Home

Achtergrond 294 x bekeken

Belastinglatentie kan evenredig worden toegerekend

De wijze van berekening van de belastinglatentie bij de bedrijfsoverdrachtsfaciliteit in de successiewet was lang onduidelijk.

Omdat de staatssecretaris zich alsnog aansluit bij een uitspraak van het Hof Arnhem is er nu duidelijkheid. De belastinglatentie kan evenredig worden toegerekend.

De staatssecretaris heeft het ingediende cassatieberoep in deze zaak ingetrokken. Hij is tot de conclusie gekomen dat kan worden berust in de door het hof gevolgde evenredigheidsmethode bij het toerekenen van de belastinglatentie aan de verschillende delen van de te conserveren waarden.

In de door het Hof Arnhem behandelde zaak had een kind van de erflater een derde deel van een nalatenschap verkregen waartoe onder meer een onderneming behoorde. Ter zake van de verkrijging van het ondernemingsvermogen heeft belanghebbende aanspraak gemaakt op toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. In dat verband is een conserverende aanslag in het successierecht opgelegd. Partijen twisten onder meer over de omvang van de voortzettingswaarde. Met betrekking tot de belastinglatentie is het hof van oordeel dat deze niet 'aan de top' in aanmerking moet worden genomen, maar evenredig moet worden toegerekend.

De staatssecretaris laat weten dat hij het pro forma ingediende cassatieberoep heeft ingetrokken. Ter toelichting merkt hij het volgende op. Na heroverweging heb ik inmiddels geconcludeerd dat kan worden berust in de door het Hof Arnhem gevolgde evenredigheidsmethode bij het toerekenen van de belastinglatentie aan de verschillende delen van de te conserveren waarde. De in het beleidsbesluit van 10 oktober 2007, nr. CPP2007/383M, Stcr. nr. 2007, 202, onderdeel 7.1. neergelegde methode van berekening aan de top zal dan ook op dit punt worden aangepast. In dit verband verwijs ik tevens naar de op 20 augustus 2009 bij de Tweede Kamer ingediende Nota naar aanleiding van het Verslag bij de wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten, 31 930, blz. 26. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat op onherroepelijk vaststaande aanslagen niet zal worden teruggekomen.

Meer informatie: toelichting staatssecretaris op intrekking cassatieberoepschrift van 28 augustus 2009, nr. DGB2009-4064, n.a.v. uitspraak Hof Arnhem van 3 juni 2009, 2007/00309, SW 1956 20 en 35c

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.