Home

Achtergrond

Lasten met 70 miljoen omlaag

Het landbouwminis­terie wil de administratieve lasten de komende jaren met ruim 70 miljoen euro verminderen door regels aan te passen.

Met de in­voering van het nieuwe mestbe­leid en het vleeskuikenbesluit ne­men de kosten voor de sector juist met 10 miljoen toe, zo blijkt uit een voortgangsrapportage. In 2011 moeten de kosten van wet- en regelgeving voor alle bur­gers en bedrijven gemiddeld 25 procent lager zijn dan twee jaar geleden, vindt het kabinet. Voor het departement landbouw geldt een taakstelling van 18 procent.

Zo’n 3 procent is al gerealiseerd, onder meer door de herziening van het preventiebeleid voor zoö­nosen (3,4 miljoen per jaar), de invoering van de elektronische Gecombineerde Opgave (1,27 mil­joen) en wijziging van het ammo­niakemissiebesluit (7 miljoen). De komende jaren moet dit met nog zeker 70 miljoen euro oplo­pen. LNV verwacht vooral veel van het toegankelijker maken van natuurgegevens; aan het einde van dit jaar moet er sprake zijn van een besparing van 30 miljoen euro. Het overige deel wordt ge­haald door onder meer de invoe­ring van de Wet dieren, de samen­voeging van verschillende na­tuurwetten en de aanpassing van regels voor diergeneesmiddelen.

Maar niet alle aanpassingen van wet- en regelgeving vermin­deren de lasten. Zo leidt de aan­passing van het mestbeleid per 1 september juist tot een toename van 6,7 miljoen euro per jaar. In juni wordt het vleeskuikenbesluit van kracht. Hierdoor moeten pluimveehouders aan meer voor­schriften voldoen als zij de bezit­tingsgraad in de stallen opvoeren. Dit leidt ruim 2,7 miljoen euro aan extra kosten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.