Home

Achtergrond 235 x bekeken

Saldo melkveebedrijf bereikt dieptepunt

Het saldo van melk­veebedrijven is in het eerste kwartaal van 2009 naar een diep­tepunt gedaald.

Dat constateert onderzoeksinstituut LEI op basis van gegevens die het heeft ont­vangen van aangesloten bedrij­ven. Van een gemiddeld bedrijf met 73 koeien en een melkproductie op jaarbasis van 580.000 kilo is het saldo over de eerste drie maanden gedaald naar goed 30.000 euro. Dat is 18.000 euro minder dan het sal­do over de eerste drie maanden van vorig jaar. Ook in 2007 en 2006 werden niet zulke lage resultaten behaald. Zouden de melkprijzen dit jaar ongeveer even laag blij­ven als gedurende de eerste drie maanden en zou de voerprijs ge­lijk blijven, dan pakt het jaarsaldo over 2009 zo’n 60.000 euro lager uit dan over 2008.

Over het eerste kwartaal van 2009 lagen de totale opbrengsten volgens het LEI gemiddeld 19.000 euro lager dan een jaar eerder over dezelfde periode. Dit kwam vooral door de sterk gedaalde melkprijs. Ook een aantal andere kosten is iets gestegen ten op­zichte van een jaar eerder. Zo zijn de kosten van meststoffen met 400 euro omhoog gegaan. Daar staat tegenover dat de kosten van voer in het eerste kwartaal van dit jaar met 15 procent zijn afgenomen, ofwel met bijna 2.000 euro.

Het LEI stelt dat een vergelij­king met het eerste kwartaal van 2007 op het eerste gezicht voor de hand lijkt te liggen. Toen was de melkprijs in januari ook vrij laag, maar in de maanden daarna her­stelde die zich, terwijl dat in de navolgende maanden van 2009 nog niet is gebeurd. Eerder zette de daling zich versterkt voort. Om een al te hoge superheffing te voorkomen hebben de Neder­landse melkveehouders sinds ja­nuari geprobeerd de aanvoer af te remmen. Over het hele quotum­jaar 2008/2009 was de melkaan­voer volgens het LEI 3,2 procent hoger dan het jaar daarvoor, ech­ter in de maanden januari en fe­bruari van 2009 was de aanvoer slechts 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dit duidt op een forse beperking van de aanvoer. In de zuivelsector weerspiegel­de dit zich vooral in een lagere kaasproductie (-5 procent).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.