Home

Achtergrond

Commissie: even geen nationale verevening

Melkveehouders die hun individuele quotum overschrijden kunnen deze tijdelijk niet wegstrepen tegen het quotum van collega’s, die minder melken dan ze zouden mogen doen.

Het extra geld dat deze maatre­gel oplevert, kunnen lidstaten dan inzetten als een soort ’uit­koopsteun’ voor stoppers in de sector, of voor melkveehouders die werken onder moeilijker om­standigheden, bijvoorbeeld biolo­gische of bergboeren.

Dat voorstel zal landbouwcom­missaris Mariann Fischer Boel eind deze week lanceren, ter leni­ging van de nood in de zuivelsec­tor. Die zucht onder de lage melk­prijs. Het idee kwam al voor in de zuivelanalyse, die de Commissie deze zomer uitbracht. Op dit mo­ment is nationale verevening van quota wel mogelijk. Dit houdt in dat lidstaten, die hun nationale quotum onderschrijden geen su­perheffing hoeven af te dragen aan Brussel – ook al zijn er melk­veehouders die boven hun indivi­duele quotum zitten. Deze laatste categorie zal, als het Commissie­voorstel wordt overgenomen, tóch moeten betalen.

In andere, quotumoverschrij­dende lidstaten, zoals Nederland, wordt de hoogte van de superhef­fing wat gedrukt door melkvee­houders die binnen hun quotum blijven. Dat drukkende effect zal tijdelijk vervallen bij aanname van het Commissieplan. In Nederland wordt nationale verevening eigenlijk standaard toegepast. Veel melkveehouders anticiperen er met hun melkpro­ductie ook op. Ze melken liever iets te veel dan te weinig, in de hoop dat hun overproductie weg­gestreept wordt tegen de onder­schrijding van de buurman.

De maatregel is begin vorige week besproken op de Raad van EU-landbouwministers. De reac­ties daar waren verdeeld, aldus een zegsman van de Commissie. Landbouwminister Gerda Ver­burg sprak zich eerder uit tegen het voorstel. Zij wil de superhef­fing niet verder laten oplopen, verklaarde ze onlangs. Normaliter vloeit de superhef­fing naar de EU-landbouwbegro­ting en hebben afzonderlijke lid­staten geen zeggenschap over de besteding van deze gelden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.