Home

Achtergrond

Nog geen meldplicht graafwerk

Boeren zijn zeker tot eind dit jaar niet verplicht om het Kadaster te melden dat ze gaan ploegen.

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) heeft besloten de wet op dit punt voorlopig niet te handhaven.

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion) schrijft voor dat grondbewerkin­gen aan het Kadaster moeten wor­den gemeld, om schade aan on­dergrondse kabels en leidingen te voorkomen. De Wion is sinds ok­tober 2008 van kracht.

Destijds is over het hoofd gezien dat de Wion boeren, die immers vaak en op grote schaal ploegen, onnodig op kosten zou jagen. Met een melding zijn kosten gemoeid van 24 euro per 25 hectare. Werk­zaamheden tot 50 centimeter hoe­ven maar één keer te wordenge­meld als de ligging van kabels en leidingen niet is veranderd.

Begin dit jaar werd duidelijk dat de nieuwe wet een lastenver­hoging voor boeren betekent. Daarop trokken landbouworgani­saties bij het verantwoordelijke ministerie (Economische Zaken) aan de bel.

Er volgde overleg om te bezien hoe de lasten voor boeren kunnen worden ingeperkt. Aanvankelijk zou dit overleg vóór de zomer wor­den afgerond. Maar minister Van der Hoeven meldde al eerder meer tijd nodig te hebben.

Economische Zaken bekijkt nu samen met betrokken partijen (LTO, Kadaster) de mogelijkhe­den om de lasten in te perken zonder dat dit afbreuk doet aan het doel van de wet. Mogelijk wordt medio september hierover meer bekend, aldus een voorlich­ter van het ministerie. Mocht een besluit meer tijd vergen, dan kan de meldplicht langer worden op­geschort.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.