Home

Achtergrond

Verburg: wijzigen maximum onteigening is bespreekbaar

De afspraak om lande­lijk niet meer dan 10 procent van nog aan te kopen EHS-natuurgrond te verwerven door onteige­ning staat ter discussie.

Landbouwminister Gerda Ver­burg wil hierover volgend jaar overleggen met de provincies. Dan staat de evaluatie van het In­vesteringsbudget Landelijk Ge­bied gepland. Tot nu toe zegt Ver­burg vast te willen houden aan de gemaakte afspraak. Enkele pro­vincies hebben al aangegeven meer dan 10 procent te willen ont­eigenen. Ook minnelijke overeen­stemming op basis van volledige schadeloosstelling geldt als ontei­gening, mits de onteigeningspro­cedure is ingezet.Sinds 2007 zijn de provincies verantwoordelijk voor het uitvoe­ren van plattelandsbeleid. Zij krij­gen daartoe een rijksbijdrage van 3,2 miljard euro tot 2013. De reali­satie van de EHS valt hieronder.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.