Home

Achtergrond 182 x bekeken

'Milieu aan bedrijfsdoel koppelen werkt'

Melkveehouders zijn via bedrijfsdoelen te motive­ren tot milieubewust handelen.

Dat blijkt uit onderzoek van on­derzoeksinsituut LEI. Dat presen­teert dit in het rapport Ammonia­kemissiereductie via zelfregule­ring.Volgens de onderzoekers zijn melkveehouders bij de huidige middelvoorschriften moeilijk te motiveren om de ammoniakemis­sie verder te verminderen. Deze motivatie verbetert als de reduc­tie aansluit op de eigen ambities waarbij bedrijfsdoelen een rol spelen. Een gezonde, goed preste­rende veestapel is hier een voor­beeld van.

Gedurende een jaar keken de onderzoekers bij drie praktijknet­werken van elk acht veehouders hoe milieu- en bedrijfsdoelen met elkaar konden worden gekoppeld. De veehouders maakten bedrijfs­plannen waarbij ze ook een doel stelden aan een te realiseren melkureumgehalte. Het LEI eva­lueerde de gekozen plannen op robuustheid en resultaat.

Melkveehouders die heldere doelen stelden en deze in duide­lijke maatregelen uitwerkten kre­gen een flinke verlaging van het melkureumgehalte en daarmee een lagere ammoniakemissie voor elkaar. Bij melkveehouders die doel­stellingsmotivatie of kennis mis­sen zagen de onderzoekers dit beeld niet. Volgens het LEI zou deze uitkomst kunnen leiden tot een tweesporenbeleid.

Veehouders die volgens het sy­steem van voorgeschreven regels blijven werken en veehouders die via een doelenbeleid zelf passen­de maatregelen zoeken om het door de overheid gestelde doel te bereiken. Belangrijk is dat er vol­doende motivatie moet zijn voor een door de ondernemer opge­steld en gedragen plan. Die kan volgens het LEI bij­voorbeeld liggen in het integraal in elkaars verlengde brengen van bedrijfs- en milieudoelen of in het individuele voordeel dat de on­dernemer er aan heeft. Zo’n voor­deel kan het niet hoeven bouwen van een emissiearme stal zijn, als het ureumgehalte van melk bene­den een bepaalde waarde ligt. Vervolgens is van belang dat er een indicator is die overheid en melkveehouder inzicht geeft in de voortgang van de doelrealisatie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.