Home

Achtergrond

Zorg provincies en LTO over Natura 2000

De provincies Overijs­sel, Limburg en Brabant en LTO Nederland maken zich grote zor­gen over de vergunningverlening rondom Natura 2000.

Aanleiding is een uitspraak van de Raad van State van vorige week, waardoor vergunningen rondom Natura 2000 in gevaar zijn en de provin­cies vastlopen met het opstellen van beheerplannen.De provincies Overijssel en Brabant hebben elk een brand­brief naar de Tweede Kamer ge­stuurd. Om verder te kunnen met vergunningverlening en het op­stellen van beheerplannen, wil Brabant op korte termijn duide­lijkheid over de peildatum in de vergunningverlening. Overijssel wil dat de Kamerleden snel met (nood)maatregelen komen, zodat de ontwikkeling van de veehoude­rij door kan gaan.

Antoon Vermeer, vice-voorzit­ter van LTO Nederland, spreekt van een volstrekt onacceptabele situatie. ”Boeren worden vogel­vrij verklaard. Dit moet zo snel mogelijk worden gestopt.” De ge­volgen van Natura 2000 zijn vol­gens LTO onderschat. ”Meer dan de helft van de veehouderijbedrij­ven zit op slot. Zelfs het voortbe­staan van deze bedrijven is nu niet meer vanzelfsprekend. Daar­om moet het parlement nu ingrij­pen”, vindt Vermeer.

Bij de provincie Overijssel zijn de afgelopen week veel reacties van verontruste boeren binnen­gekomen. ”Wij weten nu helemaal niet meer wat kan”, zegt gedepu­teerde Piet Jansen. ”Ik heb de af­gelopen week meer dan vierhon­derd noodsignalen gekregen van boeren die zich zorgen maken over hun bedrijf. En die zorg be­grijp ik heel goed.”De LLTB schat in dat de gevol­gen van de uitspraak voor boeren in Limburg groot zijn. Het gaat in Limburg om vele honderden agra­rische bedrijven. De LLTB wil zwaarder inzetten op de beheer­plannen die voor de Natura-2000­gebieden opgesteld worden. De provincie Gelderland maakt zich nog niet zo veel zorgen over de uitspraak. ”De situatie in onze provincie is anders, omdat wij slechts enkele Natura-2000-gebie­den hebben”, zegt een woordvoer­ster. ”Maar weinig boeren in onze provincie hebben hier last van.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.