Home

Achtergrond

Brabant: meer geld voor Natura 2000

Provincie Noord­-Brabant wil 150 tot 200 miljoen euro extra voor de realisatie van Natura 2000-gebieden.

Daar­naast moet de juridische houd­baarheid beter getoetst worden. Die boodschap gaven Gedepu­teerde Staten (GS) aan minister Gerda Verburg van LNV bij het indienen van negen beheerplan­nen. Volgens gedeputeerde Onno Hoes is er te weinig geld beschik­baar. ”We hebben geld nodig voor verplaatsing van veehoude­rijen en recreatieve voorzienin­gen en vermindering van grond­wateronttrekkingen. Het gaat naar schatting om enkele tien­tallen miljoenen euro ’s, nog los van het oplossen van de ammo­niakproblematiek in Brabant.” Ook is er geld nodig voor eventu­ele schadecompensaties.

Provincies lopen ook tegen problemen aan met de juridische houdbaarheid van de plannen en moet er gezocht worden naar een oplossing voor de stikstofproble­matiek. Nu nog ontbreken toet­singskaders voor veehouderijen, verkeer en industrie. Daarom worden bijna geen vergunnin­gen afgegeven. Ook zijn er juridische afbreuk­risico’s bij de vergunningverle­ning, omdat de Natuurbescher­mingswet onvoldoende duide­lijkheid geeft over de beoorde­ling van negatieve effecten op natuurgebieden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.