Home

Achtergrond

Natura 2000

Het dossier Natura 2000 blijft als een donkere wolk boven onze provincie hangen. Dit schrijft Wim Brus, vice-voorzitter LTO Noord provincie Overijssel in een ingezonden brief aan het Agrarisch Dagblad.

LTO Noord Overijssel maakt zich ernstig zorgen over dit dossier en deze plannen. Deze weken organiseert de provincie informatiebijeenkomsten over de gebieden. Veel duidelijkheid over wat je mag als agrariër krijg je daar niet. Dat kan ook niet, want er wordt op alle fronten aan gewerkt. Ook wij willen graag een oplossing. En het liefst zo snel mogelijk, maar níet ten koste van het toekomstperspectief van onze agrariërs.

Een groot deel van het probleem 'Natura 2000' moet in Den Haag opgelost worden en niet in Overijssel. Stikstof is daar een goed voorbeeld van. Met provinciaal beleid in Overijssel kan je wat regelen voor 35 procent van de emissie. Met landelijk beleid kan en moet je ons inziens de rest regelen. Wat onduidelijk blijft is of bestaand gebruik door mag gaan. Agrariërs mogen niet gestraft worden omdat de overheid al vier jaar lang geen kader voor vergunningverlening heeft.

En dan het realiteitsgehalte van de plannen. Laten we niet weer plannen maken die niet te financieren zijn. Overijssel heeft 270 miljoen gevraagd, waarbij de financiën voor de realisatie EHS nog niet rond zijn en de kosten van de stikstofmaatregelen niet in beeld zijn. Als er geen geld is, moet het huidige beheerplan van tafel!

Wij hebben ons tijdens het proces op alle fronten behoorlijk ingezet. Desondanks is de balans tussen landbouw en natuur op dit moment ernstig doorgeslagen in de richting van de natuur. En dan zeggen ambtenaren ook nog eens dat de provincie inzet op meer natuur en natuurbescherming dan door Brussel is aangegeven. We zijn er schijnbaar nog lang niet, er komt nog veel meer.

Ook deze week hebben we de Overijsselse bestuurders opgeroepen dat ze moeten weten wat er in de provincie speelt. Op stuurgroepniveau blijkt te vaak dat bestuurders te ver van de materie af staan. Een juiste belangenafweging is dan vaak moeilijk te maken. Het klinkt zo logisch maar zij kunnen bewaken dat processen zorgvuldig lopen.

Het is niet zo dat we niets willen, maar de doelstellingen moeten wel realistisch zijn. We hebben vanuit LTO Noord aangegeven dat we willen werken aan een vermindering van ammoniakemissie uit de sector, maar dat er vooral en gelijktijdig ingezet moet worden op generiek beleid. We willen meewerken aan gebiedsprocessen, maar niet als de landbouw slechts als grondleverancier wordt gezien. En ook niet in gebieden waar net een gebiedsproces is afgerond en de ondernemers als gevolg hiervan jarenlang worden geconfronteerd met de verkavelingslusten en verkavelingslasten.

Bestuurders moeten daarbij niet doen alsof er niets aan de hand is. We hebben nog steeds de intentie om er met zijn allen uit te komen, maar die uitkomst moet wel reëel zijn. Dat wil zeggen beheerplannen waarin de belangen van alle partijen zijn afgewogen, dus met een economische paragraaf, en die ook nog eens betaalbaar zijn. Dan kunnen we verder, en niet eerder!

De afronding kan alleen dan hervat worden als er duidelijk zicht is op én geld én juridische zekerheid. En hiervoor is eerst Den Haag aan zet. 'Den Haag is roomser dan de paus', werd er vaak gesteld. Wij vragen ons echter af of dit momenteel alleen maar geldt voor Den Haag.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.