Home

Achtergrond

Bollensector op eenzame hoogte ondanks zwaar weer

Het was een moeilijk jaar voor de boembollensector. Het inkomen van bollentelers komt in de rode cijfers.

Dat schrijft landbouweco­nomisch instituut LEI van Wage­ningen UR in het Landbouw-Eco­nomisch Bericht (LEB). Het areaal bloembollen nam in 2008 opnieuw toe. De oogst en prijsvorming van tulpen en lelies viel tegen. De loon- en grondstof­fenkosten zijn gestegen. Door de goede oogstomstandigheden wa­ren er minder problemen met ziekten dan in 2007. Alleen de tul­penprijzen bevonden zich dankzij een beter broeiseizoen op een re­delijk niveau. De prijsvorming van lelies was desastreus door lage prijzen en de dure euro. De structuur van de Neder­landse bloembollenproductie- en afzetketen is nauwelijks aan ver­andering onderhevig, constateert het LEI.

De sector staat voor wat de productie betreft op eenzame hoogte in de wereld. De Neder­landse teeltomstandigheden zijn ideaal voor dit gewas. De bloem­bollenteelt vindt hoofdzakelijk plaats op gespecialiseerde bedrij­ven in het Noordelijke Zandge­bied en Flevoland.

De droogverkoop neemt al een aantal jaren af. De verkoop voor de broeierij groeit echter; zowel in binnen- als buitenland. In 2008 bedroeg de exportwaarde 602 mil­joen euro. Een daling van 10 pro­cent ten opzichte van het jaar er­voor. Sinds de eeuwwisseling is de exportwaarde sterk aan schommelingen onderhevig. Van structurele toename is geen spra­ke meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.