Home

Achtergrond

Investeringsdrang melkveehouder daalt

De investeringsdrang van melkveehouders daalt. 28 procent van de veehouders heeft plannen, tegenover 42 procent vorig jaar, constateert markton­derzoeksbureau AgriDirect.

In 2008 had een recordaantal melkveehouders plannen om het bedrijf te moderniseren en te ver­groten. Vier op de tien wilde toen een nieuwe stal bouwen, een melkrobot aanschaffen of quo­tum bijkopen.Nu de zuivelmarkt sterk is ver­slechterd en ondernemers als ge­volg hiervan ook veel slechter bij kas zitten, is de behoefte sterk teruggelopen.

28 procent is voor de melkvee­houderij het laagste percentage van de laatste jaren. In vergelij­king met de investerings- en uitbreidingszin in andere agrari­sche sectoren is het wel een goed cijfer.Opmerkelijk is dat de animo om het bedrijf te beëindigen (nog) niet heel sterk is gestegen. Vorig jaar wilde 2,1 procent van alle boeren ermee ophouden. Dat was toen het laagste percentage sinds jaren. Nu is het percentage melk­veehouders dat rondloopt met plannen om te stoppen, gestegen naar 2,5 procent. Dat is altijd nog minder dan in 2006 en 2007, aldus het onderzoeksbureau.

AgriDirect onderzocht ook waarin melkveehouders willen investeren. Nieuwe melkinstalla­ties en stallen staan het hoogst op het verlanglijstje.Van de melkveehouders met uitbreidingsplannen en met be­drijven groter dan vijftig koeien wil 15 procent investeren in nieu­we melkinstallaties of melkro­bots. Eenzelfde percentage wil volgens het marktonderzoek in­vesteren in een nieuwe stal. Een jaar geleden wilde nog 20 procent investeren in nieuwe melkappa­ratuur en bijna 18 procent in nieuwe stallen.

De animo om geld te steken in nieuwe voermengwagens nam in een jaar tijd behoorlijk af, consta­teert AgriDirect. Dit liep al gauw met ruim 40 procent terug, van 6,1 naar 3,6 procent.De belangstelling voor de aan­schaf van nieuwe trekkers is min­der teruggelopen, maar heeft naar verhouding wel de laagste priori­teit gekregen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.