Home

Achtergrond

'Luister beter naar buurt bij natuurbeheer'

Door beter te luis­teren naar de wensen van omwo­nenden kunnen natuurorganisa­ties veel lokale conflicten over natuurbeheer in de kiem smoren.

Dat blijkt uit het onderzoek van Arjen Buijs waarop hij volgende week promoveert aan Wagenin­gen Universiteit. Alhoewel de meeste Nederlan­ders natuurbehoud belangrijk vinden, ontstaan toch met enige regelmaat conflicten over de rich­ting van het natuurbeheer. Na­tuurbeschermers en burgers blij­ken dan niet altijd dezelfde taal te spreken. Zo hebben natuurbe­heerders het vaak over moeilijke termen als kwetsbaar ecosysteem, habitats en rode-lijstsoorten. Deze moeten beschermd worden, bijvoorbeeld door een stuk bos te kappen.

Voor burgers ligt de waarde vooral bij de individuele dieren en planten die daardoor in de ver­drukking komen. Ze vinden het daarom vaak onacceptabel dat dieren of planten sterven of moe­ten lijden voor zoiets abstracts als de bescherming of het herstel van een kwetsbaar ecosysteem.

Volgens Buijs zijn actiegroepen effectiever in het beïnvloeden van de beeldvorming rondom conflic­ten dan natuurbeheerders. Ze staan dichter bij de samenleving en gebruiken flexibele argumen­ten. Bovendien hebben ze netwer­ken waarmee ze kennis binnen­halen. Daarmee zijn ze een ge­duchte tegenstander van de na­tuurbeheerder. Buijs pleit voor meer burger­participatie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.