks stren­gere stikstof- en fosfaatnormen is evenwichtsbemesting in 2015 vooralsnog een utopie. Hetzelfde geldt voor het keren van achter­uitgang in biodiversiteit. Een mo­gelijke oplossing is deels het ver­minderen vande vlees-, vis- en zuivelconsumptie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.