Home

Achtergrond 236 x bekeken

NOB bezorgt over nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet wordt – als alles doorgaat – per 1 januari 2010 aangepast. De bedrijfsopvolgingsregeling is van zeer groot belang voor de agrarische bedrijfsopvolgingspraktijk.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) geeft in haar brief van 4 juni 2009 haar commentaar op het wetsvoorstel. De NOB is positief over de vereenvoudiging van de tariefstructuur, de lagere tarieven en het vervangen van drempelvrijstellingen door voetvrijstellingen. Maar er is ook kritiek. Met name over de bedrijfsopvolgingsregeling, de regeling voor afgezonderd particulier vermogen en de aanscherping van de ANBI-regeling.Kort samengevat zijn de opmerkingen van het NOB de volgende:

Bedrijfsopvolgingsregeling
De Orde is tevreden met het feit dat de staatssecretaris de bedrijfsopvolgingsregeling 'eenvoudiger, toegankelijker en evenwichtiger' wil maken maar is verbaasd over de aanscherping van de regeling bij de verkrijging van een medegerechtigdheid of van preferente aandelen in een bv. Deze aanpassing leidt tot een ernstige beperking van het toepassingsbereik van de regeling, en dat vindt de Orde ongewenst.

Preferente aandelen
De Orde is is het eens met de staatssecretaris dat uitsluitend reële bedrijfsopvolgingen gefaciliteerd moeten worden, maar kan hem niet volgen in zijn conclusie dat het gevolg hiervan is dat de verkrijger van de preferente aandelen slechts voor de vrijstelling in aanmerking komt als hij reeds aanmerkelijkbelanghouder is van gewone aandelen die zijn uitgereikt bij de omzetting tot preferente aandelen.

Voortzettingseis
De Orde adviseert om de voortzettingseis volledig in overeenstemming te brengen met de regelingen in de inkomstenbelasting. De voortzettingseis bepaalt dat de door schenking of vererving verkregen ondernemingsactiviteiten vijf jaar onverkort worden voortgezet. De Orde vindt dat de staatssecretaris de aanscherping van de voortzettingseis over het beperken van de rechten op de verkregen onderneming moet schrappen.

Ook pleit de Orde ervoor dat een belastingplichtige een voor bezwaar vatbare beschikking kan aanvragen waarin de belastinginspecteur bevestigt dat aan het voortzettingsvereiste wordt voldaan.

Afgezonder particulier vermogen
De Orde maakt bezwaar tegen het feit dat in de voorgestelde regeling voor afgezonderd particulier vermogen (via een trust) geen rekening wordt gehouden met de eventuele heffing die bij instelling van het vermogen al heeft plaatsgevonden. De regeling kan leiden tot heffing bij personen die geen of slechts gedeeltelijk voordeel zullen genieten van het afgezonderd particulier vermogen (de tegenbewijsregeling biedt onvoldoende waarborgen).

Aanscherping ANBI-criteria
In 2010, met de komst van de nieuwe successiewet (zie: Nieuwe wet Schenk- en erfbelasting: tarieven omlaag) worden de eisen voor ANBI's strenger. Richtlijn is dat 90% van de bezigheden van de stichting het algemeen nut moet beogen. De Orde pleit voor overgangsrecht voor periodieke giften aan instellingen die door de aanscherping van de activiteiteneis de ANBI-status in 2010 verliezen.

Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI)
De Orde vindt het positief dat ervoor gekozen is om de verschillende, in het Belastingplan 2009 opgenomen vrijstellingen te laten vervallen en te vervangen door één vrijstelling voor instellingen die een sociaal belang behartigen (hierna: SBBI), maar is bezorgd over het feit dat in de Memorie van Toelichting nauwelijks is toegelicht wat onder het begrip 'sociaal belang' moet worden verstaan.

Ingangsdatum wetsvoorstel te krap
De geplande datum van inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2010. De Orde wijst er op dat het behandelingsschema van dit wetsvoorstel zoals vastgelegd tijdens de procedurevergadering van 22 april 2009 (behandeling op 8, 9 of 10 september en stemmen op 15 september) erg krap is en nauwelijks ruimte biedt voor een volwaardig parlementair debat en nadere toelichting op het wetsvoorstel.

Belastingplan 2010
Ook heeft de Orde grote bezwaren tegen het feit dat de maatregelen in dit wetsvoorstel deels worden gefinancierd met maatregelen die deel gaan uitmaken van het nog in te dienen Belastingplan 2010. Het parlement wordt hierdoor bij de behandeling van het Belastingplan 2010 voor een voldongen feit geplaatst.

Klik hier voor meer aanvullende informatie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.