Home

Achtergrond

Waarde landbouwgrond niet objectief te bepalen

Het bepalen van de waarde van landbouwgrond op basis van landbouwtechnische factoren is op dit moment niet mogelijk.

Dat concludeert Prak­tijkonderzoek voor Plant en Om­geving (PPO) van de Wageningen UR in een onderzoek voor Groot­landbouwproject De Sjalon.

De agrarische opbrengstwaar­de van landbouwgrond wordt be­paald door de grondsoort, ontwa­tering, bodemstructuur en even­tuele kwel, bodemgebonden schimmels en ziekten, aaltjes, droogtegevoeligheid en onkruid­druk. Het aantal factoren blijkt echter te groot om een objectieve bepaling op korte termijn moge­lijk te maken.

Een aantal factoren kan ook niet of onvoldoende vertaald wor­den in een financiële waardering. Dat komt doordat sommige tech­ninische factoren niet objectief meetbaar zijn. Schimmels of slempgevoeligheid kan bepaald worden, maar hoeveel effect dit heeft op de opbrengstderving is niet van tevoren vast te stellen. Dit hangt ook af van het teeltdoel van de grond.

Een derde knelpunt is dat de taxateur veel landbouw­kundige kennis moet hebben om de waarde van de grond te bepa­len. Op basis hiervan concludeert PPO dat het niet mogelijk is om de landbouwtechnische waarde van grond te bepalen.

De Sjalon is een samenwer­kingsverband van akkerbouwbe­drijven in de Noordoostpolder. De boeren wilden een waardebepa­ling van de ingebrachte grond zonder dat de externe factoren van de grondmarkt, zoals steden­druk, lokale situatie op de grond­markt, natuuraankopen en per­soonlijke kenmerken van de han­delspartijen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.