Home

Achtergrond

Eis verbetering landbouwstructuur wordt niet vermeld

Verkrijging van landbouwgrond is in veel gevallen niet belast met overdrachtsbelasting. Dit op grond van de nieuwe - uitgebreide - cultuurgrondvrijstelling van 15, eerste lid, letter q WBRV.

De oude - meer beperkte - vrijstelling van 15, eerste lid letter q WBRV blijft echter tot nieuwe jurisprudentie aanleiding geven. Zo heeft het gerechtshof Leeuwarden recent beslists dat de eis van een oogmerk tot verbetering van landbouwstructuur niet gesteld wordt. Gevolg: geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Kort samengevat is de zaak als volgt:

Belanghebbende is in 1997 samen met zijn broers eigenaar van een perceel landbouwgrond geworden, dat zij verpachten aan hun vader. In het jaar 2002 kopen zij er een naburig perceel landbouwgrond bij. Deze grond werd ook al gepacht door hun vader. Vader blijft die grond pachten, ook na de verkrijging. In geschil is of op de verkrijging in 2002 de vrijstelling van art. 15, lid 1, letter q, (oud) WBRV (de landbouwstructuurvrijstelling) van toepassing is. Rechtbank Leeuwarden is van oordeel dat die vrijstelling toepassing mist. Hof Leeuwarden beslist anders. Partijen verschillen alleen van mening over de vraag of de verkrijging in het belang was van een verbetering van de landbouwstructuur. Na HR 13 juli 2007, nr. 42 153, is niet meer van belang voor het antwoord op die vraag, wie de landerijen bedrijfsmatig exploiteert maar dat de landerijen bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. Niet in geschil is dat aan de overige in art. 15, lid 1, letter q, WBRV gestelde eisen en aan de in art. 6a, lid 1, onderdeel b, Uitv.besl. BRV gestelde voorwaarden, wordt voldaan. Aangezien de term ‘verbetering in het kader van de landbouwstructuur' in art. 6a Uitv.besl. BVR nader is ingevuld aan de hand van de aldaar verwoorde eisen, is er geen ruimte meer om nadere, aanvullende voorwaarden aan de verkrijging te stellen, aldus het hof. Voor zover de inspecteur stelt dat de vrijstelling niet van toepassing is omdat het oogmerk tot verbetering van de landbouwstructuur ontbreekt, merkt het hof op dat de regelgeving deze eis niet stelt.Het hoger beroep wordt vervolgns gegrond verklaard.

Meer informatie:
Hof Leeuwarden 12 juni 2009, nr. 08/00023
Rechtbank Leeuwarden 21 januari 2008, nr. AWB 06/912
Hoge Raad 13 juli 2007, nr. 42 153

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.