Home

Achtergrond

Melkveehouderij lijdt vooral onder kosten

Vooral de fors ge­stegen voerkosten, teelt- en dier­kosten en sterk gedaalde overige veegebonden opbrengsten druk­ken het resultaat van melkvee­houderijen.

Met name de grotere, intensieve bedrijven lijden hier­onder. De extensieve bedrijven doen het beter. De lage melkprijs is niet de be­langrijkste oorzaak van de lage bedrijfsresultaten. Dit melden de Samenwerkende Registeraccoun­tants & Accountants-administra­tieconsulenten (SRA). Het gemid­delde melkveebedrijf heeft vol­gens SRA het resultaat in 2008 met bijna 16 procent zien dalen ten opzichte van 2007.De bevindingen komen naar vo­ren uit een onderzoek van de SRA onder 43 melkveehouderijen in Noord- en Zuid-Holland en Noord­oost- Nederland.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bedrijven met een gro­tere omvang meer moeite hebben om de omzet en aanwas (teelt) op niveau te houden ten opzichte van bedrijven met een kleinere be­drijfsomvang.Verklaringen kunnen gevonden worden in sterfte, gedwongen af­voer van dieren in combinatie met restwaarde en geboortecijfers. De totale opbrengsten van de (middel)grotere bedrijven bleven gemiddeld genomen achter bij de gelijk gebleven melkprijs.

De opbrengst per 100 kilo melk bleef ten opzichte van 2007 nage­noeg gelijk. Die steeg van € 34,54 naar 34,57 per 100 kilo. Wel wer­den meer liters geleverd. Opval­lend is dat de opbrengst van ex­tensieve bedrijven juist toenam. Op deze melkveebedrijven met minder dan 15.000 kilo melk per hectare scoorde vooral de post omzet en aanwas beter.De gemiddelde voerkosten ste­gen in 2007 met ruim 21 procent ten opzichte van 2007, met name vanwege de stijging van grond­stoffenprijzen voor krachtvoer op de wereldmarkt. Ook de teelt- en dierkosten stegen respectievelijk met ruim 20 procent en bijna 3 procent. Door de kostenstijging leverde een liter melk per saldo 2 cent minder op.De posten rente en aflossing, pacht en lease zijn gedaald, maar vooral omdat in de loop van 2008 minder werd afgelost.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.