Home

Achtergrond

Gelijkberechtiging van grondbezitters nog niet bereikt

Het bevoordelen van terreinbeherende organisaties leidt tot een ernstige verstoring van de grondmarkt, stelt Arwin Bos, juridisch adviseur voor de Vereni­ging Gelijkberechtiging Grondbezitters. "Sommigen hebben oneindig diepe zakken."

De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters wil snel actie van minister Verburg. Grond is schaars in Nederland. Particu­lier geld voor de verwerving van die grond ook. Maar dat geldt niet voor alle particulieren. Sommige particulieren hebben namelijk (oneindig) diepe zakken als het op de aankoop van grond aankomt.

Net als onze leden behoort u waarschijnlijk niet tot deze groep. De Vereniging Natuurmo­numenten en de twaalf provinciale en sommi­ge regionale landschappen echter wel. Deze zo­genaamde particuliere terreinbeherende orga­nisaties komen namelijk al sinds 1993 in aan­merking voor 100 procent subsidie voor de aankoopprijs van bestaande en nieuw te ont­wikkelen natuurgrond en de bijkomen­de kosten (zoals pachtafkoop). Regel­matig kunnen de zij zich die moeite zelfs besparen en krijgen zij grond om niet doorgeleverd van het Bureau Be­heer Landbouwgronden (BBL) of de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Dit is al decennialang aan de gang en leidt tot een ernstige verstoring van de grondmarkt.

U hebt dit misschien ook wel eens ge­merkt. De grond van de buurman komt te koop en een terreinbeherende orga­nisatie gaat er – al dan niet via de BBL/ DLG – mee aan de haal. Dit zou zogenaamd te­gen marktconforme prijzen gebeuren. Vreemd genoeg is er echter vrijwel nooit een andere particulier die deze prijzen kan opbrengen en zo de terreinbeherende organisaties de pas weet af te snijden.
Overigens, in het zeldzame geval dat dit wel dreigt te gebeuren, wordt deze particulier te verstaan gegeven dat hij zich de moeite kan be­sparen; onder meer geholpen door de Postco­deloterij heeft de terreinbeheerder genoeg ruimte om een stapje extra te zetten. Leuk voor uw verkopende buurman, maar niet voor u.

De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbe­zitters (VGG) probeert hier iets aan te doen. Een belangrijk middel is de klacht die eind 2008 bij de Europese Commissie is ingediend tegen de aankoopsubsidieregeling. Deze proce­dure is in volle gang en de VGG verwacht dat
de Commissie zal oordelen dat de regeling on­rechtmatig is. Dit is mogelijk ook voor u van belang. Zo zal de aankoopsubsidieregeling voor terreinbehe­rende organisaties moeten worden ingetrok­ken of worden opengesteld voor alle particu­lieren. Bovendien zal de Nederlandse Staat de aankoopsubsidie die de afgelopen tien jaar is verstrekt wellicht moeten terugvorderen. Tot slot zou u hieraan een recht op schadevergoe­ding kunnen ontlenen indien u kunt aantonen dat de aankoopsubsidieregeling u in uw markt­positie heeft geschaad. Alle reden dus om dit dossier op de voet te volgen.

Men zou nu verwachten dat op het ministe­rie van LNV en de verschillende provinciehui­zen alle alarmbellen zijn gaan rinkelen. Intern is dat waarschijnlijk ook zo, maar de minister en de verschillende gedeputeerden zetten die signalen nog niet voldoende om in daden. Een verzoek van de VGG aan de minister en de pro­vincies om gedurende de klachtprocedure een moratorium af te roepen op de verstrekking van aankoopsubsidies en doorlevering van gronden aan de terreinbeherende organisaties is unaniem van de hand gewezen. Sterker nog, uit de praktijk bereiken de VGG signalen dat de overheid de toebedeling van gronden aan die organisaties juist heeft versneld.
Ondertussen spreekt minister Verburg zich jegens grondbezittend Nederland en het parle­ment wel uit voor een gelijke positie van alle particuliere grondbezitters, onder meer via de Verklaring van Linschoten. In deze verklaring is het uitgangspunt opgenomen dat zal worden gestreefd naar een gelijkwaardige behandeling van alle particulieren bij de ontwikkeling en het beheer van natuur. De minister heeft be­loofd om dit voor 1 december uit te werken in concrete regelgeving.

Het blijft echter stil. De VGG heeft dan ook geen andere keuze dan met volle kracht te blij­ven varen richting de gelijkberechtiging van alle particuliere grondbezitters in Nederland. De VGG hoopt echter dat minister Verburg (al dan niet via een Brusselse tussenstop) binnen­kort aan boord zal klimmen en deze bestem­ming spoedig op zal doemen aan de horizon.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.